Dictionar informatic englez-roman: litera c

C limbaj de programare de nivel inalt; fisier in limbajul de programare C
C (confidential) confidential; pentru uz de serviciu
C drive unitatea/partitia C
C Library Functions functii de biblioteca C
C size foaie de tip/format C (17 x 22 in)
C size sheet foaie de tip/format C (17 x 22 in)
C# limbaj de programare de nivel inalt
C/C++ compiler compilator C/C ++
C/C++ identifier identificator C/C ++
C: partitia C
C++ limbaj de programare de nivel inalt
C++ keyword cuvant-cheie in C/C++
C++ language limbaj C++
C2 level security securitate de nivel C2
C2 requirements cerintele C2
CA (Certification Authority) agentie de certificare; organ/organism de certificare
CA (Computer Assisted) asistat de calculator
CA description descriere a agentiei de certificare
CA name denumire a agentiei de certificare
CA serial number numar curent al agentiei de certificare
CAB contents continut al fisierului CAB
cabinet fisier CAB
cabinet file fi*ier de fi*et, fisier arhivat cu extensia .cab
cable cablu

 

cable modem modem prin cablu direct
cable port port de cablu
cache cache, memorie intermediara/de accelerare
cache coherency coerenta a cache-ului
cache controller controler de cache
cache hit identificare/localizare/gasire in cache
cache hit ratio raport de succese/de regasiri in cache
cache memory memorie cache
cache name denumire a sectorului de cache
cache pages pagini de cache
cache program program de cache/de accelerare, program pentru salvare pe disc
cache RAM memorie rapida/de accelerare, RAM cache, sector de cache
cache settings parametrii de cache
cache timeout value limita de timp pentru memoria intermediara/cache
cached stocat temporar
cached account information informatii despre cont salvate in cache
cached data date salvate in cache
cached information informatii salvate local/in cache
cached key cheie salvata local/in cache
cached password parola salvata (local), parola inregistrata de calculator
cachesize dimensiune/marime a cache-ului
caching salvare in cache, salvare intermediara, accelerare, salvare pe disc
caching mechanism mecanism de accelerare/de salvare pe disc
caching method metoda de accelerare, metoda de salvare locala
caching server server de cache
CAD (Computer-Aided Design) proiectare asistata de calculator
CADD (Computer-Aided Design And Drafting) proiectare i desenare asistata de calculator
caddy caseta/suport pentru CD-R0M
CAE (Computer-Aided Engineering) inginerie asistata de calculator
CAEDS (Computer-Aided Engineering Design System) sistem de proiectare tehnologica asistata de calculator
CAI (Computer-Assisted Instruction) instruire asistata de calculator
CAL licente CAL (pentru accesul clientului)
calculability calculabilitate
calculated field camp calculat, camp determinat din calcule
calculated text box caseta de text calculata
calculating calculare
calculating punch perforator calculator
calculating statement instructiune de calcul
calculation area zona pentru calcule, zona pentru efectuarea calculelor
calculation procedure metoda de calcul
calculation statement instructiune de calcul
calculator calculator; marina de calcul
calendar program (tip) calendar

 

calendar program program de tip calendar
calendar type tip de calendar
calibrate a regla, a calibra, a etalona
calibration calibrare/etalonare
calibration card card de calibrare
calibration information informatii de calibrare
calibration module modal de calibrare
calibration strip bandä de calibrare/etalonare
call apel; apelare; instructiunea CALL// a apela
call accepted signal (CAS) semnal de acceptare a apelului
call address adresä de apel
call back apel invers; reapelare
call back number numär de reapelare
call back privilege privilegiu de reapelare
call by address apelare prin adresä
call by name apel prin nume; apel nominal
call by value apel prin valoare
call context context de apelare
call control interface interfatä pentru controlul apelärii
call control procedure procedurä de control al apelului
call control signal (CCS) semnal de control al apelului
call depth adincime de apelare
call direction directie de apelare
call duration duratä a apelului/a comunicatiei; duratä a apelärii
Call for Votes (CFV) chemare la votare
call forwarding retransmitere a apelului
call graph diagramä de apel
call handle pointer de apel
call log jurnal/protocol de apeluri
call log options optiuni pentru jurnalul/protocolul de apeluri
call preferences setäri pentru apeluri
call privilege privilegiu de apelare
call program program de apel
call progress stare a apelului
call select parameter parametru de selectare a apelului
call stack stivä de apeluri; listä de apeluri
call stack index index al listei de apeluri
call state stare a apelului
call statement instructiune de apel
call status stare a apelului
call tree arbore de apeluri
call waiting apel in a*teptare; suspendare a convorbirii
call waiting tone ton pentru apel in a*teptare

 

call window fereastra de apelare
callback apel invers; reapelare
callback functions functii cu apel invers
callback modem modem cu reapelare/cu Intoarcere a apelului
callback number numar de reapelare/de apel invers
callback return system service serviciu de sistem de returnare a reapelarilor
callback security siguranta a reapelarii
callback system sistem cu apel invers
called party apelat, parte apelata
called procedure procedura apelata
called program program apelat
called service user utilizator al serviciului apelat
called station identifier (CSID) indicativ al sistemului apelat
callee apelat
caller apelant/parte apelanta
caller access acces pentru apelanti
caller ID identificator al apelantului
calligraphic type litera caligrafica
calling apel(are)//a apela
calling back reapelare
calling card card telefonic, cartela telefonica (pentru apeluri prin modem)
calling card sequence secventa pentru cartela telefonica
calling code cod de apelare
calling convention conventie de apelare
calling instruction instructiune de apel
calling procedure procedura de apelare
calling sequence secventa de apel(are)
calling service user utilizator al serviciului apelant
calling syntax sintaxa de apelare
callout mentiune
calls highlight evidentiere a apelurilor
CALS (Computer-Aided Acquisition and Logistics Sup port)tehnologie pentru facilitarea schimbului de date prin calculator
CAM (Computer-Aided Manufacturing) productie/fabricatie asistata de calculator
camel cased „in scara”
camera camera
camera memory memorie a camerei/aparatului
campus-wide information system (CWIS) sistem informational universitar
cancel oprire, anulare// a anula
cancel character caracter de anulare
cancel key buton de anulare/*tergere
cancel region zona de oprire/anulare
cancelbot bot/robot de eliminare
candidate key cheie-candidat

