Dictionar informatic englez-roman: litera b

 

autostart routine rutina cu autolansare/cu lansare automata
autotrace autotrasare
autotracing autotrasare, autocopiere
AUX port auxiliar, port de comunicatii (sub D0S)
auxiliary auxiliar
auxiliary battery baterie suplimentara/auxiliara (la calculatoare portabile)
auxiliary memory memorie auxiliara
auxiliary speakers difuzoare suplimentare/auxiliare
auxiliary storage memorie auxiliara
availability disponibilitate
availability storage memorie de disponibilitate
available disponibil; accesibil
available ports porturi disponibile
avalent de valoare nula
average (av.) medie
average access time timp mediu de acces
average compression ratio raport mediu de comprimare
average datarate rata de date medie; viteza medie a datelor
average frame rate frecventa medie a imaginilor
average seek time timp mediu de pozitionare (a capului de citire), timp mediu de cautare
average sync offset distantare sincrona medie
Avery mailing labels etichete pentru adrese Avery
AVI (Audio/Video Interleave) format de fi ier video; extensie de fi ier video
AVI Capture DLL DLL pentru captura AVI
AVI Codec codec pentru AVI
AVI Compressed Stream date avi comprimate; flux AVI comprimat
AVI Default File Handler rutina de procesare standard pentru AVI
AVI file fi ier in format AVI, fi ier video
Avi Pro aplicatie pentru fi iere AVI
awakened activat
axis axa
B (bandwidth) largime de banda
B channel canal B
B drive unitatea B, unitatea de dischete B, unitatea floppy B
b.f. (bold face) caractere aldine, caractere grase
B/W document document a/n, document in alb-negru
B/W halftone semiton a/n, semiton alb-negru
B/W photo poza a/n, poza alb-ne-gru
Baby-AT Baby AT, tipodimensiune pentru placa de baza i carcasa calculatoarelor personale
back inapoi, revenire; spate, partea din spate
Back button butonul Back, buton pentru revenire
back of the sheet verso al foii
back panel panou din spate

 

back print film folie transparentä
back probing mäsurarea semnalelor färä decuplarea conectorului
back propagation propagare retrogradä/inapoi
back tractor tambur final, tambur spate; cilindru final
back up a face o copie de sigurantä, a salva
backbone magistralä (in retele WAN)
backdoor intrare secretä, mod de acces nedocumentat
backdrop fundal
backdrop bitmap fundal standard
backed up asigurat, cu copii de sigurantä; salvat
backed up files fiiere asigurate, fiiere salvate, fiiere cu copii de sigurantä
back-end aplicatie back-end/server; componentä back-end
back-end database bazä de date partajatä/ de serviciu
back-end database layer stratul bazei de date partajate
back-end file fiier de date .mdb/de serviciu
background fundal
background clean up curätenie in fundal
background color culoare de fundal
background communication comunicatii de fundal/realizate in fundal
background file fiier de fundal
background graphic ilustratie de fundal
background image imagine de fundal/din fundal; fundal al imaginii
background layer strat de fundal
background music muzicä de fundal, fundal sonor
background noise zgomot de fundal
background operations operatii de fundal, operatii executate in fundal
background page paginä de fundal
background pagination paginare in fundal
background partition partitie serie/de bazä
background pattern model de fundal
background picture imagine de fundal
background polling verificare in fundal
background printing tipärire in fundal
background process proces de fundal/executat in fundal
background program program derulat in fundal
background recalculation recalculare in fundal
background sound fond audio; fundal audio/sonor; sunete de fundal
background task scheduler planificator al lucrärilor de fundal
background tasks operatii de fundal, operatii executate in fundal
backlight iluminare a ecranului
backlight comp compensatie pentru ecrane LCD
backlighting iluminare a fundalului
backlit display display cu fundalul luminat

 

backlit screen ecran cu fundal luminat
backplane arierplan
backplane plate placa de obturare
back-propagation network (BPN) retea cu propagare regresiva
backscroll buffer buffer de derulare; tampon de backscroll, tampon de derulare
backslash bara inversa, semnul grafic
backspace caracter de salt inapoi//a pozitiona (un spatiu) inapoi; a trage inapoi
Backspace tasta de revenire; tasta Backspace
backspace key tasta Backspace
BackStyle stil de fundal
backup copie de rezerva/de siguranta; salvare de siguranta; rezerva; asigurare; protejare; creare de copii de siguranta//a face copii de siguranta; a salva, a proteja, a asigura
backup agent agent/utilitar de salvare/pentru copii de siguranta
backup copy copie de rezerva/de siguranta
backup database file fiier cu o copie de siguranta a bazei de date
backup date data a salvarii; data a crearii copiilor de siguranta
backup device dispozitiv pentru copii de siguranta
backup domain controller (BDC) controler de domeniu de siguranta
backup facility componenta/utilitar pentru crearea copiilor de siguranta
backup file fiier de siguranta; copie de siguranta
backup folder dosar cu copii de siguranta
backup job operatie de backup/de creare a copiilor de siguranta; set de instructiuni pentru programul de backup; lucrare de salvare, lucrare de creare de copii de siguranta
backup label eticheta a copiilor de siguranta
backup medium mediu de stocare a copiilor de siguranta
backup method metoda de backup, metoda de creare a copiilor de siguranta
backup number numar al copiei de siguranta
backup operators operatori de backup, operatori pentru copii de siguranta
backup path cale de acces pentru copiile de siguranta
backup procedure operatie/procedura de backup; procedura pentru copii de siguranta
backup routine rutina de backup, rutina pentru crearea copiilor de siguranta
backup server server de rezerva
backup set set de rezerva/de siguranta; set de copii de siguranta
backup set information informatii despre setul de copii de siguranta
backup site controller controler de sit de siguranta
backup software program software pentru copii de siguranta
backup status stare a copiei de siguranta
backup system sistem pentru copii de siguranta
backup type tip de backup, tip de copiere de siguranta
backup utility utilitar pentru salvari/copii de siguranta
backup WINS server WINS de siguranta/de rezerva
Backup Wizard asistent de backup, asistent pentru copii de siguranta, wizard pentru executarea copiilor de siguranta

