Dictionar informatic englez-roman: litera f

F keys taste functionale
FA (False Acceptance) identificare falsa
FAC (factorization) factorizare
face name nume al fontului, denumire a fontului
faceplate masca, panou frontal
face-up in sus
facing pages pagini alaturate
facsimile facsimil, fax
facsimile format format de fax
facsimile I/0 device aparat de fax, echipament pentru facsimile
facsimile machine fax, aparat de fax
facsimile transmission transmisie prin fax, transmisie de facsimile
fact fapt
factor factor
factorial factorial
factorial function functie factoriala
factorization (FAC) factorizare
factorize a factoriza
factory configuration configurafie de fabrica
factory defaults configuratie standard
fade a se atenua/diminua
fadeout rate viteza de filare/atenuare/diminuare
fading atenuare, amortizare; decolorare
fail a e§ua
failed e§uat; nereu§it
failed data drive unitate de date defecta
failed request solicitari deconectate sau neonorate
failing area domeniu cu erori
failing feature caracteristica a erorii
fail-safe boot incarcare/initializare de siguranta
failure defectiune
failure audit control/audit al e§ecurilor; supraveghere a e§ecurilor; evaluare/analiza a e§ecului
failure rate frecventa/rata de defectare
fall back regresare, scadere a performantelor// a regresa
fall forward progresare, cre§tere a performantelor// a progresa
false acceptance (FA) identificare falsa
false alarm rate (FAR) frecventa a alarmelor false
false dependency dependenta gre§ita/eronata
false drop selectie gre§ita/eronata
family name nume de familie
fan speed viteza a ventilatorului
fanfold hartie continua
fanfold paper hartie continua/ in evantai
fan-in entranta
fan-out sortanta
FAQ (Frequently Asked Questions) intrebari puse frecvent
FAR (False Alarm Rate) frecventa a alarmelor false
far call apel indepartat/de la distanta
FAS (Flexible Access System) sistem cu acces flexibil
fast rapid
fast access storage memorie rapida/cu acces rapid
fast cancel intrerupere rapida; anulare rapida
fast draft quality calitate de tiparire draft rapida; proces de tiparire rapida in modul draft
fast forward derulare (rapida) inainte
fast line linie rapida
fast memory (FM) memorie rapida
fast mode mod rapid
fast pasting lipire rapida; inserare rapida
fast protected-mode RAM memorie rapida de mod protejat
fast rewind derulare rapida inapoi
fast R0M emulation emulare de memorie R0M rapida
fast SCSI (controler) SCSI rapid
fast select selectie rapida
fast shutdown inchidere rapida (a calculatorului), oprire rapida
fast-load area zona de incarcare rapida
fast-SCSI controler SCSI rapid
FAT (File Allocation Table) FAT, tabel de alocare a fisierelor
FAT chain lant din FAT
fat client client umflat
fat mask masca groasa
FAT shares partajari FAT
FAT32 tabela FAT32
fatal application exit inchidere brusca a aplicatiei
fatal error eroare fatala, eroare grava
fatal flaw deficienta grava
fatal system error eroare grava de sistem
fatware fatware, software supradimensionat
fault incident, defectiune
fault rate threshold prag al frecventei de defectare; limita a frecventei de defectare
fault tolerance adaptabilitate/toleranta la defectiuni/ erori
fault tolerance scheme schema de fiabilizare
fault tolerant system sistem cu tolerare a erorilor/cu toleranta la erori
fault-tolerance adaptabilitate la defectari
fault-tolerant Dfs system sistem Dfs adaptabil la erori
fault-tolerant file system sistem de fisiere tolerant la erori
fault-tolerant volume volum tolerant la erori
favorites favoriti
FC-AL (Fibre Channel-Arbit-rated Loop) standard de interfata pentru mediile de stocare
FCB (File Control Block) bloc de control al fisierelor
FCC (Federal Communications Commission) Comisia Federala a Comunicatiilor
FCC certification certificare FCC
FCFS (First-Come First-Served) primul venit – primul servit
FC0NS0LE utilitar de retea NetWare
FDD (Floppy Disk Drive) unitate de discheta, unitate floppy
FDDI (Fiber Distributed Data Interface/Interchange) interfata pentru date distribuite prin fibra optica, schimb de date prin fibra optica, standard pentru transferul prin fibra optica
FDHD (Floppy Drive High Density) unitate de discheta de densitate ridicata
FDM (Frequency Division Multi-plexing) multiplexare prin divizarea frecventei
FDMA (Frequency Division Multiple Access) acces multiplu cu divizarea frecventei
FDSE (Full Duplex Switched Ethernet) retea Ethernet duplex comutata
feasibility study studiu de fezabilitate
feature caracteristica; facilitate, functie; capacitate a unui program; componenta
feature selection selectare a caracteristicilor
feature space spatiu al caracteristicilor/atributelor
feature vector vector de caracteristici/atribute
feature-packed operating system sistem de operare complet echipat
feature-rich bogat formatat, cu multe caracteristici
features functii
features checklist lista de verificare pentru facilitati
FED (Ferroelectric Display) monitor feroelectric
FED (Field Emission Display) tip de monitor fara tub catodic, monitor cu emisie de camp
Federal Communications Commission (FCC) Comisia Federala pentru Comunicatii
federated database ba3a de date federativa
feeb novice, ne*tiutor
feed alimentare
feed backwards alimentare inversa, alimentare in sens invers