 

canned routine rutina gata pentru utilizare
canonical form forma canonica
canonical generation generare canonica
canonical name nume canonic
CA0 (Computer Automated 0ffice) institutie automatizata
cap majuscule; simbol al intersectiei
CAP (Computer Aided Planning) planificare asistata de calculator
CAP (Computer Assisted Publishing) editare asistata de calculator
cap fonts caractere verzale
cap height inaltime a majusculei
capability capacitate, aptitudine; pl. posibilitati; caracteristici functionale
capability list lista de caracteristici; lista de aptitudini
capacitor memory memorie capacitiva
capacitor storage memorie capacitiva
capacity capacitate; lungime a cuvantului
capacity exceeding number numar ce depa§e§te capacitatea (calculatorului)
capacity out-of-range number numar ce depa§e§te capacitatea (calculatorului)
capacity planning planificare a capacitatilor
capital majuscula, litera mare/de titlu/verzala
capital letter majuscula, litera mare/de titlu/verzala
capitalization capitalizare, scriere cu majuscula
capitalization mistake gre§eala de capitalizare, scriere cu litera mica in loc de majuscula
Caps Lock tasta de blocare (pentru majuscule)
Caps Lock key tasta Caps Lock
Caps Lock LED LED pentru tasta Caps Lock, LED pentru tasta de blocare (pentru majuscule)
caption explicatie a figurii, legenda; titlu
caption button buton de legenda
caption label eticheta cu legenda
caption numbering numerotare a legendelor
caption of window legenda a ferestrei
caption text text al legendei
capture captare (a datelor); inregistrare; afiliere; capturare a portului (de imprimanta)
capture device dispozitiv de capturare/inregistrare
capture driver driver de capturare
capture end sfar§it al capturarii
capture file fi§ier de capturare
capture file size marime a fi§ierului de capturare
capture frames capturare cadru cu cadru, capturare de cadre
capture method metoda de capturare
capture mode modul captura
capture palette paleta de captura
capture password parola colectiva
capture pin output pin de capturare

 

Capture Printer Port capturare a portului de imprimanta, afiliere a portului de imprimanta
capture rate viteza de capturare
capture source sursa de capturare
capture start inceput al capturii
capture stop sfar*it al capturii
capture time limit limita de timp pentru inregistrare/capturare
captured frames cadre capturate/inregistrate
captured video inregistrare video
carbon copy copie la indigo
carbon-copy style stil copie la indigo
card placa/adaptor; card/cartela; cartela perforata; placa cu circuite imprimate; fi*a (cu date)
card bed ghidaj pentru cartele
card bin caseta pentru cartele
card box cutie/caseta pentru cartele
card capacity capacitate a cartelei (perforate)
card channel pista a cartelei
card code cod de cartela
card collation interclasare a cartelelor
card column coloana a cartelei
card configuration configuratie a placii
card contact contact de explorare a cartelelor (perforate)
card control comanda prin cartele (perforate)
card correction corectare a cartelelor (perforate)
card count numarare a cartelelor
card counter contor/numarator de cartele (perforate)
card counting contorizare a cartelelor
card deck pachet de cartele (perforate)/ magazie de cartele
card drawer file dulap pentru cartele
card duplication duplicare/copiere a cartelelor (perforate)
card feed mecanism de alimentare cu cartele
card feed attachment dispozitiv pentru alimentare cu cartele
card feed device dispozitiv pentru alimentare cu cartele
card feed hopper bunker/magazie de alimentare cu cartele
card field camp al cartelei (perforate)
card games jocuri cu carti de joc
card guide ghidaj pentru cartele
card holder cutie pentru cartele (perforate)
card hopper bunker/magazie de alimentare cu cartele
card jam blocare a cartelelor
card matching interclasare a cartelelor
card memory memorie cu cartele
card path cale a cartelelor, circuit al cartelelor
card picker colectorreceptor de cartele

 

card pocket caseta receptoare de cartele
card proof puncher perforatorverificator de cartele
card punch perforator de cartele
card punch memory memorie a perforatorului de cartele
card puncher perforator de cartele
card reader lector de cartele (perforate)
card reader punch adapter adaptor de citire-perforare a cartelelor
card reproducing punch perforator pentru copierea cartelelor
card row linie a cartelei (perforate)
card sensing citire a cartelelor
card sorter sortator de cartele
card stacker magazie de preluare/receptie a cartelelor
card track pista a cartelei
card verifier verificator de cartele
CardBus magistrala PCMCIA
cardinality cardinalitate
card-oriented computer calculator cu cartele (perforate)
caret accent circumflex (^); cursor de editare
caret character accent circumflex, caracterul A
carousel carusel
CARP (Cache Array Routing Protocol) protocol CARP
carpal tunnel syndrome (CTS) sindrom de durere carpiana
carriage car
carriage return retur de car, inceput de rand; intoarcere a carului
carriage return character caracter de retur de car, caracter de inceput de rand
carrier purtatoare (de date); semnal purtator
carrier charge taxa de transfer
carrier detect detectare a purtatoarei
carrier detect signal (CDS) semnal de detectare a purtatoarei/semnalului
carrier detection detectie a purtatoarei
carrier sense detectare a purtatoarei
carrier sense multiple access with collision avoidance (Cacces

multiplu cu detectarea purtatoarei i evitarea coliziunilor

carrier sense multiple access with collision detection (C acces/multiplu cu detectarea purtatoarei i a coliziunilor
carrier signal unda purtatoare
carrier signaling semnalare a purtatoarei
carrier system sistem de purtatoare
Carrier-Sense Media-Access Carrier-Detect (CSMA/CD )standard de comunicatii pentru retele Ethernet
carry transport// a transporta
carry digit cifra de transport
carry save adder sumator fara propagarea cifrei de transport
carry time durata necesara transportului i adunarii bitului de transfer
Cartesian coordinate system (CCS) sistem de coordonate carteziene
cartridge cartu*; caseta