 

Backus Normal Form (BNF) forma normald Backus
Backus-Naur Form (BNF) metalimbaj Backus-Naur
backward regresiv/retrograd/in sens invers/inapoi
backward chaining inldntuire regresivd/retrogradd/inversd
backward channel canal de intoarcere/de revenire/de retur; canal regresiv
backward compatibility compatibilitate regresivd/retrogradd
backward compatible compatibil regresiv/retrograd, compatibil cu versiunile mai vechi
backward file recovery restaurare a fi4ierului prin regresie, restaurare a fi4ierului prin actualizarea in amonte
backward hyperlink hiperlegdturd regresivd/inapoi, hiperlegdturd in sens invers
backward local area network (LAN) channel canal de retur/de revenire intr-o retea locald/LAN
backward recovery restaurare prin regresie, restaurare prin actualizarea in amonte
backward search cdutare regresivd/retrogradd, cdutare inapoi
backward slash bard inversd, semnul grafic
backwards search cdutare regresivd/inapoi, cdutare in sens invers
bacteria bacterie, virus nedistructiv
bad defect; eronat; gre4it
bad argument argument eronat, argument nerecunoscut
bad attempt incercare nereu4itd
bad attempt count numdr de incercdri nereu4ite
bad attribute atribut eronat, atribut nerecunoscut
bad block bloc defect
bad break despdrtire in silabe eronatd
bad check value valoare de control eronatd
bad cluster cluster defect, unitate de alocare defectd
bad connection legdturd deficitard, legdturd proastd
bad data packet pachet de date defect
bad destination address adresd de destinatie incorectd, adresd de destinatie inexistentd
bad disk disc defect
bad file mode mod de fi4ier eronat
bad format format gre4it/eronat
bad format string 4ir de format eronat
bad gateway portal incorect, portal gre4it
bad gateway address adresd de portal eronatd, adresd de portal incorectd
bad hash hash eronat; dispersie eronatd
bad IP address adresd de IP gre4itd/eronatd
bad key cheie eronatd, cheie gre4itd
bad length lungime incorectd, lungime gre4itd
bad line number numdr de rand gre4it
bad link legdturd eronatd, asociere eronatd
bad logon attempt incercare de conectare nereu4itd
bad metric value numdr eronat
bad netmask value valoare eronatd a md4tii de retea
bad numeric argument argument numeric eronat

 

bad option optiune inexistentä, optiune eronatä
bad page paginä deterioratä; paginä defectä; paginä eronatä
bad page break salt la paginä eronat
bad parameter parametru incorect, parametru nerecunoscut
bad path cale de acces gre itä
bad pathname cale de acces gre itä/eronatä
bad pipe name nume de canal gre it
bad pipe server server de prelucrare gre it
bad protocol option optiune de protocol gre itä
bad radix rädäcinä eronatä
bad register name nume de registru gre it
bad request type tip de solicitare eronat
bad sector sector defect
bad sectoring sectorizare gre itä
bad security context context de securitate gre it
bad seek eroare de pozitionare; pozitionare gre itä
bad size dimensiune gre itä
bad spot zonä defectä
bad suffix on number sufix eronat la numär
bad tape bandä defectä, bandä deterioratä
bad track pistä defectä
bad track table tabelä a pistelor defecte
bad transfer mode mod de transfer gre it
bad type cast transformare de tip gre itä
bad UID identificator de utilizator eronat, identificator de utilizator nerecunoscut
BAK extensie a fi ierelor de backup, extensie a fi ierului salvat automat de program
balance factor factor de echilibru
balanced circuit circuit echilibrat
balanced error eroare simetricä/centratä
balanced line linie echilibratä
balanced tree arbore echilibrat
ball bat semn de exclamare (in UNIX), semnul mirärii, caracter bang
balloon balon de text
balloon text balon de text; text afi at intr-un balon
balloon-text feature functie pentru afi area de informatii intr-un balon
band bandä; grup de piste
band printer imprimantä cu bandä
banding formare de structuri lamelare; divizare in benzi
band-stepper actuator dispozitiv de actionare cu motor pas cu pas i bandä (la hard-discuri)
bandwidth

lärgime/lätime de bandä (Hz sau bps), vitezä/ratä de transfer a magistralei, bandä de frecventä a magistralei

bandwidth utilization ocupare a lätimii de bandä
bang bang, semn de exclamare (in UNIX)

 

bang character caracter bang, semn de exclamare
bank switching comutare a bancurilor
banner manwtd; banner, sector de reclamd
banner ad banner de reclamd, casetd cu reclamd
banner advertisement reclamd pe banner
banner image imagine tip banner
banner page pagind de reclamd
BAP (Bandwidth Allocation Protocol) protocol BAP
Bapco program de testare/benchmark
bar bard, bard de optiune (intr-un meniu); linie verticald
bar chart histogramd; diagramd cu coloane
bar code cod de bare
bar code reader lector de coduri de bare
bar graph diagramd cu bare
bar printer imprimantd cu bare
bar tab tabulator pe bard
bar-code reader lector pentru coduri de bare; modul de extensie pentru citirea codurilor de bare
bare format format simplu/ordinar
bare unit partea de bazd a unitdtii amovibile, partea unitdtii amovibile care este fixatd in calculator
barred circle cerc tdiat
BAS extensie a fiierelor BASIC
base bazd (a puterii)
base address adresd de bazd/de referintd
base address register registru de adrese de bazd
base band bandd de bazd
base band LAN retea locald in banda de bazd
base band modem modem in banda de bazd
base class clasd de bazd
base date data (calendaristicd) de bazd, data utilizatd ca referintd
base font font de bazd, font prestabilit al programului
base I/0 I-E de bazd
base I/0 Port port I-E de bazd
base machine ma*ind/echipament de bazd
base memory memorie de bazd
base multimedia components componente multimedia de bazd
base of code bazd de cod
base of data bazd de date
base register registru de bazd
base relocation table tabel de reamplasare a bazei
base relocation table size mdrime a tabelului de reamplasare a bazei
base requirement size capacitate minimd necesard
base system sistem de bazd