feed direction directie de alimentare; directie de introducere; directie de avans
feed hole perforatii de antrenare; fanta de antrenare
feed method metoda de alimentare
feed pitch pas de antrenare
feed track pista de antrenare
feedback comentariu; reactie
feedback form formular pentru inregistrarea reactiilor/parerii
feedback loop bucla de reactie
feedback shift register (FSR) registru de deplasare de reactie
feedforward network retea cu propagare inainte
feedpath cale de alimentare
FEIT (Fujitsu Enhanced Imaging Technology) tehnologie FEIT, tehnologie Fujitsu de imbunatatire a calitatii imaginii
female connector conectormama
femto- femto- (10-15)
FE0V (Forced End 0f Volume) sfar*it fortat al volumului/ suportului de date
ferrite core (inel de) ferita
ferroelectric display (FED) monitor feroelectric
fetch a extrage/a citi; a prinde/a captura
fetching extragere
fiber distributed data interchange (FDDI) schimb de date prin fibra optica
fiber distributed data interface (FDDI) interfata pentru date distribuite prin fibra optica
fiber optic fibra optica
fiber optic cable cablu din fibra optica
fiber optic cabling cablare cu fibra optica, retea cu cabluri din fibra optica
fiber optics fibre optice
Fibonacci search cautare Fibonacci
Fibre Channel-Arbitrated Loop (FC-AL) standard de interfata pentru mediile de stocare
FIC (Fractal Image Compression) compresiune fractala a imaginilor
FID (Field Identificator) identificator de camp
field camp; rubrica
field buttons butoane de camp
field code cod de camp; functie de camp
field definition definitie a campului
field delimiter separator de camp
field effect efect de camp
field emission display (FED) monitor cu emisie de camp
field identificator (FID) identificator de camp
field identifier identificator/indicativ de camp
field list title bar barä de titlu a listei cu campuri
field name denumire a campului; nume al campului
field options optiuni pentru campuri
field privilege privilegiu de camp, operatii permise asupra unui camp
field properties proprietäti ale campului
field settings parametri ai campului
field symbol simbol de camp
field template

ablon de camp

field text box casetä de text a campului
field type tip de camp
field upgradable cu posibilitate de upgrade pe teren/ la fata locului
field value valoare de camp
FIF0 (First In-First 0ut) primul intrat — primul ie it, metodä de prelucrare a lucrärilor
FIF0 buffers bufere FIF0
fifth-generation computer calculator din generatia a V-a
figurative figurativ
figurative constant constantä figurativä
figure figurä
file fi ier//a salva un mesaj de e-mail Intr-un dosar
file access privilege privilegiu de acces la fi iere
file allocation table (FAT) tabel(ä) de alocare a fi ierelor
file and print sharing partajare a fi ierelor i imprimantelor
file association asociere a fi ierului
file association editor editor pentru asocierea fi ierelor
file attribute atribut al fi ierului
file attribute system sistem de atribute ale fi ierelor
file auditing supraveghere a fi ierului
file backup backup al fi ierului, copie de sigurantä a fi ierului
file browser fereasträ de cäutare
file clean up curätare a fi ierului
file closing Inchidere a fi ierului
file compatibility compatibilitate de fi iere
file compression comprimare a fi ierelor
file compression ratio raport de comprimare a fi ierului
file compression utility utilitar de comprimare a fi ierelor
file contention conflict Tntre fi iere
file contents continut al fi ierelor
file control block (FCB) bloc de control al fi ierelor
file conversion conversie de fi ier; conversie a fi ierelor
file conversion utility utilitar de conversie a fi ierelor
file converter utilitar pentru conversia fi ierelor
file copying copiere de fi iere/ a fi ierelor
file creation creare de fi ier/a unui fi ier
file defragmentation defragmentare a fi ierelor
file deletion tergere a fi ierelor
file description descriere a fi ierului
file descriptors descriptori pentru fi iere
file details detalii despre fi ier
file directory director/catalog de fi iere
file download descarcare de fi iere
file download dialog casetä de dialog pentru descarcarea de fi iere
file encryption codificare a fi ierelor
file error eroare de fi ier
file extension extensie de fi ier, terminatie a denumirii fi ierului; extensie a denumirii fi ierului
file extract utility program de extragere a fi ierelor, utilitar de extragere a fi ierelor, utilitar de decomprimare a fi ierelor
file folder dosar cu fi iere
file format format de fi ier
file fragmentation fragmentare a fi ierelor
file handle pointer de fi ier; indicativ al fi ierului; marcaj de fi ier
file handler procesor de fi iere, subrutind pentru fi ierele deschise; rutind de prelucrare a fi ierelor
file header antet de fi ier
file header label etichetà de Inceput de fi ier
file I/0 operatii de intrareie ire cu fi iere; I-E de fi iere
file I/0 error eroare de I-E de fi iere
file I/0 failure eroare la I-E de fi ier
file identification identificare de fi ier/ a fi ierului
file identifiers identificatori de fi ier
file inspection consultare a fi ierului
file installation error eroare la instalarea fi ierului
file inventory inventar de fi ier
file inventory program program de inventariere a fi ierelor
file label etichetà de fi ier
file layout configuratie a fi ierului, machetä a fi ierului