 

cartridge font font din cartu
cartridge installation instalare a casetei
cartridge tape driver unitate de casete
CAS (Col-umn Address Select) selectare adrese pe coloana
cascade cascada; suprapus, in cascada
cascade windows ordonare in cascada (a ferestrelor), dispunere suprapusa a ferestrelor
cascaded carry transport in cascada
cascaded connection legatura in cascada
cascaded windows ferestre in cascada
cascading deletions tergeri/eliminari in cascada
cascading menus meniuri in cascada
cascading style sheet (CSS) foaie de stil in cascada
cascading update actualizare in cascada
cascading windows ferestre in cascada, ferestre suprapuse partial
case carcasa
case insensitive independent de casa de litera/ de culegere
case of letters casa de litera
case-sensitive dependent de casa de litera, cu forma exacta
case-sensitive password parola dependenta de casa de litera
case-sensitive search cautare cu respectarea casei de litera, cautare in forma exacta
cast formare; mulaj; calcul; transformare de tip//a forma
cast shadow umbra purtata/aruncata
cast up a aduna (o coloana)
cast-based animation animatie bazata pe distributie
casting formare
catalog catalog//a cataloga
catalog backup catalog de rezerva, copie de siguranta a catalogului
catalog clean up curatenie in catalog
catalog entries inregistrari din catalog
catalog error eroare de catalog
catalog file fi ier de catalog
catalog file entry inregistrare in fi ierul de catalog
catalog import importare de catalog
catalog information informatii despre catalog
catalog location adresa/locatie a catalogului
catalog maintenance error eroare de intretinere a catalogului
catalog status stare a catalogului; stare a catalogizarii
catalog term termen din catalog
catalog usage utilizare a catalogului
catalog warning atentionare de catalog
cataloging catalogare; catalogizare
catalogue catalog
catalogued procedure procedura catalogata

 

catastrophic event eveniment brusc/nea*teptat/catastrofal
catastrophic system failure c~dere irecuperabild a sistemului de operare
catch a detecta
catch handler rutins de prelucrare catch
catch up punere la curent
category categorie
category axis axa a categoriilor, axa orizontald, axa x
category icon pictogramd de categorie
category information informatii de categorie
category string fir de categorie
catenet (concatenated network) retea WAN formatä din retele LAN interconectate
cathode ray tube (CRT) tub catodic
caution atentionare
CAV (Constant Angular Velocity) vitezd unghiulard constants
CBF (Code-Behind-Form) cod ascuns al formularului
CBT (Computer-Based Training) instruire/pregatire asistata de calculator
Cc (carbon copy) copie la indigo
CCCEP (Commercial Communications Security Endorsprogram Pr deratestare a mijloacelor comerciale de securitate a comunicatiei
CCD (Charge-Coupled Device) dispozitiv/circuit cu cuplaj de sarcin~
CCD scanner scaner CCD
CCITT (Comité Consultatif International Téléphonique Comitetul International Consultativ pentru Telefonie i Telegrafie
CCITT protocol protocol CCITT
CCL (Cursor Control Language) limbaj pentru controlul/comanda cursorului
C-clip inel de sigurantà
cComPort port cCom
CCP (Certified Computer Programmer) programator autorizat
CCS (Cartesian Coordinate System) sistem de coordonate carteziene
CCS (Common Command Set) set de comenzi comune, set de comenzi pentru controlerele SCSI
CCS (Cryptographic Checksum) sums de control criptografic; cod de autentificare a mesajelor
CCSC (Commercial Computer Security Centre) Centrul de Securitate a Sistemelor de Calcul Civile (Marea Britanie)
CCTVS (Closed Circuit Television System) sistem de televiziune cu circuit inchis
CD (Carrier Detect) detectare a purtatoarei
CD (Compact Disk) compact disc (audio)
CD Audio Input Level nivel de intrare pentru CD audio
CD Audio Volume Level nivel de volum pentru CD audio
CD File System (CDFS) sistem de fisiere pentru (unitatea) CD-R0M
CD Input Level nivel de intrare pentru CD
CD video CD video
CDC (Call Directing Code) cod pentru directionarea apelului
CD-DA (Compact Disk-Digital Audio) compact disc audio digital
CDEV (Control Panel Device) dispozitiv din panoul de control In Macintosh
CDF (Channel Definition Format) format pentru definirea unui canal
CDF file fisier CDF, fisier pentru definirea unui canal

 

CDFS (Compact Disk File System) sistem de fi iere pentru CD-R0M
CDI (Compact Disc Interactive) CD interactiv, compact disc multi-media
CD-I (Compact Disk-Interac-tive) compact disc interactiv
CDP (Certified Data Processor) specialist autorizat in prelucrarea datelor
CDR extensie de fi ier CorelDraw
CD-R (CD Recordable) disc/CD inregistrabil
CD-R0M (Compact Disk with Read-0nly Memory) compact disc doar pentru citire, disc optic compact
CD-R0M cache cache de CD-R0M, cache pentru incdrcdri/citiri de pe CD-R0M
CD-R0M changer incdrcdtor de discuri CD-R0M
CD-R0M charger incdrcdtor de discuri CD-R0M
CD-R0M disk drive unitate (pentru discuri) CD-R0M
CD-R0M drive unitate CD-R0M
CD-R0M drive cache cache pentru unitdti CD-R0M
CD-R0M interface interfatd de CD-R0M
CD-R0M writing software soft-ware pentru scrierea pe CD-R0M
CD-R0M XA CD-R0M eXtended Architecture
CD-R0M/SD (CD-R0M/Super Density) CD-R0M de 9,6 GB
CD-R0M/Super DensityIA  
(CD-R0M/SD) CD-R0M de 9,6 GB
CD-R0M/XA standard de completare pentru Yellow Book
CD-RW (CD ReWritable) disc/CD reinscriptibil/ reinregistrabil; unitate CD-RW, unitate pentru scrierea/arderea CD­urilor
CDTV tip de compact disc multimedia TV interactiv
CDV CD video
CD-W0 (Compact Disc-Write 0nce) CD inregistrabil
CE (Clear Entry) tergere intrare
cedilla sedild
Ceefax sistem teletext
cell celuld
cell address adresd de celuld, adresd a celulei
cell animation animatie de tip celuld, animatie celulard
cell data date din celuld
cell definition definitie a celulei
cell format format al celulei
cell height indltime a celulei
cell margins margini de celuld
cell name denumirea/numele celulei
cell options optiuni pentru celuld
cell padding capitonare a celulei, spatiere a textului in celule
cell pointer indicator de celuld
cell properties proprietdti ale celulei
cell protection protejare a celulei
cell reference referintd a celulei