 

base table tabel de bazd/ principal
base text text de bazd
base type tip de bazd
Base64 Encoded File fiier codificat in Base64
baseband bandd de bazd
baseband LAN retea LAN in bandd de bazd
baseband network retea in banda de bazd
based addressing adresare bazatd/relativd
base-level synthesizer sintetizator elementar
baseline linie de bazd (atinsd de caractere); linie de referintd; reper
baseline information informatii-reper
basic standard
BASIC (Beginner’s All-Purpose Symbolic Instruction C ode)limbaj de programare de nivel Inalt
basic authentication autentificare simpld/standard/uzuald/obipuitd
basic backup utility utilitar simplu pentru crearea copiilor de sigurantd
basic code cod de bazd
basic color management gestionare fundamentald a culorilor
basic colors culori de bazd
basic computing elemente fundamentale
basic concept notiune fundamentald
basic configuration configuratie genericd, configuratie de bazd
basic constraints limitdri generice
basic disk (hard-)disc simplu, disc fizic simplu
basic format format de bazd/implicit
basic input/output system (BI0S) sistem de bazd pentru intrdri-ie*iri
basic level nivel de bazd
basic network transmission protocol protocol simplu pentru transmisii in retea
Basic Rate ISDN (BRI) servicii ISDN de bazd/generale
basic removable drive partea de bazd a unitdtii amovibile, partea unitdtii amovibile fixatd in calculator
basic report raport generic
basic storage stocare simpld (de date); stocare pe discuri simple
basic storage type tip de stocare simpld
basic structure structurd generald
basic transmission unit (BTU) unitate de bazd pentru transmisii
BASICA interpretor pentru programare in BASIC
basics notiuni fundamentale, principii
BAT (batch) extensie a fiierelor de instructiuni
Batalia virus batch polimorf
batch grup, lot
batch build constructie pe loturi
batch edits editdri de grup, modificare a mai multor fiiere
batch facility capacitate de operare cu grupuri

 

batch file fiier de instructiuni, fiier secvential, fiier de comenzi secventiale; fiier de executie pe loturi
batch file compression comprimare pe grupuri de fiiere
batch image acquisition mode mod de lucru cu grupuri de imagini
batch job operatie de grup
batch parameters parametri substituibili
batch processing prelucrare secventialä
batch processing environment mediu de prelucrare secventialä
batch processing terminal terminal de prelucrare secventialä
batch program program de prelucrare secventialä; program de prelucrare pe loturi
batch query interogare globalä
batch repair corectie pe grup
batch system sistem cu prelucrare secventialä
batch testing verificare secventialä
batched communication comunicare in loturi (färä confirmare)
batch-imaging capabilities rutine pentru lucrul cu seturi/grupuri de imagini
batch-optimistic blocare optimistä pe grupuri
battery alarm alarmä de baterie
battery backup baterie de sigurantä/rezervä
battery level stare a bateriilor; nivel al bateriilor
Battery Low LED LED pentru baterii consumate
battery meter indicator pentru baterii
Battery 0K LED LED pentru baterie 0K
Battery 0peration LED LED pentru alimentare de la baterii
battery pack acumulator, modal de baterii (la calculatoare portabile)
battery power alimentare de la baterie
battery powered calculator calculator cu baterii, calculator autonom
battery status stare a bateriilor, grad de ‘hncärcare al bateriilor
battery strength putere a bateriilor
baud baud, vitezä de transmisie
baud rate vitezä de bauzi, vitezä de transmitere (a datelor)
Baudot code cod Baudot
bay compartiment
BBS (Bulletin Board System) sistem de avizier electronic, bazä de date publicä
Bcc (blind courtesy copy; blind carbon copy) copie secretä/ascunsä, copie Bcc
BCD (Binary Coded Decimal) numär zecimal codificat binar
BCD count sequence secventä de numärare in cod zecimal codificat binar
BCI (Binary Coded Information) informatie codificatä binar
BCP (Bulk Copy Program) program de copiere in masä
BCPL (Basic Combined Programming Language) limbaj de programare de nivel inalt
bearer mode mod purtätoare
bed fundal muzical
beep semnal sonor