file library bibliotecd de fi iere
file link legaturd de fi ier
file link information informatii despre legatura fi ierului
file list lista de fi iere
file list error eroare In lista de fi iere
file locations locatii ale fi ierelor, adrese ale fi ierelor
file locations commands instructiuni pentru localizarea fi ierelor
file lock blocaj al fi ierului; blocare de fi ier
file locking blocare a fi ierului
file logging Inregistrare in fi iere
file maintenance Intretinere/gestionare/organizare a fi ierelor
file management program program de gestiune a fi ierelor
file management system sistem de gestiune a fi ierelor
file manager program/aplicatie de gestiune a fi ierelor, gestionar de fi iere
file mark marcä a fi ierului
file mode mod fi ier
file name denumire a fi ierului, nume de fi ier
file name extension extensie a denumirii fi ierului
file opening deschidere de fi ier/ a fi ierului
file operations operatii cu fi iere
file options optiuni de fi ier; optiuni pentru fi iere
file organization organizare a fi ierelor
file path cale de acces pentru fi ier; cale de acces a fi ierului
file permissions permisiuni de acces; permisiuni pentru fi iere
file pointer pointer/indicator din fi ier
file privilege privilegiu de fi ier, comenzi posibile pentru fi iere
file processing prelucrare de fi ier; prelucrare a fi ierului
file progress stare a fi ierului
file properties proprietäti ale fi ierului
file property pages paginä de proprietäti ale fi ierului
file protection protejare/protectie a fi ierelor
file protection ring inel de protectie a fi ierelor
file read citire a fi ierului
file receive primire a fi ierului, receptionare a fi ierului
file recovery refacere a unui fi ier defect
file replication replicare a fi ierelor
file restoration process operatie de refacere a fi ierelor
file searching cäutare a fi ierului
file security (FILESEC) securitate a fi ierelor; protectie a fi ierelor
file selection selectare de fi ier
file send trimitere de fi ier, expediere de fi ier
file server server de fi iere
file services servicii de acces la fi iere
file set set de fi iere
file setting configurare
file share properties proprietäti pentru partajarea fi ierului, proprietäti de fi ier partajat
file sharing partajare a fi ierelor
file sharing and locking semantics semanticä pentru partajare i blocare a fi ierelor
file size märime a fi ierului
file size limitations limitäri impuse dimensiunii fi ierelor
file specification specificatie a fi ierului
file system sistem de fi iere
file system directories directoare ale sistemului de fi iere
file system driver (FSD) driver pentru sistemul de fi iere; driver al sistemului de fi iere
file system error eroare a sistemului de fi iere
file system object obiect sistem de fi iere
file system resources resurse ale sistemului de fi iere
file table overflow depä ire a tabelului de fi iere
file transfer transfer de fi iere
file transfer errors erori la transferul de fi iere
file transfer protocol (FTP) protocol de transfer al fi ierelor
file transfer utility utilitar pentru transferul fi ierelor
file type gen/tip de fi ier
file type details informatii despre tipul de fi ier
file type exception error eroare de exceptie la tipul de fi ier
file undelete refacere/recuperare a fi ierelor terse
file updating actualizare a fi ierului
file utility utilitar pentru (lucrul cu) fi iere
file verification verificare a fi ierului
file verify verificare a fi ierului
file version versiune a fi ierului
file version info informatii despre versiunea fi ierului
file write scriere in fi ier
file-based configuration system sistem de configurare prin fi iere
file-class association asociere a claselor de fi iere
filemark marcä de fi ier
filename denumire de fi ier; nume al fi ierului
filename extension extensie a numelui fi ierului
file-path parameter parametru al cäii de acces la fi ier
FILER utilitar NetWare pentru furnizarea de date despre fi iere
files pane sectorul/panoul cu fi iere
FILESEC (FILE SECurity) securitate a fi ierelor; asigurare a securitätii fi ierelor
file-sharing level nivel de partajare a fi ierelor
filespec specificatie de fi ier
filesystem conversion conversie a sistemului de fi iere
file-system recovery refacere a sistemului de fi iere
filing arhivare
fill a completa, a umple
fill character caracter de umplere
fill color culoare de umplere
fill handle marcaj de completare/de umplere
fill option optiune pentru colorare/pentru aplicarea unei nuance
fill pattern model/textura de umplere
filled area suprafata plina
filled ellipse elipsa plina
filled rectangle dreptunghi plin
filled rectangle color culoare a dreptunghiului plin
filled round rectangle dreptunghi plin rotunjit
filler element de umplere
filling mode mod de umplere
film plotter ploter pentru filme
film recorder inregistrator de film
film scanner scaner pentru film
film separations separari pe film
filmstrip imagine tip „filmstrip”, banda de film
filter filtru; filtrare//a filtra
filter class clasa de filtre
filter clause conditie de filtrare
filter column coloana de filtrare
filter command comanda de filtrare
filter criteria criterii de filtrare
filter error eroare de filtrare
filter event eveniment de filtrare
filter graph diagrama de filtrare
filter interface interfata de filtrare