 

cell spacing spatiere a celulelor; marime a celulei
cell width lSlime a celulei
cellular automaton automat celular
cellular phone telefon celular
cellular protocol protocol celular, protocol pentru telefonia celulard
center centru//a centra (in paging)
center alignment aliniere la centru
center desktop centrare suprafata de lucru
Center for Innovative Computing Applications (CICA) centru de cercetare al Universitatii din Indiana
centered centrat
centering centrare (a semnelor)
centering operations optiuni pentru centrare
Central European central-euro-pean
central mass storage unitate centrald de stocare (masivä de date), server central
central monitor monitor central/executiv, sistem de monitorizare central/executiv
central processing unit (CPU) unitate centrald de prelucrare, (micro)procesor
central processor procesor central
centralized application access acces centralizat la aplicatii
centralized computer network retea de calculatoare centralizatä
centralized control control centralizat
centralized program program centralizat
Centre Universitaire d’Informatique (CUI) departamentul de informatics al Universitätii din Geneva
Centronics interface interfata Centronics, port paralel
Centronics port port Centronics, port paralel
CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) Consiliul European de Cercetäri Nucleare
Cert PolicyId identificator pentru politica de certificare
certificate certificat
certificate authority organ de certificare, organism emitent al certificatului; autoritate de certificare, organism de certificare
certificate chain lant de certificate
certificate description descriere a certificatului
certificate disposition dispozitie a certificatului
certificate entry inregistrare din certificat
certificate extensions anexe ale certificatului
certificate file fisier de certificat
certificate fine print detalii din certificat
certificate information informatii din certificat
certificate issuer emitent al certificatului
certificate list lista cu certificate
certificate manager administrator de certificate
certificate manifold multitudine de certificate
certificate of authenticity certificat de autenticitate
certificate policies politici de certificare

 

certificate properties proprietati ale certificatului
certificate purpose scop al certificatului
certificate request cerere de eliberare a certificatului; solicitare pentru certificat
certificate request agent agent pentru solicitarea unui certificat
certificate request error eroare in solicitarea de certificat
certificate request file fi ier cu solicitarea de certificat
certificate revocation list (CRL) lista a certificatelor revocate
certificate server server de certificare, server pentru emiterea de certificare
certificate services servicii de certificare
certificate settings parametri ai certificatului
certificate signing semnatura certificatului
certificate status stare a certificatului
certificate store memorie pentru certificate
certificate template

ablon de certificat

certificate trust list (CTL) lista de certificate de incredere
certificate trust list information informatii despre lista de certificate de incredere
certificate type tip de certificat
certificate-based security securitate bazata pe/prin certificate
certification certificare
certification authority (CA) autoritate de certificare; organ de certificare; organism de certificare
certification chain lant de certificari
certification path cale de certificare
certification ticket talon de certificare
certified certificat, garantat
certified computer programmer (CCP) programator autorizat
certified data processor (CDP) specialist autorizat in prelucrarea datelor
cessation of operation incetare a activitatii
CFG extensie a fi ierelor de configurare
CFP92 test de evaluare a performantelor la calculul in virgula mobila
CFV (Call for Votes) chemare la vot
CGA (Color Graphics Adapter) adaptor grafic color
CGI (Common Gateway Interface) interfata comuna de tip portal, interfata CGI
CGI (Computer Graphics Interface) interfata pentru grafica pe calculator
CGI Application Timeout depa irea timpului alocat aplicatiei CGI
CGM (Computer Graphics Metafile) format de fi ier grafic, metafi ier pentru grafica pe calculator
chad confetti
chadded paper tape banda de hartie perforata
chadless paper tape banda de hartie semiperforata
chadless tape banda semiperforata
chain lan
chain printer imprimanta cu lant
chain printing tiparire inlantuita
chained list lista inlantuita

 

chained list search cäutare in lant, cäutare in liste inläntuite
chained record inregistrare inläntuitä
chained sequential file fi ier secvential inläntuit
chaining inläntuire
chaining address adresä de inläntuire
chaining search cäutare in lan
challenge handshake authentication protocol (CHAP) protocol de autentificare cu solicitarea confirmärii; protocol pentru confirmarea legäturii prin modem, protocol CHAP (pentru legätura cu serverul)
chamfer te iturä, anfren
change inlocuire; modificare; schimbare//a modifica; a schimba
change directory (cd) schimbare de director
change drive schimbare de partitie/de unitate
change dump afi are a memoriei dupä modificare
change file fi ier de actualizäri
change over system sistem de tranzitie
change password schimbare a parolei
channel canal; pistä
channel access acces la canal
channel adapter adaptor de canal
channel address word cuvint de adresare a canalului/a pistei
channel bar barä pentru canale
channel capacity capacitate a canalului
channel content continut al canalului
channel controller controler de canal
channel coupled system sistem cu legäturä prin canale
channel definition files fi iere de definitie a canalului
channel definition format (CDF) format pentru definirea unui canal
channel depth sensibilitate a canalului
channel error eroare de canal
channel information informatii despre canal
channel mask mascä de canal
channel notifications notificäri despre canal
channel operations operatii pe canale
channel operator operator de canal, conducätor al canalului de discutii
channel port port de canal
channel program program de canal
channel refresh actualizare a canalului
channel screen saver screen saver pentru canal, program de protejare a ecranului pentru canal
channel standard standard pentru canale
channel status word (CSW) cuvint de stare a canalului
channel surfer surfer pe canale
channel switching comutare de canal
channel time response timp de räspuns al canalului

 

channel title titlu al canalului
channel user interface interfatä cu utilizatorul pentru canal
channel width lälime de bandä a unui canal
channelop (channel operator) operator de canal
CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) protocol de autentificare cu solicitarea confirmärii; protocol pentru confirmarea legäturii prin modem, protocol CHAP (pentru legätura cu serverul)
chapter capitol/secventä (de program)
chaptered cu capitole, secvential
chaptered Recordset obiect Recordset cu capitole/matricial/ierarhic/secvential
character caracter
character addressable adresabil la nivel de caracter
character box matrice de caractere
character buffer size märime a buferului de caractere, dimensiune a memoriei tampon/intermediare pentru caractere
character code cod de caractere
character communication controller (CTC) cuplor de transmisie in mod caracter
character delay decalaj al caracterelor, Intärziere la tipärirea/generarea caracterelor
character display ecran in mod caracter
character fill umplere cu caractere
character font set de caractere
character formatting formatare a caracterelor
character generator generator de caractere (la imprimante)
character graphics graficä realizatä cu caractere
character map tabelä a caracterelor
character mapping distribuire/alocare/repartizare a caracterelor
character mode mod caracter/text
character options optiuni pentru caractere
character printer imprimantä in mod caracter, imprimantä caracter cu caracter/serialä
character properties proprietäti ale caracterelor
character reader lector/cititor de caractere
character recognition recunoa*tere a caracterelor
character repeat vitezä de repetare a caracterelor
character R0M set de caractere intern
character scaling scalare a caracterelor
character set set de caractere
character spacing spatiere a caracterelor
character string fir de caractere
character string resources resurse pentru iruri de caractere; resurse de tip fir de caractere
character style stil de caractere; stil al caracterelor
character style tag etichetä pentru stilul caracterelor/textului (in HTML)
character subset subset de caractere
character view afipre in modul caracter
character wheel rolä cu caractere/de tipärire