 

before image imagine anterioara
begin size dimensiune initiala, dimensiune de start
begin style stil de inceput
beginner incepator
beginning of file label eticheta de inceput de fi ier
beginning of line inceput de rand
beginning of partition inceput al partitiei
beginning of tape inceput de banda
beginning of tape marker reper de inceput de banda
beginning of volume label eticheta de inceput de volum
beginning of word inceput al cuvantului
behavior mod de operare, comportament
Bell 103A protocol pentru modemuri (300 bps)
Bell 212A protocol pentru modemuri (1200 bps)
bell character caracter de apel
bells and whistles artificii, functii suplimentare, accesorii, zorzoane
benchmark standard de evaluare a performantelor
benchmark program program benchmark, program de evaluare a performantelor
benchmark test test de evaluare a performantelor
bent arrow key tasta Enter, tasta cu sageata franta
Berkeley UNIX versiune de UNIX
Bernoulli box caseta/unitate Bernoulli
best optim
best fit cea mai buna potrivire; marime/dimensiune optima; optim, adaptat, ajustat
best performance performanta optima
beta versiune beta
beta site sit beta, laborator pentru teste beta
beta software program beta, versiune beta
beta test test beta; testare beta// a supune un produs testarii beta
beta testing testare beta
beta version versiune beta (a unui software)
beta-test version versiune beta-test, versiune a unui produs software dupa testarea alfa
beta-tester persoana din afara firmei producatoare care realizeaza testarea beta
bevel scoatere in relief, transformare in format 3D, bizotare, fatetare, anfrenare
beveled image imagine (scoasa) in relief/ bizotata/ fatetata/ anfrenata
beveled in te it spre interior; inclinat spre interior
beveled out te it spre exterior; inclinat spre exterior
bezel masca (frontala); loca ; rama
Bézier curve curba Bézier
Bézier distortion deformare Bézier
Bézier splines curbe Bézier
bf. (buffer) bufer
BFP (Burst Flag Pulse) salve de sincronizare

 

BFT (Binary File Transfer) transfer de fiiere binare
BHT (Branch History Table) tabeld cu istoricul ramificatiilor
bias abatere sistematicd
bias error eroare sistematicd
biased exponent exponent polarizat
bibliographic retrieval service serviciu de documentare (on-line), serviciu BRS
bicolorable graph graf bicolorabil/bipartit
biconnected graph graf biconectat
bidirectional bidirectional
bidirectional communication comunicatie bidirectionald
bidirectional flow control control al fluxului bidirectional
bidirectional parallel port (BPP) port paralel bidirectional
bidirectional pipe conductd bidirectionald
bidirectional prediction predictie bidirectionald
bidirectional printer port port de imprimantd bidirectional
bidirectional printing tipdrire bidirectionald
bidirectional search cdutare bidirectionald
bidirectional support facilitate pentru comunicatii bidirectionale
bidirectional transfer transfer bidirectional
Big Blue Marele Albastru, firma IBM
big red switch marele buton rop
bilingual dictionary dictionar bilingv
billboard avizier
billing code cod de Inregistrare; cod de facturare
billing delay Intärziere de taxare (la liniile telefonice)
binary binar
binary adder sumator binar
binary arithmetic operation operatie aritmeticd binard
binary Boolean operation operatie booleand binard
binary cell celuld (de memorie) binard
binary character caracter binar
binary character set set de caractere binare
binary circular files fiiere binare circulare
binary code cod binar
binary coded decimal (BCD) numdr zecimal codificat binar
binary coded decimal code cod zecimal codificat binar
binary coded decimal notation notatie zecimald codificatd binar
binary coded decimal representation reprezentare zecimald codificatd binar
binary coded information (BCI) informatie codificatd binar
binary coded notation notatie codificatd binar
binary coded representation reprezentare codificatd binar
binary communications protocol protocol de comunicatii binare
binary comparison comparatie binard

 

binary compatible compatibil binar
binary data date binare
binary digit cifrd binard, bit
binary digit string fir de cifre binare
binary digital signal semnal digital binar
binary file fiier binar
binary file transfer (BFT) transfer de fiiere binare
binary floating-point number numdr binar In virguld mobild
binary format format binar
binary header antet binar
binary image imagine binard
binary large object obiect binar mare
binary loader Incdrcdtor binar/absolut
binary morphology morfologie binard
binary notation notatie binard
binary numbers numere binare
binary numeral numeral binar
binary numeration system sistem de numeratie binar
binary operation operatie binard
binary raster operation code cod binar pentru operatii de tip rastru
binary representation reprezentare binard
binary search cdutare binard, algoritm de cdutare binard
binary search tree arbore binar de cdutare
binary sequence generator (BSG) generator de secvente binare
binary signal semnal binar
binary synchronous communication (BSC) comunicare binard sincrond
binary system sistem binar
binary transfer transfer binar
binary transfer protocol protocol de transfer binar, protocol pentru transferul de fiiere binare
binary tree arbore binar, arbore ordonat de ordinul 2
binary value valoare binard
binary variable variabild binard
binary vector vector binar
bind a lega, a atap, a uni
BIND service serviciul BIND
bindable property proprietate legabild
binder liant; biblioraft
binder document document dintr-un biblioraft
binder section sectiune a unui biblioraft
bindery legare, asociere; legdtorie
bindery emulation emulare a legdtoriei
bindery files fiiere legate
bindery services servicii de legdtorie

 

binding asociere (de proces); legare
binding algorithm algoritm de legare
binding control data date de control al legärii
binding handle indicativ de legaturd
binding info informatii de legaturd
binding offset spatiu pentru legat
binding rules reguli obligatorii
binding time timp de asociere/cuplare/legaturt
binding type tip de legg:turd (la carti)
bindings legári
bindings review verificare a legárilor
bindings storage file fiier de salvare a legárilor
BinHex program pentru uuencoding
binoculars icon pictogramd de binoclu
biochip biocip
biocomputing bio-calculator, calculator cu biocipuri
biometric biometric
biometric hardware componente hardware biometrice; echipament biometric
bioriented serial protocol protocol serial biunivoc
BI0S (basic input/output system) sistem de baza pentru inträri-ie*iri, componenta BI0S
BI0S date data BI0S-ului
BI0S default standard BI0S
BI0S emulation driver driver de emulare pentru BI0S
BI0S information informatii despre BI0S
BI0S name nume al BI0S-ului
BI0S settings configurtri din BI0S, setari din BI0S
BI0S version versiune a BI0S-ului
biplex port port biplex
bipolar coding codificare bipolard
bipolar memory memorie bipolard
bipolar signal semnal bipolar
biquinary code cod bicvinar
biquinary coded decimal notation reprezentare zecimald codificatä bicvinar
bisection algorithm algoritm de bisectare
bistable bistabil, circuit basculant bistabil
bistable circuit circuit bistabil
bistable trigger circuit circuit basculant bistabil
bisynchronous bisincron
bit liste de adrese BitNet LISTSERV
bit (BInary digiT) bit, cifra binary
bit density densitate de biti
bit encryption codificare pe biti
bit error rate frecventà de erori binare