filter list lista de filtre
filter options optiuni pentru filtrare
filter properties proprietati ale filtrului
filtering filtrare
FilterKeys functie pentru eliminarea caracterelor dublate; intarziere a apasarii
filter-specific specific filtrului
final line screen raster liniar final
find a gasi
find and replace cautare i inlocuire
find options optiuni pentru cautare
fine fin
FinePrint optiune pentru rezolutia imprimantei
fine-tune a optimiza, a regla
fine-tuning optimizare; reglaj de finete, reglare precisa
fingerprint amprenta
finish terminare, finalizare
finite differences diferente finite
finite element method metoda elementelor finite
FIR (Fast Infrared) dispozitiv rapid cu infraro ii
fire a declan a
fired declanpt
firewall parafoc, zid de protectie
FireWire tip de port serial
firmware microprogram, software integrat/intern
firmware header antet in firmware
firmware image imagine de firmware
firmware revision versiune a microprogramului; versiune de firmware
first allocation unit prima unitate de alocare
first name prenume
first normal form forma normala 1
first operand primul operand
first-come first-served (FCFS) primul venit – primul servit
first-time users incepatori; novici
fit adaptare//a adapta
fit to height adaptare pe inaltime; inaltime optima
fit to width adaptare pe latime; latime optima
fix corectare//a repara; a pune la punct; a corecta
fixed corectat; fix; fixat
fixed column heading cap de coloana fix
fixed decimal mode mod in virgula fixa
fixed disk disc fix, hard-disc
fixed drive unitate de disc
fixed fonts fonturi fixe ale sistemului de operare, fonturi de sistem
fixed form part mantisa
fixed function generator generator de functie fixa
fixed hard disk (hard-)disc fix
fixed length lungime fixa
fixed numeric format format numeric fix
fixed point register registru in virgula fixa
fixed point representation system sistem de reprezentare in virgula fixa
fixed radix numeration system sistem de numeratie cu baza fixa
fixed space font font monospatiat
fixed text text fixat
fixed value list lista cu valoare fixa
fixed-frequency monitor monitor cu frecventa fixa
fixed-length field camp cu lungime fixa
fixed-point arithmetic aritmetica in virgula fixa
fixed-point representation reprezentare in virgula fixa
fixed-value search list lista de cautare cu valoare fixa
fixed-width latime fixa
fixed-width text file fisier de text cu latime fixa
Fkey utilitar pentru Macintosh
flag fanion; indicator (de semnalizare)
flag register registru de indicatoare
flagging semnalizare
flags atribute
flags parameter parametru de fanion, parametru de atribut
flame replica violenta, atac violent
flame bait provocare a atacului
flame war razboi verbal
flamefest disputa verbala intre doua persoane
flamer persoana care transmite o replica violenta
flare release lansare de semnal
flash BI0S BI0S reprogramabil
flash memory memorie permanenta reprogramabila
flash mode mod flash
flash R0M memorie reprogramabila
flash R0M chip cip de memorie reprogramabila
flash switch comutare a apelului la un numar de interior
FlashPix (FPX) format de fi*ier grafic
flat plat; plan
flat address space spatiu plat de adresare (a memoriei)
flat color culoare simpla/neindexata
flat database baza de date plata/ simpla /nerelationala
flat file fi*ier plat
flat memory memorie plata
flat memory address space spatiu plat de adresare a memoriei
flat panel monitor monitor plat
flat pixel pixel obipuit/neindexat
flat tension-mask monitor monitor cu masca plata
flatbed plotter plotter plan
flatbed scanner scaner plan/cu masa plana
flat-file database management program program de gestionare a bazelor de date tabelare
flat-file manager aplicatie de gestionare pentru fi*iere plate/tabelare
flat-panel display afik tip panou plat
flat-screen display ecran plat
flat-square monitor monitor platpatrat
flattened image imagine nivelata, imagine cu straturi aplatizate/nivelate
flattened layer strat nivelat
flattened object model model de obiect aplatizat
flavor of VBA varianta de VBA caracteristica unei aplicatii
FLC format de fi*ier de animatie
flecked patat
fleshtone culoare a tegumentului
flexible access system (FAS) sistem cu acces flexibil
flexible administration administrare flexibila
flexible disk disc flexibil
FLI format de fi*ier de animatie
flicker pilpiire, licdrire//a pilpii, a licdri
flicker filter filtru pentru pilpiire
flight simulation simulare de zbor, zbor simulat
flight stick manid
flight yoke manid
flip oglindire; rdsturnare//a rdsturna
flip dialog rdsturnare dialog, rdsturnare casetd de dialog
flip horizontal rdsturnare orizontald
flip vertical rdsturnare verticald
flip-flop circuit (basculant) bistabil
flipping rdsturnare
float a desprinde
float constant constantd mobild, constantd flotantd
floaters selectii flotante
floating desprindere a unei selectii
floating decimal mode mod in virguld mobild/flotantd
floating decimal point virguld mobild
floating frame cadru flotant
floating graphic imagine graficd flotantd
floating head cap flotant
floating palette paletd flotantd
floating panel panou flotant/liber
floating point virguld flotantd/mobild
floating point base bazd in virguld flotantd/mobild
floating point radix bazd in virguld flotantd/mobild