 

character-based reprezentat prin caractere
character-based mode mod caracter (fdrd elemente grafice)
character-based program program cu reprezentare prin caractere; program in mod text
character-buffered cu memorie tampon de un caracter
character-byte serial transmission transmisie seriald caracter cu caracter
characteristic caracteristicd; pl. caracteristici; proprietdti
character-mapped display afi§are pe baza unui tablou de caractere
character-mode mod caracter/text (fdrd elemente grafice)
characters per inch (cpi) caractere pe tol/inch
characters per second (cps) caractere pe secundd
charformat format de caracter
charge memory memorie capacitivd
charge-coupled device (CCD) dispozitiv cu cuplaj de sarcind
chart diagramd
chart options optiuni de reprezentare (graficd), optiuni pentru diagramd
chart screen fereastrd de diagramd
chart sheet foaie (de calcul tabelar) cu diagramd
chart title titlu al diagramei
chart window fereastrd cu diagramd
charting reprezentare graficd (printr-o diagramd)
charting category categorie de diagramd
charting column coloand reprezentatd
charting component componentd pentru reprezentdri grafice
Chebyshev approximation aproximare Cebi§ev
check casetd de validare//a bifa; a verifica/a controla
check bit bit de control/de paritate
check box casetd de validare; casetd de marcare
check box size mdrime a casetei de validare
check character caracter de bifare, semn de validare
check digit cifrd de control
check for errors cdutare a gre§elilor/erorilor
check key cheie de control, indicativ de control
check list listd de verificare, centralizator
check mark semn de validare
check point punct de control/de verificare
check problem problemd martor/etalon
checked command comandd bifatd
checkerboard e§ichier
checkerboard grid grild e§ichier
checking program program de control
checklist listd de verificare
checkout verificare (a programului)
checkpoint punct de control

 

checkpointed job lucrare cu puncte de control
checkpointed program program cu puncte de control
checksum (SUMmation CHECK) suma de control
checksum error eroare la suma de control
chemical-freeze spray spray cu substantä de racire
chevron paranteze unghiulare; pl. galoane
Chiclet keyboard tastaturd Chiclet
chief programmer team echipd a programatorului-*ef
child subordonat, descendent; copil
child certificate certificat secundar
child class clasä descendent/subordonati/copil
child container conteinerele descendent/subordonat/copil
child directory director descendent/subordonat/copil
child frame cadru descendent/subordonat/copil
child hit ocurentä secundard
child level nivel inferior/subordonat/descendent (al paginilor secundare)
child node nod descendent/subordonat/copil
child object obiect descendent/subordonat
child page paging. descendent/subordonata
child process proces-descendent/subordonat/succesor/fiu
child process environment mediu al procesului subordonat/secundar
child record inregistrare secundarà/descendentà/subordonata
child volume volum descendent/secundar/subordonat
child window fereasträ descendent/secundarl/subordonat
children procese secundare/subordonate, descendenti
Chinese remainder theorem (CRT) teorema chinezd a restului
chip cip, circuit integrat; pastild
chip removal tool extractor de cipuri
chip set set de cipuri
chip type tip de subordonat
chipset set de cipuri
chiseled in gravurd in interior
chiseled out gravurt la exterior
CHKV0L utilitar NetWare pentru verificarea volumelor din retea
choice device selector, dispozitiv de selectie
Chomsky hierarchy ierarhie Chomski
choose a alege, a selecta
chopped off trunchiat
chord coardd
chroma key cheie cromatica
chromatic aberration aberatie cromatica
chrominance crominantä
CHS (Cylinder/Head/Sector) cilindru/cap/sector, sistem de adresare pentru unitatile de disc

 

chunk grupare, fragment, tran0
chunking regrupare
CICA Center for Innovative Computing Applications
CIE Compton’s Interactive Encyclopedia
CIFAX ((en)ciphered facsimile communication) sistem de comunicatie prin facsimile cifrate
CIK (Crypto Ignition Key)

cheie de initiere a operatiunilor criptografice; cheie mecanica pentru inchiderea dispozitivului criptografic

Cinepak codec program de comprimare/decomprimare video
CINT92 test de evaluare a performantelor la calculul cu numere intregi
cipher cifru//a cifra
cipher key cheie de cifrare
cipher strength putere a codificarii/cifrarii
cipher system sistem de cifrare
ciphered facsimile communication (CIFAX) sistem de comunicatie prin facsimile cifrate
ciphering cifrare
ciphersystem sistem de cifrare/codificare
ciphertext text cifrat/codificat, criptograma
circuit board placd cu circuite electrice, placd cu circuite imprimate
circuit switching comutare de circuit
circuit switching network retea cu comutare de circuite
circular buffer zond tampon circular~
circular dependency dependentà circulard
circular list lista circulard
circular logging protocolare/jurnalizare circular~
circular reference referinta/referire/trimitere circulard
circular service dependency dependentà de servicii circulard
circular shift deplasare circulara/ciclica
circulating memory memorie circulantä
circumflex circumflex
circumvent a ocoli
CISC (Complex Instruction Set Computing) procesor cu set complex de instructiuni
CL (clearance) aprobare, avizare
class clasä
Class 1 clasa 1 (standard pentru modem)
Class 1 modem modem de clasa 1
Class 2 clasa 2 (standard pentru modem)
Class 2 modem modem de clasa 2
Class A certification certificare de clasä A
Class A network retea de clasa A
Class B certification certificare de clasä B
Class B network retea de clasa B
Class C network retea de clasa C
class entry intrare de clasä

 

class file fi ier de clasä
class ID (CLSID) identificator/indicativ de clasä
class library bibliotecä de clase
class location dosar al clasei, adresä a clasei
class module modul de clasä
class name nume al clasei
class object obiect clasä
class registration inregistrare a clasei
class string ir clasä
class styles stiluri de clasä
class type tip de clasä
classify clasificat
clause clauzä
clean a curäta
clean area zonä curatä
clean install instalare pe curat, instalare de la zero, instalare pe un hard-disc gol (färä sistem de operare)
clean removal dezinstalare completä
clean up curä-are
cleaning unit unitate de curä are
cleaning up operatie de curätenie
cleansing epurare, curä-tare
clear dezactivare; tergere; golire//a terge, a elimina; a goli (memoria)
clear all tergere generalä
Clear All function functie de tergere/eliminare totalä
clear entry (CE) tergere intrare
Clear Entry function functie de tergere a inträrii
Clear Memory function functie de tergere/golire a memoriei
clear text necodificat, text necifrat
clear to send (CTS) gata de transmisie
clearing tergere, eliminare
clear-text text necodificat
clear-text password parole textuale simple/necodificate
clerical coding error eroare de codificare
CLI (Command Line Interface) interfatä cu linie de comandä
click clic//a executa clic; a apäsa unul din butoanele mouse-ului; a selecta
click event eveniment de clic
click event procedure procedurä de eveniment prin clic
clickable image imagine de clic, imagine-hiperlegäturä, imagine pe care se poate executa clic cu mouse-ul
client (program) client
client .mdb file fi ier .mdb client
client access license (CAL) licentä CAL, licentä de acces pentru client