 

bit error ratio raport de erori
bit exchange schimb de biti
bit map fiier bitmap; descriere prin puncte, hartd de puncte
bit oriented protocol protocol orientat pe biti, protocol bazat pe elemente binare
bit per inch (BPI) biti pe tol
bit position pozitie binard
bit rate (BR) debit binar, frecventd de biti; ratd de biti; vitezd de biti; vitezd de transmitere
bit shift deplasare a bitilor
bit spit transmitere in formd computerizatd
bit stream flux de biti
bit stuffing inserare de biti
bit twiddler expert in calculatoare
bit-depth numdr de biti
bitiered architecture arhitecturd bi-etajatd
bitmap imagine bitmap, din puncte; reprezentare graficd prin biti, tabeld de biti
bitmap compression comprimare in bitmap
bitmap file fiier bitmap, fiier cu o imagine bitmap
bitmap font font bitmap/din puncte
bitmap images imagini (in format) bitmap, imagini bitmapate
bitmap soft fonts fonturi bitmap
bitmap thumbnail capture capturd in miniaturi bitmap
bit-mapped font font bitmapat
bit-mapped graphic graficd bitmap, realizatd prin puncte
bit-mapped graphic imagine bitmapatd
bit-mapped image imagine bitmapatd
bit-mapping transpunere/asociere de biti, pixelizare
bitplane tabeld de biti
bitraking cdutare de informatii on-line
bits per inch (bpi) biti pe tol/inci
bits per second (bps) biti pe secundd
bit-wise bit cu bit
bit-wise procedures proceduri orientate/bazate pe biti, care evalueazd bitii in mod individual, nu ca o combinatie
biunique biunivoc
BIX serviciu informational on-line (gestionat de Delphi)
BK! extensie a fiierelor de backup; extensie a fiierelor salvate automat de program
black and white alb-negru
black hole gaurd neagrd
black letter fractur, literd fracturatd
black plate placa de negru, placd pentru cerneald neagrd
black point punctul negru, zona cea mai intunecatd
black screen dezactivare
black text text negru

 

black thatch textura neagra
BLACKER sistem de codificare interma*ina/interterminal al Agentiei de Securitate Nationala din SUA
black-out intrerupere a transmisiei (de informatii)
black-write technique tehnica scrierii partii negre
blank blanc, spatiu; caseta goala; gol; vid
blank card cartela goala
blank cell celula libera, celula goala
blank character blanc, spatiu, caracterul blanc
blank document document gol
blank field camp gol/liber; blanc
blank form formular gol/necompletat
blank line rand liber
blank medium mediu nescris/virgin/gol
blank page pagina goala/noua
blank publication publicatie goala
blank record inregistrare vida
blank screen ecran negru
blank space spatiu liber, zona libera
blank tape banda goala, banda neinregistrata
blanket placa de cauciuc pentru ofset
blanking curatare, golire
blanking options optiuni de dezactivare
bleed sangerare
bleed capability capacitate de sangerare
bleeding sangerare
blend amestec, melanj; blend
blending mode mod de amestecare, de combinare
blendo colaj multimedia
blessed folder dosar-sistem (la Macintosh)
blessing insemnare/marcare a dosarului (la Macintosh)
blind carbon copy (Bcc) copie (la indigo) ascunsa/confidentiala
blind copy recipient destinatar ascuns/confidential
blind courtesy copy copie Bcc/ascunsa/confidentiala
blink a clipi, a palpai, a licari, a pulsa
blinking clipire, palpaire, afipre intermitenta
blinking background fundal clipitor
blinking cursor cursor pulsant/ clipitor
blitting (proces/operatie) blitting
bloatware software supradimensionat
BL0B (Binary Large 0bject) obiect binar mare
block bloc; grup de celule
block address adresa de bloc

 

block cancel character caracter de anulare a blocului
block check verificare/control pe blocuri
block check sequence secventä de verificare pe blocuri
block cursor cursor bloc; cursor-pä-trätel
block definition definitie a unui bloc
block device componentä/dispozitiv monobloc
block device layer nivel/strat al dispozitivelor monobloc
block diagram schemä/diagramä functionalä/bloc
block elements elemente bloc
block graphics graficä de tip bloc
block header antet de bloc
block length lungime a blocului
block letters verzale, capitalute, majuscule
block move mutare a unui bloc
block of data bloc de date
block of information bloc de informatii
block of text bloc de text, fragment/portiune de text
block operation operatii cu blocuri
block out definire de blocuri
block protection protejare a blocului
block selection selectare de bloc
block size dimensiune/märime/lungime a blocului
block transfer transfer de blocuri
blocked process proces blocat
blocking factor factor de blocare/grupare
blocks majuscule, verzale
blocks world univers de blocuri
blocky in blocuri, cu aspect de blocuri
blocky pixels pixeli in blocuri
blue albastru
blue gradient gradient albastru
blue screen of death (BSD) terifiantul ecran albastru, ecran de blocare
blueprint proiect
blue-screen crash blocäri cu ecran albastru
blur incetopre; estompare//a estompa, a incetop, a face neclar
blur filter filtru de incetopre/estompare
blurb anunt, subtitlu
BM? extensie a fiierelor bitmap
BNC connector conector BNC
BNF (Backus-Naur Form) metalimbaj Backus-Naur
board placä
board games jocuri cu tablä de joc
body corp (al mesajului); corp de text