floating point register registru in virguld flotantd/mobild
floating point representation system sistem de reprezentare/numeratie in virguld flotantd/mobild
floating point routine rutind/subprogram in virguld mobild
floating precision precizie flotantd
floating tool window fereastrd flotantd pentru instrumente
floating toolbar bard cu instrumente flotantd
floating-point arithmetic aritmeticd in virguld mobild
floating-point calculation calcul in virguld mobild
floating-point denormal operand operand incorect in virguld mobild
floating-point division by zero diviziune cu zero in virguld mobild
floating-point exception exceptie in virguld mobild
floating-point expression expresie in virguld mobild
floating-point hardware hardware in virguld mobild
floating-point inexact result rezultat inexact in virguld mobild
floating-point instruction instructiune in virguld mobild
floating-point invalid operation operatie incorectd in virguld mobild
floating-point numbers numere cu virgula mobila
floating-point operation operatie in virgula mobila; calcul in virgula mobila
floating-point operations per second (FL0PS) operatii in virgula mobila pe secunda
floating-point overflow depa*ire in virgula mobila
floating-point promotion extensie in virgula mobila
floating-point representation reprezentare/numeratie in virgula flotanta/mobila
floating-point stack check verificare de stiva in virgula mobila
floating-point standard conversion conversie standard in virgula mobila
floating-point underflow depa*ire negativa in virgula mobila
floating-point unit (FPU) unitate de calcul in virgula mobila
floating-point workaround artificiu in virgula mobila
floor planwu
floppy discheta
floppy disk discheta, disc flexibil
floppy disk controller (FDC) controler al unitatii de discheta
floppy disk drive (FDD) unitate de discheta, unitate floppy
floppy disk driver driver pentru unitatea de discheta
floppy disk error eroare a unitatii de discheta
floppy drive unitate de discheta
floppy drive high density (FDHD) unitate de discheta de densitate ridicata
floppy install instalare a unitatii de discheta
floppy setup instalare de pe discheta
FL0PS (Floating-Point 0perations Per Second) operatii in virgula mobila pe secunda
floptical discheta optica
floptical disk discheta optica, disc optic amovibil
floptical drive unitate pentru discheta optica
flow curgere; succesiune
flow control control al fluxului (de date), control al derularii
flow diagram diagrama de flux, organigrama
flow direction sens al fluxului
flowchart organigrama, schema logica
flow-chart organigrama, schema logica
flow-control statement instructiune pentru controlul fluxului (executiei)/derularii
flowline linie de flux
fluorescent lighting lumina fluorescenta
flush a goli; a Merge, a elimina
flush left franjurare dreapta; aliniere/aliniat la (marginea din) stanga
flush right franjurare stanga; aliniere/aliniat la (marginea din) dreapta
flushing the log golire/vidare a protocolului, golire/vidare a jurnalului
flyer foaie volanta, circulara, flutura*
flying head cap flotant
flying height inaltime a capului magnetic
FM (Fast Memory) memorie rapida
FM (Frequency Modulation) modulare a frecventei
FM synthesis sintezä in FM
FMV (Full Motion Video) film video cu viteza normala
foam element element spongios
F0C (Fiber 0ptics Communications) comunicatii prin fibrä optics
focus atribut/indicator de activare; focalizare
focus object obiect activ
F0IA (Freedom of Information Act) lege americana despre accesul liber la informatie
fold line linie de Indoire/de pliere
fold marks linii de Indoire/de pliere
folder dosar
folder banner baner al dosarelor
folder bar bard de dosare
folder icon pictogramä de dosar
folder list lista de dosare; lista a dosarelor
folder location cale de acces pentru dosar
folder name nume al dosarului
folder options optiuni pentru dosare
folder pane panoul/sectiunea/fereastra cu dosare
folder shortcut pictogramä pentru acces la dosare
folder structure structure de dosare
folder view vedere normalä a dosarului
folder window fereasträ de dosar
fold-out keyboard tastaturä extensibilä
follower dispozitiv de urmarire
follow-on post mesaj de continuare
follow-up post mesaj de continuare
F0N file fi4ier in format bitmap cu extensia F0N, fi4ier cu fonturi tip rastru
font font, corp de liter, tip de caracter
font alignment aliniere a caracterelor, aliniere a fontului
font associations asocieri de fonturi
font cartridge cartu4 cu fonturi; casete de fonturi
font change character caracter pentru schimb de font/de schimbare a setului (de fonturi)
font code cod de font
font color culoare a fontului
font directory director de fonturi
font download descarcare de fonturi; descarcare a fontului
font downloader program pentru descarcarea de fonturi
font family familie de fonturi
font file fi4ier de fonturi
font formatting formatare a fontului
font ID conflict conflict de identitate a fontului
font info informatii despre font
font information informatii despre font
font installer aplicatie de instalare a fonturilor
font manager manager de fonturi, gestionar de fonturi
font metric dimensiune a fontului
font metrics proprietäti ale fonturilor
font name nume de font, denumire a fontului
font preview prezentare a fontului
font resolution rezolutie a fonturilor/de tipärire