 

client application aplicatie client
client area zonä client, zonä de editare
client authentication autentificare a clientului
client certificate certificat de client
client computer calculatorclient
client connection software software de conectare a clientului
client connection status stare a legäturii clientului
client desktop calculator client
client disk dischetä a programului client
client document documentclient, document cu legäturi
client edge margineclient
client install disk dischetä pentru instalarea clientului
client installation disk dischetä pentru instalarea clientului
client installation wizard screen files fisiere pentru ecranele wizardului de instalare a clientului
client interface interfatä a clientului
client manager manager client
client PC calculator personal client, PC client
client program program client
client pull extragere prin client, extragere realizatä de aplicatia client
client rect dreptunghiclient
Client Service for Netware serviciu client pentru Netware
client services servicii client
client services software softuri pentru servicii client
client share point punct de partajare pentru clienti
client side componentä (a programului) client
client site sit client
client software software client
client system sistem client
client tier etaj client
client tracing urmärire a clientului
client workstation statie de lucru client
client/server application aplicatie client-server
client/server architecture arhitecturä de tip client-server
client/server model model cli-ent-server
client/server network retea de tip client-server
client/server networking sistem de retea client-server
client/server scripting scripturi pentru sisteme client-server
client/server subsystem (CSRSS) subsistem client-server
client/server technology tehnologie clientserver
client-based application aplicatie a clientului
client-side application aplicatie din interfata client
client-side click clic executat in interfata client
client-side code cod al interfetei client

 

client-side HTML codul HTML al interfetei client
client-side technology tehnologie pentru sistemul client
climate maintenance climatizare
clip secventa
clip art imagini grafice, ilustratii artistice
clip art autolayout macheta predefinita pentru ilustratii artistice
clip art graphic ilustratie artistica
clip art library biblioteca de ilustratii, biblioteca de imagini grafice
clip mask masca de decupare
clip media clipuri multimedia, versiune multimedia pentru ilustratiile artistice (clip art)
clip percentage marime a secventei
clip-logging catalogare de clipuri video
clip-on pointing device dispozitiv amovibil de indicare
Clipper mediu de programare derivat din dBASE
clipping decupare, taiere, tundere, tunsoare
clipping group grup de decupare/de taiere
clipping path contur de decupare/de taiere
clock tact; generator de tact; orologiu; ceas
clock cycle ciclu al ceasului, ciclu de tact, durata intre doua impulsuri ale ceasului
clock doubled frecventa de ceas dublata
clock generator generator de tact
clock register registru de ceas
clock signal semnal de ceas
clock speed frecventa de ceas
clock track pista de sincronizare
clock tripled frecventa de ceas triplata
clock/calendar board placa pentru ora i data
clockwise (CW) dextrogir, in sens orar, in sensul acelor de ceasornic
clone clona, copie, calculator ieftin
clone BI0S BI0S clonat, BI0S no name
close a inchide
close box caseta de inchidere
close brace paranteza de inchidere
Close button buton pentru inchidere (a aplicatiei), butonul Close
close sample rates frecvente de e antionare ridicate
closed bus system sistem cu magistrala inchisa
closed caption subtitlu
closed loop bucla inchisa, ciclu inchis
closed subrutine subrutina inchisa, subprogram inchis
closed system sistem inchis
closed user group grup de utilizatori inchis
closed-circuit television system (CCTVS) sistem de televiziune cu circuit inchis
closed-loop actuator dispozitiv de actionare cu bucla inchisa

 

closing formula de Incheiere
closing phrase style stil de formula de Incheiere
closing tag eticheta de Inchidere
CLR (Common Language Runtime) interpretor CLR
clr. (clear) a terge
CLSID eticheta CLSID
cluster cluster, unitate de alocare; grupa
cluster access acces la unitatea de alocare
cluster algorithm algoritm de grupare
cluster analysis analiza pe grupuri/in ciorchine
cluster controller controler al clusterilor
cluster group grup de unitati de alocare
cluster name nume al unitatii de alocare
cluster network retea-cluster
cluster node nod-cluster
cluster size marime a clusterului; marime a unitatii de alocare
cluster system sistem cu clustere/cu grupare
clustered 2-D column graph grafic cu coloane bidimensionale grupate
clustered column graph grafic cu coloane grupate
clustered index index grupat, index conform structurii ISAM (Indexed Sequential Access Method)
clustering clusterizare, grupare
CLUT (Color Look-Up Table) memorie CLUT, tabela de paleta de culori
CLV (Constant Linear Velocity) viteza liniara constanta
CM0S (Complementary Metal-0xide Semiconductor) memorie CM0S, semiconductor complementar metal-oxid
CM0S battery baterie pentru (memoria) CM0S
CM0S reset jumper jumper de initializare a memoriei CM0S
CMS format grafic bitmapat
CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) model de culoare prin combinatia dintre azuriu, purpuriu, galben i negru
CNC (Computerized Numerical Control) comanda numerica prin calculator; ma ina cu comanda numerica
coalesce a combina
coarse grob
coarseness granulatie, macrogranulatie
coated paper hartie tratata/cerata
coax cablu coaxial
coaxial cable cablu coaxial
coaxial pair pereche coaxiala
C0B0L (C0mmon Business 0riented Language) limbaj de programare procedural de nivel Inalt orientat pe probleme economice
C0DASYL (Conference on Data-Systems Language) organizatie profesionala care se ocupa de limbaje de programare i baze de date
code cod//a programa, a scrie codul de program; a codifica
code characters caractere de cod
code comments comentarii referitoare la cod
code component componenta de cod
code converter convertor de cod, transcodor