 

body pane sector/sectiune cu corpul textului
body text first indent indentare pe primul rand in corp de text
body text indent indentare in corp de text
body type font folosit in corpul textului
B0F proprietatea B0F (beginning of file)
bogus RESET resetare fictiva
boilerplate (text) standard, tipizat, ablon
boilerplate text text standard/tipizat/ ablon
boilerplate worksheet foaie de calcul tipizata
bold gras, aldin
bold fonts fonturi grase/aldine
bold italic gras cursiv, aldin cursiv
bold italic underline grascursiv subliniat
bold print scris cu aldine/cu caractere grase
bold roman font antiqua negru
bold type caractere aldine
bold underline gras/aldin subliniat
boldface aldin
bold-face (b.f.) font aldin
boldface text text scris cu aldine
boldfacing scriere cu aldine, ingro are
bomb bomba; program distructiv (gen virus)
bond paper hartie normala
book layout macheta a cartii
book weight semialdin
bookmark semn de carte, signet
bookmark data date de signet, date pentru semnul de carte
bookmark folder dosar pentru signete
bookmark list lista cu signete
bookmark name denumire signet, denumire a semnului de carte
bookmark prompt mesaj pentru introducere de signet
bookmark text text de signet
bookmarks HTML HTML de signet
boolean boolean
boolean algebra algebra booleana/logica
boolean AND conjunctie logica +I
boolean complementation complement boolean/logic, negatie
boolean constant constanta booleana/logica
boolean difference diferenta booleana
boolean expression expresie booleana/ logica
boolean function functie booleana/logica
boolean operation operatie booleana/logica
boolean operation table tabela de operatii booleane/logice

 

boolean operator operator logic/boolean
boolean question intrebare de tip boolean, intrebare cu operatori logici
boolean search cdutare logicd/ booleand
boolean term valoare booleand
boost amplificare
boot initializare, incdrcare a sistemului de operare//a initializa sistemul de operare
boot area zond de initializare, zond de boot, zond de butare
boot disk dischetd de initializare
boot drive partitie de initializare; unitate de initializare
boot floppy dischetd de initializare
boot indicator bytes octetii de indicare a incdrcdrii
boot loader menu meniu de incdrcare la initializare
boot method metodd de initializare, metodd de butare
boot partition partitie de boot, partitie de initializare
boot process proces de initializare
boot properties proprietdti de initializare, proprietdti de butare
boot record date de initializare, date de boot
boot sector sector de initializare, sector de boot, sector de incdrcare, sector de butare
boot sector virus virus de sector de initializare
boot sequence secventd de initializare/de incdrcare
bootable incdrcabil, initializabil
bootable hardware drive unitate de disc initializare
bootable partition partitie de initializare
bootable partition marker marcaj al partitiei de initializare
booting (up) pornire (a unui calculator); incdrcare (a unui program)
B00TP (Bootstrap Protocol) protocol de initializare/de incdrcare
bootstrap amorsd; initializare (a sistemului de operare)//a initializa
bootstrap loader incdrcdtor secvential binar
bootstrap protocol (B00TP) protocol de initializare; protocol de incdrcare
bootstrapping tehnicd de implementare/executare secventiald a unui program
border chenar; cadru
border area zond de delimitare
border art chenar artistic
border bar bard de chenar
border color culoare a chenarului
border lines linii de chenar
border page pagind de chenar/pentru chenar
border selection selectie marginald
border spacing spatiere a chenarului
border style stil predefinit pentru chenar
border thickness grosime a chenarului
borders margini; chenar
borders effect efect de chenar

 

Borland Pascal varianta de Pascal creata de Borland Int.
borrow digit cifra de imprumut
bot bot, robot, program (interzis) de executie automata in timpul unei discutii IRC
bottleneck limitare, cauza a limitarii, strangulare
bottom jos
bottom center jos central
bottom guide linie de ghidare inferioara
bottom up ascendent, de jos in sus
bottom-up algorithm algoritm ascendent
bottom-up syntactical analysis analiza sintactica ascendenta
bottom-up testing strategy strategie de testare de jos in sus/ascendenta
bounce a returna
bounce rates viteza de salt a tastelor
bound commands comenzi asociate
bound control control legat
bound media medii legate
bound object obiect asociat/legat
bound object frame cadru de obiect legat
bound text box caseta de text legata
bound to adapter legare la adaptor; legare la placa de retea
boundary value valoare a limitei
bounded area zona delimitata
bounding box caseta de delimitare/de incadrare/de separare; zona de delimitare; matrice de caractere
bounding rectangle dreptunghi de incadrare/de delimitare
Bounds Checker utilitar pentru detectarea erorilor de programare
bowl cupa, potcoava
box caseta (de control)
box drawing trasare de linii
boxed effect efect de caseta
Boyce-Codd normal form forma normala Boyce-Codd
BPI (Bits Per Inch) biti pe tol
BPN (Back-Propagation Network) retea cu propagare regresiva
BPP (Bidirectional Parallel Port) port paralel bidirectional
bps (bits per second) biti pe secunda
BR (Bit Rate) viteza de transmitere; viteza de biti
brace paranteza ondulata, acolada//a inchide intre acolade
bracket paranteza dreapta, cro*eta
bracket marker marcaj tip paranteza
bracket style stil/tip de paranteza
brain-dead design conceptie fara cap
branch (instructiune de) salt; ramificare (de director)//a ramifica
branch address adresa de ramificatie
branch control structure structura de control al ramificarii