font settings parametri ai fontului
font size märime a fontului
font size options optiuni pentru märimea fontului
font sizes specified märimi ale fonturilor specificate
font smoothing netezire a fonturilor
font style stil de font
font styles specified stiluri de fonturi specificate
font substitution inlocuire a fontului; inlocuire de font; substituire a fontului
font substitutions table tabel pentru substituirile de fonturi
font view application aplicatie de prezentare a fonturilor
font weight grosime a fontului
fonts folder dosar de fonturi
fontware fontware, utilitar care permite tipärirea unor fonturi deosebite
footer subsol (de paginä)
footer preview (window) fereasträ de previzualizare a subsolului
footer section sectiune de subsol
footnote notä de subsol
footprint amprentä, loc ocupat de calculator pe masa de lucru; urmä läsatä deliberat de un hacker
F0R/NEXT loop buclä F0R/NEXT
force fortare, impunere
Force mediu de programare derivat din dBASE
forced ancorat
forced configuration configuratie impusä
forced end of volume (FE0V) sfar*it fortat al volumului de date
forced hardware componente hardware impuse
forced page break salt fortat la paginä nouä
forced perfect termination terminare perfectä fortatä
forcibly disconnect deconectare fortatä
forecasting prognozä
forecasting command comandä de prognozä
foreground prim-plan
foreground color culoare de prim-plan
foreground color swatch martor pentru culoarea de prim-plan
foreground colors culori de prim-plan
foreground image imagine de prim-plan
foreground operation operare in prim-plan; operatii executate in prim-plan
foreground partition partitie paraleld
foreground picture imagine in prim-plan
foreground process proces de prim-plan
foreground task operatie (executatd) in prim-plan
foreign class clasd strdind
foreign key cheie strdind
foreign variable variabild strdind
foreign-key field camp de cheie strdind
forest pddure
forgery mesaj fals, falsificare
form formular
form area zond pentru formular
form class clasd formular
form data date de formular
form declaration declaratie pentru formular
form event eveniment asociat formularului
form factor factor de formd
form feed salt la pagind noud, pozitionare pe pagina urmdtoare; avans de pagind; alimentare de pagini; pozitionare a formularului
form feed character caracter de salt la pagind noud
form flash imprimare de cadru
form handler procesor de formulare, subrutind pentru procesarea formularelor
form handling component componentd pentru procesarea formularelor
form handling language limbaj pentru procesarea formularelor
form information informatii despre formular
form letter scrisoare tip/standard
form module modul de formular
form overlay cadru de suprapunere/supraimprimare
form template

ablon pentru formulare

form view mod de afi are formular
formal conference structure structurd de conferintd oficiald
formal language limbaj formal
formal language theory teoria limbajelor formale
formal logic logicd formald
formal parameter parametru formal
formal semantics definire formald a semanticii limbajelor de programare
formal specification specificatie formald
formal system sistem formal
formalized procedure procedurd standardizatd
format format; formatare//a formata
format bar bard de prelucrare
format broken formatare intrerupta
format character caracter de formatare
format descriptor cod/descriptor de format
format error eroare de format; eroare de formatare
format mark marcaj/semn de formatare, cod de formatare
format options optiuni de formatare
format painter copiator de formatare
format parameter parametru de formatare
format results rezultate ale formatarii
format selection selectare a formatului
format status stare a formatarii
format string fir de formatare
format style list lista cu stiluri de formatare
format type tip de formatare
formatted formatat
formatted disk discheta formatata; disc formatat
formatter formator, program de conversie a formatului datelor; program de formatare
formatting formatare a discului/dischetei; aranjare in pagina a documentelor
formatting button buton de formatare
formatting choice optiune de formatare
formatting code cod de formatare
formatting command comanda de formatare
formatting consistency consistenta a formatarii, convergenta a formatarii
formatting marks marcaje de formatare
formatting option optiune de formatare
formatting process proces/operatie de formatare
formatting properties proprietati de formatare
formatting script script de formatare
formatting style stil de formatare
formatting tab eticheta pentru formatare
form-based updating actualizare cu formulare
forms formulare
forms support facilitati pentru utilizarea formularelor
forms-based authentication autentificare prin formulare
forms-based search tool instrument de cautare pe baza de formulare
forms-capable browser browser care recunoa*te formulare, browser care permite folosirea formularelor
formula formula
formula bar bara pentru formule
formula function functie formula
formula translating system sistem traductor de formule
F0RTH limbaj de programare de nivel inalt
F0RTRAN (F0Rmula TRANslator) limbaj de programare de nivel inalt compilat
forum forum, colectie de documente
forward chaining inlantuire inainte