 

code download notes informatii pentru descarcarea codului
code editor editor de cod
code element set set (de combinatii) de coduri
code field camp de cod
code file fi ier de cod
code generation generare de cod
code independent data communication comunica-ii de date independente de cod
code libraries biblioteci de cod
code listing listing de cod
code modularization modularizare a codului
code module modul de cod
code page paging. de cod
code page mismatch conflict de paging. de cod
code page number numar al paginii de cod
code page settings parametri pentru pagina de cod
code page status stare a paginii de cod
code render block blocuri cu cod de generare
code signing semnatura a codului
code snippet fragment de cod
code statement instructiune de cod
code template

ablon de cod

code window fereastra de afi are a codului
code word cuvant de cod
code-behind fi ier de cod ascuns
code-behind page paging. de cod ascuns
codec codec, program de comprimare/decomprimare
code-checking feature functie de verificare a codului
coded character set set de caractere codificat
coded image imagine codificata
coded representation reprezentare codificata
coded set set codificat
code-declaration block bloc cu cod de declarare
code-named cu nume de cod
code-render block bloc cu cod de executie
coding process programare
coding scheme schema de codificare
coding system sistem de codificare
coding technique tehnica de codificare (a programelor)
coerce a impune (conditii/restrictii)
coerced impus, cu constrangeri
coercion impunere (de conditii/restrictii)
cognitive modeling modelare cognitive
cohesion coeziune

 

coincident current selection selectie prin coincidentä de curenti
cold boot pornire la rece
cold link legäturä rece
cold media medii reci (filme i TV)
cold start pornire/initializare la rece
collaborative application session sesiune de lucru in colaborare
collaborative networking sistem de colaborare in retea
collage colaj
collapse a inchide, a ascunde, a restringe, a minimiza
collapsible outline sintezä comprimabilä/minimizabilä
collate a interclasa, a ordona, a aranja, a sorta
collate multiple copies a aranja (intr-o anumitä succesiune) mai multe exemplare
collate sequence secventä de ordonare/interclasare
collating sequence sistem/secventä de ordonare/interclasare
collation interclasare
collation sequence secventä de sortare
collator interclasor
collator mode mod collator; mod interclasor
collect a colecta
collected information informatii colectate
collection colectiv, colectie, grupare
collection layers straturi colective
collection name denumire colectivä
collection point punct de colectare
collective control control colectiv
collision coliziune
collision detection detectie a coliziunilor
collision domain domeniu de coliziune
colon douä puncte
color culoare
color artifacting viräri de culoare
color block bloc de culoare
color box casetä cu culoare (a unui element)
color buttons butoane colorate
color cast dominantä, dominantä de culoare
color channel canal de culoare
color component componentä de culoare
color control adaptare a culorilor; control al culorilor
color data date de culoare
color depth intensitate a culorii
color fringe abatere de registru; franjuri de culoare, deformäri ale culorilor
color gamut spectru de culori
color graphics graficä color

 

Color Graphics Adapter (CGA) adaptor grafic color
color information informatii de culoare
color ink jet printer imprimanta color cu jet de cerneala
color intensity intensitate a culorii
color key cheie cromatica
color laser printer imprimanta laser color
color look-up table (CLUT) tabela de selectare/cautare a culorii; tabela de paleta de culori
color management gestionare a culorilor
Color Management Module (CMM) modul de gestionare a culorilor
color map paleta de culori, harta de culori
color matching system sistem de adaptare a culorilor
color model model de culoare
color monitor monitor color
color notation sistem de notatie pentru culori
color options optiuni de colorare
color palette paleta de culori
color parameters parametri de culoare
color pattern model de culoare
color picker selector de culoare
color preview mostra de culoare
color printer imprimanta color
color profile description descriere a profilului color
color profile producer generator de profil color
color profiles profiluri color
color property page pagina de proprietati pentru culoare
color range spectru de culori
color rendering redare a culorii
color scanner scaner color
color scheme schema de culori
color selector cursor cursor pentru selectarea culorii
color separation separatie de culori
color seps separatii de culoare
color settings parametri de culoare; setari/parametri pentru culori
color shift virari de culoare, virare cromatica
color space spatiu de culoare, spatiu cromatic
color spill impra*tiere a culorii
color steps pa*i pentru colorare
color swatch caseta cu culoare; patrat cu culoare, mostra de culoare, martor cromatic
color system sistem cromatic
color table tabela cromatica; tabela de culori
color value valoare a culorii; valoare a tonului cromatic
color wheel cerc al culorilor, mira cromatica
color zone zona de culoare

 

color-change filter filtru pentru modificarea culorilor
color-code marcare cromatica
color-correction area zona de corectie cromatica
colored background fundal color
colorimetric colorimetrie
coloring layer strat de „colorare”
coloring scheme schema de culori
color-management systems sistem de gestionare a culorilor
color-matching system sistem de echivalare a culorilor
colors specified culori specificate
color-space conversion conversia culorilor in RGB
colorspace primitives spatii de culori spectrale
column coloana
Column Address Select (CAS) selectare adrese pe coloana
column break intrerupere de coloana; salt de coloana
column chart diagrama cu coloane
column definition definire a coloanei
column graph diagrama cu coloane
column header cap de coloana
column heading titlu de coloana
column ID identificator de coloana
column indicator indicator de coloana
column layout structura a coloanei, format al coloanei
column list lista de coloane
column marker marcaj/jalon de coloana
column names nume ale coloanelor
column privileges privilegii pentru coloane
column properties proprietati pentru coloane
column separator separator de coloana
column split divizare a coloanei
column style stil de coloana
column text chart diagrama cu coloane de text
column visibility vizibilitate a coloanelor
columnar DAP pagini DAP pe coloane
columnar design configuratie cu coloane
column-oriented graph grafic cu dispunere (a datelor) pe coloane
column-wise recalculation recalculare pe coloane
C0M extensie de fisier de comanda
C0M Add-In modul de extensie C0M
C0M library biblioteca C0M
C0M port port C0M; port de comunicatii, port serial
C0M printer (Computer 0utput Microfilm printer) imprimanta cu ie*ire pe microfilm
comb pieptene