 

branch history table (BHT) tabeld cu istoricul ramificatiilor
branch instruction instructiune de ramificare
branch node nod de ramificare
branch prediction predictie a ramificdrilor
branch statement instructiune de salt
branched list listd ramificatd
branching ramificatie; derivatie
branching decisions decizii derivate
branching statements instructiuni de ramificare
branchpoint punct de ramificare
brand marcd
brass ring inel de alamd
break (cheie de) Intrerupere; pauzd; rupere, divizare (a seturilor oglindd); Intrerupere manuald//a opri
break across pages salt la pagind
break condition conditie de Intrerupere
break key tasta Break; cheie de Intrerupere
break line linie de Intrerupere
break mode mod Intrerupere
break point punct de Intrerupere; punct de oprire, punct de pauzd
breakdown pand, defectiune
break-out box dispozitiv de testare, analizor de semnale
breakpoint punct de Intrerupere
breakpoint command comandd pentru punct de oprire/de pauzd
breakpoint condition conditie pentru punct de oprire/de pauzd
breakpoint halt oprire dinamicd
breakpoint hit detectare punct de oprire/de pauzd
breakpoint object obiect punct de oprire/de pauzd
breakpoint table tabel cu puncte de oprire/de pauzd
breve semn de sunet scurt
bridge punte
bridge chip cip de legdturd (la magistrala PCI), cip punte
Briefcase dosarul Briefcase
brightness luminozitate
brightness value valoare a luminozitdtii
British pound symbol simbolul lirei sterline
broad bandwidth hardware componente hardware cu ldtime de bandd mare/mdritd
broadband bandd largd; comunicatie prin semnale multiplexate
Broadband ISDN (B-ISDN) retea ISDN de bandd largd
broadband network retea de bandd largd
broadband speed vitezd de bandd largd
broadcast difuziune, difuzare, emisie (In retea)
broadcast architecture arhitecturd pentru difuziune/pentru difuzare, arhitecturd de emisie (In retea)

 

Broadcast Data Service serviciu de difuziune de date
broadcast message mesaj difuzat (catre to0 utilizatorii din retea)
broadcast mode modul difuziune, modul emisie
broadcast videography grafica video difuzata (in retea)
broadcasting difuziune (in retea)
broaden a extinde, a largi
brochure pliant, prospect
broken intrerupt, deteriorat, distrus
broken frame cadru fractionat
broken histogram histograma intrerupta, cu salturi
broken key cheie rupta/franta
broken link legatura intrerupta/ franta
broken picture imagine distrusa/ franta
broken pipe canal intrerupt, conduca intrerupta
brownout cadere (a alimentarii)
browse a derula, a parcurge, a rasfoi
browse access drept de cautare in sit
browse button buton de deplasare/de derulare
browse dialog caseta de cautare, caseta de dialog pentru cautare
browse function functie de cautare/derulare
browse mode mod Browse, mod cautare/derulare
browse updating actualizare prin cautare
browse-mode editing editare in modul cautare
browse-mode updating actualizare in modul cautare
browser browser, derulator, program client pentru Web, program de cautare in Internet
browser customizations personalizare a browserului, adaptare a browserului
browser menu meniu al browserului
browser plug-in modul de extensie pentru browser
browser server list lista a serverelor de cautare
browser support compatibilitate cu diferite browsere, recunoa*tere a diferitelor browsere
browser title titlu din browser
browser window fereastra de browser
browser-specific code cod specific pentru browser
browsing derulare, parcurgere, rasfoire; operatie de cautare
browsing enhancements imbunatatiri ale browserului
browsing function functie de rasfoire/derulare/cautare
browsing services servicii de cautare/de rasfoire
BRS Information Technologies serviciu de documentare, server de indexuri
BRS/After Dark serviciu de documentare, server de indexuri, serviciu BRS
brush pensula
brush size grosime a pensulei
brush source sursa pentru pensule
brush style stil pensula (in tipografie)

 

brute force fortä brutä
BSD (Berkeley Software Distribution) departament de distributie a programelor software de la Berkeley
BSD (Blue Screen of Death) ecran albastru ucigaVparalizant
BSD UNIX versiune de UNIX realizatä la Berkeley
BSG (Binary Sequence Generator) generator de secvente binare
B-size paper format standard american de 11 x 17 inci, apropiat de DIN A3
B-size printer imprimantä pentru foi 11x 17 inci, imprimantä A3
BTAC (Branch Target Address Cache) cache al procesoarelor RISC
BTB (Branch Target Buffer) buffer al procesoarelor MMX
B-trees arbori B, structuri/ierarhii B
bubble chart diagramä cu bule
bubble memory memorie cu bule
bubble-jet printer imprimantä cu jet de bule
bubbles bule
bucket bucket
buckyball toner toner buckyball
buf. (buffer) bufer
buffer bufer, memorie intermediarä; memorie-tampon//a bufera
buffer allocator rezervare de bufer
buffer descriptor descriptor de bufer
buffer header antet de bufer
buffer I/0 thread fir de I-E pentru bufer
buffer length lungime a zonei tampon
buffer memory memorie tampon
buffer overflow depä*ire a buferului
buffer overrun errors erori de depä*ire a buferului
buffer overruns depä*ire a buferului
buffer pipes folosire de memorie tampon pentru canale/conducte
buffer pool callback reapelare a complexului de buferare
buffer pool page paginä a complexului de buferare
buffer registry registru tampon
buffer size märime a tamponului/buferului; dimensiune a memoriei intermediare
buffer storage memorie tampon
buffer store memorie tampon
buffered chaining inläntuire de bufere
buffering buferare, folosire a memoriei intermediare
buffering data buferare de date, plasare a datelor In memoria intermediarä
buffering time timp de buferare
bug parazit, eroare de programare, defect (de programare)
bug fixes solutii pentru paraziti, rutine de eliminare a erorilor (de programare)
bug seeding introducere de paraziti/defecte/anomalii
buggy cu multi paraziti/cu multe defecte
buggy software software cu paraziti/cu defecte (de programare)