forward channel canal de expediere/de retransmitere/de inaintare; canal inainte/direct
forward DNS lookup zones zone DNS de cautare inainte
forward LAN channel canal de expediere/de retransmitere/de inaintare al retelei locale
forward lookup query interogare de cautare inainte
forward lookup zone zona de cautare inainte
forward navigation deplasare inainte/ la urmatorul sit din lista
forward propagation propagare inainte
forward search cautare inainte
forward slash bara, semnul grafic /
forward-only cursor cursorul „numai inainte”
forward-only rowset set de randuri configurate numai pentru retransmitere
F0T file fisier cu fonturi TrueType
found gasit
four-digit year date data cu anul din patru cifre
four-digit year formatting format cu anul din patru cifre
Fourier series serie Fourier
fourth generation language (4GL) limbaj (de programare) din generatia a patra
fourth normal form forma normala 4
fourth-generation computer calculator din generatia a patra
foxel foxel, dimensiune medie a unui caracter
FoxPro mediu de programare derivat din dBASE
FPD (Full Page Display) monitor care permite afiprea completa a unei pagini de 8,5 x 11 inci
FPS (Fast Packet Switching) comutare rapida de pachete
fps (frames per second) cadre pe secunda
FPU (Floating-Point Unit) unitate de calcul in virgula mobila
fractals fractali, grupuri de forme similare; tehnologie de comprimare a datelor
fraction parte fractionara
fractional connection legatura T1 fractionara
fractional value valoare fractionara
fragment fragment, parte a unui pachet
fragmentation fragmentare
fragmentation state stare de fragmentare
fragmentation status stare de fragmentare
fragmented file fisier fragmentat
Fraktur set de litere fracturate
frame cadru, chenar; unitate de date, de transmitere a pachetelor de date in retea; imagine
frame bitmap bitmap al ferestrei principale
frame buffer bufer de cadre
frame caption titlu al ferestrei principale
frame check sequence secventa de control de cadru
frame control field camp de control de cadru
frame effect efect de cadru
frame end delimiter delimitator de sfar it de cadru
frame errors erori de cadre; cadre pierdute; erori in blocurile de date
frame frequency frecventa de cadre
frame properties proprietati ale cadrelor
frame rate frecventa de cadre/a cadrelor
frame reader lector de cadre
frame segment segment de cadru
frame size marime a blocurilor de date; marime a cadrelor
frame start delimiter delimitator de Inceput de cadru
frame temporal cadru temporal
frame type tip de cadru
frame window fereastra cadru/de Incadrare
frame-compatible browser browser care recunoa te cadrele
frames imagini; cadre; succesiune de cadre
frames page pagina cu cadre
frames per second (fps) cadre pe secunda
frameset set/grup de cadre
frameset page pagina cu set de cadre
frameset template

ablon pentru set de cadre

framework cadru
framing bloc de date
framing bits biti de Incadrare
framing error eroare de cadrare; eroare in blocurile de date
free liber; gratuit//a elibera
free cell celula libera, celula vida/goala
free disk space spatiu liber pe disc
free form forma libera
free header antet gol
free program program gratuit
free space spatiu liber
free space administration administrare/gestionare a spatiului liber
free space consolidation consolidare a spatiului liber, compactare a fi ierelor
free space count marime a spatiului liber
free system resources resurse libere ale sistemului
free trial copy versiune gratuita pentru testare/pentru proba
free/busy schedule program liber/ocupat
freed eliberat
Freedom of Information Act (F0IA) lege americana despre accesul liber la informatie
freeform forma libera, forma neregulata
free-form database program de baza de date nestructurata, baza de date freeform
free-form line linie pentru forme libere
free-form text chart diagrama cu text formatat liber
freehand line dreapta libera
freestanding pointing device dispozitiv de indicare autonom/separat
freeware freeware, software gratuit
freeze a Ingheta
french braces paranteze ondulate
frequency frecventa
frequency band banda de frecvente
frequency division multiple access acces multiplu prin divizare a frecventei
frequency division multiplexing (FDM) multiplexare prin divizarea frecventei
frequency modulation (FM) modulare a frecventei
frequency modulation encoding codificare prin modulatie in frecventa
frequency modulation recording Inregistrare cu modulare a frecventei
frequency shift keying (FSK) modulare prin variatie/deplasare a frecventei, multiplexare in frecventa
friction feed alimentare prin frictiune
fried ars; scurt-circuitat
friend specifier identificator de prieten
friendly name denumire descriptiva; nume afi at, nume explicit
front parte frontala, fata
front push tractor de avans, tambur de avans
front tractor tambur frontal, tractor frontal
front tray tava frontala
front-end application aplicatie de interfata/de lucru/frontala
front-end application generator generator de aplicatii de interfata
front-end computer calculator frontal/de interfata
front-end form formular de interfata
front-end processor (FEP) procesor de interfata/frontal
front-end report raport de interfata
front-end service serviciu de interfata
front-ending culegere directa a textului
FSA (Financial Services Architecture) arhitectura a serviciilor financiare
FSD (File System Driver) driver pentru sistemul de fi iere
FSF (Free Software Foundation) organizatie americana care distribuie software gratuit
FSK (Frequency Shift Keying) modulare cu deplasare a frecventei
FSR (Feedback Shift Register) registru de deplasare de reactie
FT boot disk discheta de initializare FT
FTM (Flat Technology Monitor) monitor (de calculator) plat
FTS (Functional Test Suite) set de teste functionale
FTSA (Fault Tolerant System Architecture) arhitectura de sistem adaptabila la defecte
Fujitsu Enhanced Imaging Technology (FEIT) tehnologie Fujitsu de Imbunatatire a calitatii imaginii
full plin; complet
full 32-bit addressing adresare integrala pe 32 de biti
full 32-bit processor procesor integral pe 32 de biti
full acceleration acceleratie maxima
full access acces total; acces pentru citit i scris; toate drepturile de acces
full access password parola pentru acces total
full access rights toate drepturile de acces, acces total
full adder sumator complet/cu trei intrari
full backup backup complet; procedura de backup/de salvare completa; copie de siguranta completa
full bleed depa*ire completa
full color mod Full Color; (in) policromie
full command set set complet de comenzi
full duplex duplex integral, bidirectional
full duplex communication comunicatie duplex integral/complet, comunicatie bidirectionala
full duplex transmission transmisie duplex complet/bidirectionala
full frames imagini intregi; pe tot ecranul
full image preview previzualizare integrala/a intregii imagini
full justification aliniere stanga-dreapta
full length lungime standard
full motion video (FMV) film video (derulat) cu viteza normala
full network permissions permisiuni de retea complete
full opacity opacitate maxima
full page obiecte separate; pagina completa
full page display afipre pagina intreaga
full page view vedere pagina intreaga
full path cale de acces completa
full replica replica/reproducere integrala/completa
full restore refacere integrala
full screen pe tot ecranul
full screen mode mod de afipre pe intregul ecran, mod „pe tot ecranul”
full server server complet
full setup instalare completa
full size marime maxima
full subtracter scazator complet
full system backup salvare a intregului sistem, creare de copii de siguranta pentru intregul sistem
full-associative cache cache asociativ total
full-color image imagine color/in policromie
full-color printing tiparire in policromie
Full Duplex Switched Ethernet (FDSE) retea Ethernet duplex comutata
full-featured complet
full-featured software router distribuitor de software complet echipat
full-fledged definitivat
full-height inaltime standard
full-height drive bay compartiment cu inaltime standard
full-motion video adapter adaptor video full-motion
full-page display afipre pagina intreaga, afipre a intregii pagini
full-scale size la scara 1:1
full-screen pe tot ecranul
full-screen application aplicatie care ocupd tot ecranul
full-screen mode mod „pe tot ecranul”; mod de afi are pe intregul ecran
fullscreen playback redare pe intregul ecran
full-screen view afi are in modul full-screen, afi are pe intregul ecran
full-size vedere la scara 1:1
full-size preview previzualizare la scara 1:1
full-text indexing and searching indexare i cdutare textuald completd
full-text search cdutare dupd intregul text
full-travel keyboard tastaturd cu cursd completd
full-width ldtime normald
fully connected network retea cu interconectare integrald
fully formed character printer imprimantd cu caractere integrale
fully functioning complet functional
fully qualified domain name (FQDN) denumire de domeniu complet definitd
fully qualified path cale de acces completd
function functie
function address adresd de functie
function argument argument al functiei
function call apel de functie, apelare a unei functii, instructiune de apelare a unei functii
function code cod de functie
function coverage acoperire a functiei
function declaration declaratie a functiei
function definition definitie de functie
function dependency dependentd de functie
function generator generator de functii
function key tastd functionald
function parameter parametru al functiei
function pointer pointer de functie
function preselection capability (capacitate de) preselectare a functiilor
function procedure functie
function specifier descriptor de functie
function timing timp al functiei
function type tip de functie
functional analysis analizd functionald
functional block bloc functional
functional character caracter de comandd
functional cohesion coeziune functionald
functional dependence dependentd functionald
functional dependency dependentd functionald
functional equivalent echivalent functional
functional language limbaj functional
functional programming programare functionald
functional test suite (FTS) set de teste functionale
functional unit unitate functionala
fuser area zona a fixatorului
fuser wand cilindru de topire
fusing unit modul de fixare
future-proof cu viitor sigur, neperisabil
fuzziness neclaritate
fuzzy pufos, scamo4at; neclar, difuz, necontrastant
fuzzy logic logica fuzzy, metoda de rationament intuitiv
fuzzy matching cautare cu specificator ambiguu
fuzzy set multime fuzzy
fuzzy set logic logica fuzzy

Spune si tu parerea...