 

build construire; elaborare
build error eroare la construire
build log jurnal de construire, protocol de construire
build operations operatii de construire (a programului)
build step etapa de constructie
builder constructor, generator
build-in styles stiluri integrate/interne
building block bloc structural
built in intern, integrat, incorporat
built-in C0M port port C0M intern
built-in dictionary dictionar intern/propriu/integrat (al programului)
built-in font font intern
built-in function functie interna
built-in group grup intern/predefinit
built-in heading style stil predefinit pentru titluri
built-in pointing device dispozitiv intern de indicare
built-in security system sistem de securitate intern/integrat
built-in template ablon predefinit/integrat, ablon inclus in program
built-in viewer prezentator intern/integrat
bulk copy program (BCP) program de copiere in masa
bulk encryption codificare in masa/in bloc
bulk erasing tergere globala, tergere in masa
bulk information cantitate mare de informatie
bulk input intrare globala, introducere globala
bulk memory memorie de mare capacitate
bulk operations operatii de masa/in bloc
bulk output ie ire globala
bulk storage stocare in masa; capacitate mare de stocare
bulk transmission of data transmitere a unei mari cantitati de date
bullet marcaj (de lista), alineat
bullet character caracter al marcajului (intr-o lista marcata); caracter de alineat
bullet default simbol de alineat standard
bullet list style stil de lista cu alineate
bullet numbering formatting format de numerotare cu alineate
bullet picture imagine cu alineate
bullet position pozitie a alineatului
bullet style stil de marcare; stil cu alineate
bulleted cu alineate
bulleted list lista cu aliniate, lista cu marcaje
bulleted list chart diagrama cu lista marcata/cu alineate
bulletin board system (BBS) sistem de avizier electronic, sistem de informatii din retea
bulletproof blindat; indestructibil
bump proeminenta, convexitate

 

bump map suprafatd grunjoasd/in relief
bundle pachet
bundled software software la pachet, pachet de software
burned-in address adresd transmisd; adresd inclusd
burned-in image imagine remanentd
burn-in ardere, otrdvire (a tubului monitorului)//testare de andurantd
burn-in testing teste de andurantd
burning intunecare
burst flag pulse (BFP) salve de sincronizare
burst mode mod rafald
burst packets dropped pachete eliminate din rafald
burst protocol packets pachete de protocol in rafald
burst receive gap time decalaj de intrare a rafalei
burst send gap time decalaj de transmitere a rafalei
burster burster, detaptor
bus magistrald
bus architecture arhitecturd a magistralei de date
bus configuration configuratie de magistrald
bus enumerator enumerator de magistrald
bus location conector de magistrald
bus master bus-master, dispozitiv bus-master, placd bus-master
bus mastering controlul/administrarea magistralei
bus mastering card placd de control al magistralei
bus mouse mouse de magistrald, mouse cu adaptor dedicat
bus network retea de tip magistrald
bus number numdr de magistrald
bus parity error eroare de paritate a magistralei
bus quiet signal semnal de liniW pe magistrald
bus read error eroare de citire a magistralei
bus reset resetare a magistralei
bus riser placd multiextensie
bus riser card placd multiextensie
bus snooping ascultare/spionare a magistralei
bus type tip de magistrald
bus write error eroare de scriere la magistrald
business networking utilizare a retelelor in cadrul firmelor
business presentation graphics program pentru prezentdri grafice comerciale
business rules reguli de gestionare a bazelor de date
business service serviciu de afaceri
busmaster controlor de magistrald
busy ocupat, foarte solicitat
button buton; tastd
button bar bard cu butoane

 

button configuration configuratie a butonului
button face suprafata a butonului
button face images imagini de pe butoane
button highlight buton evidentiat
button list lista cu butoane
button mode mod buton
button shadow umbra a butonului
button state stare a butonului
button text text al butonului
buying history istoric al achizitiilor
buzzword cuvant la mods, termen din jargon
BY (busy) ocupat
by number dupa numar
by similarity to prin comparatie
byline rand secundar
bypass evitare, ocolire; ignorare// a ignora
bypass list lista de ignorare
byte octet
byte oriented program program orientat pe octeti
C limbaj de programare de nivel inalt; fiier in limbajul de programare C
C (confidential) confidential; pentru uz de serviciu
C drive unitatea/partitia C
C Library Functions functii de biblioteca C
C size foaie de tip/format C (17 x 22 in)
C size sheet foaie de tip/format C (17 x 22 in)
C# limbaj de programare de nivel inalt
C/C++ compiler compilator C/C ++
C/C++ identifier identificator C/C ++
C: partitia C
C++ limbaj de programare de nivel inalt
C++ keyword cuvant-cheie in C/C++
C++ language limbaj C++
C2 level security securitate de nivel C2
C2 requirements cerintele C2
CA (Certification Authority) agentie de certificare; organ/organism de certificare
CA (Computer Assisted) asistat de calculator
CA description descriere a agentiei de certificare
CA name denumire a agentiei de certificare
CA serial number numar curent al agentiei de certificare
CAB contents continut al fiierului CAB
cabinet fiier CAB
cabinet file fi*ier de fi*et, fiier arhivat cu extensia .cab
cable cablu

Spune si tu parerea...