 

combination chart diagramä combinatä
combinational circuit circuit combinational
combinational network retea/schemä (logicä) combinationalä
combinatorial explosion explozie de combinatii
combinatorial hashing dispersie combinatoricä
combined index index combinat, index compus
combo box casetä mixtä, casetä combo
combo box query interogare pentru casetä combo/mixtä
combo list listä combinatä
Comité Consultatif International Téléphonique et Télég rComitetul International Consultativ pentru Telefonie i Telegrafie
comma virgulä
comma expression expresie cu virgule
comma notation notatie cu virgule
comma operator operator virgulä
comma separated values (CSV) valori separate prin virgulä, sistem folosit la separarea In baze de date
comma-delimited file (CSV) fisier cu text delimitat prin virgule; fisier cu date delimitate prin virgule
command comandä/instructiune//a comanda
command action indeplinire a comenzii/instructiunii
command bar barä de comenzi
command block bloc de comandä, unitate de comandä
command buffer memorie (intermediarä) de comenzi, bufer de comenzi
command button buton de comandä
command button object obiect buton de comandä
command chaining retry repetare a inläntuirii comenzilor
command compatibility compatibilitate de comenzi
command completion executie a comenzii
command error eroare de comandä
command file fisier de comenzi
command history comenzi executate; istoric al comenzilor; comenzi memorate
command input introducere a comenzii
command interpreter interpretor de comenzi
command key tastä de comandä
command language limbaj de comandä
command line rand de comandä; linie de comandä
command line editor editor cu linie de comandä
command line error eroare de sintaxä
command line format sintaxä, format pentru linia de comandä
command line interface interfatä cu linie de comandä
command menu meniu de comenzi
command mode mod comandä
command name denumire a comenzii
command option optiune de comandä
command output rezultat al comenzii

 

command processor interpretor de comenzi; procesor de comenzi
command prompt indicator de comandä; solicitare de comandä
command prompt administration administrare din linia de comandä
command queuing in*iruire a comenzilor, memorarea/inregistrarea comenzilor in ordinea primirii
command reject respingere a unei comenzi
command screen ecran de comandä
command separator separator de comenzi
command tape bandä pilot, bandä perforatä inchisä/circularä
command time out depä*ire a timpului pentru comandä; limitä (de timp) pentru comandä
command window fereasträ de comandä
command word cuvint de comandä
command.com fisier cu procesorul de comenzi
command-driven mode mod de lucru realizat prin comenzi
command-driven program program condus prin comenzi
command-line access acces din linia de comandä
command-line FTP client client FTP cu linie de comandä
command-line FTP utility utilitar FTP cu linie de comandä
command-line information informatii in linia de comandä
command-line interface interfatä cu linie de comandä
command-line operating system sistem de operare cu linie de comandä
command-line parameter parametru pentru linia de comandä
command-line utility utilitar cu linie de comandä
comment comentariu
comment box casetä de comentarii
comment identificator identificator de comentariu
comment out neutralizare (a unui rand de cod)
comment pane panou de comentarii
comment reference semn pentru comentariu
comment subject subiect al comentariului
comment text text al comentariului
commented code cod comentat
commenting comentare, neutralizare (a unui rand de cod)
comments observatii, comentarii
commercial filter filtru comercial, filtru extern
commercial printing services servicii tipografice comerciale
commercial software programe software comerciale, programe software comercializate
commercial software publisher producätor de software comercial
commit a executa; a aplica
commit changes aplicare a modificärilor
committed aplicat, executat
committed file fi*ier executat
Common Business 0riented Language (C0B0L) limbaj de programare procedural de nivel inalt orientat pe probleme economice
common command set (CCS) set de comenzi comune

 

common dialog casetà de dialog standard
common dialog boxes casete de dialog comune
Common Gateway Interface (CGI) interfata comunä de tip portal, interfata CGI
common segment segment comun
common statement instructiune comunä
Common User Access (CUA) interfata comunä de acces
communication comunicatii
communication adapter adaptor pentru comunicatii
communication channel canal de comunicatii
communication components componente pentru comunicatii
communication control unit unitate de control al comunicatiilor
communication controller cuplor de transmisie
communication device dispozitiv pentru comunicatii
communication error eroare de comunicatie, eroare de transmisie
communication I/0 error eroare de I-E in comunicatie
communication interface interfata de comunicatie
communication line linie de comunicatie
communication line characteristics caracteristici ale liniei de comunicatie
communication line control control al liniilor de comunicatie
communication network retea de comunicatie
communication package pachet de programe pentru comunicatie
communication port port de comunicatie
communication procedure procedure de comunicatie
communication processor procesor de comunicatii
communication protocol protocol de comunicatii
communication server server de comunicatii
communication software software/program de comunicatii
communication subsystem subsistem pentru comunicatii
communication system sistem de comunicatii
communications comunicatii
communications buffer tampon de comunicatii
communications bus magistralä pentru comunicatii
communications failure eroare de comunicatie, eroare de transmisie
communications format forma/format de comunicatii
communications gear echipament de comunicatii
communications mode mod comunicatii
communications network retea de comunicatii
communications parameters parametri pentru comunicatii
communications port port pentru comunicatii, port C0M
communications program program de comunicatii
communications protocol protocol de comunicatii
communications settings atribute de configurare pentru comunicatii
communications subsystem subsistem de comunicatii

 

compact comprimat; minim//a compacta, a comprima
compact automatic retrieval device (CARD) dispozitiv automat compact de regäsire a datelor
compact disk compact disc (CD)
compact disk file system (CDFS) sistem de fisiere pentru CD-R0M
compact disk player player pentru CD-uri, CD-player
Compact Disk-Digital Audio (CD-DA) compact disc audio (inregistrat) digital
Compact Disk-Interactive (CD-I) compact disc interactiv
compact installation instalare cu optiunea Compact, instalare färä facilitäti suplimentare
compact setup instalare compactä (a unui software)/cu optiunea Compact, instalare färä facilitäti suplimentare
compaction compactare
companion insotitor, accesoriu
company network retea de firmä
Compaq Computer Corporation firmä producätoare de calculatoare
comparator comparator
compare a compara
compare job lucrare de comparare
comparison operator operator de comparatie (< si >)
comparison report raport de comparatie/de referintä
compatibility compatibilitate
compatibility configuration file fisier de configuratie compatibilä
compatibility file fisier de compatibilitate
compatibility index index de compatibilitate
compatibility mode mod de compatibilitate
compatibility option optiune de compatibilitate
compatibility problem incompatibilitate, problemä de compatibilitate
compatibility test test de compatibilitate
compatibility warning atentionare de incompatibilitate
compatible compatibil
compatible display adapter placä graficä compatibilä, adaptor video compatibil
compatible modem modem compatibil
compatible printer imprimantä compatibilä; imprimante compatibile
compilation time timp de compilare
compilation unit unitate de compilare
compile a compila
compile error (mesaj de) eroare la/de compilare
compile phase fazä de compilare
compile time moment al/fazä a compilärii
compiled compilat
compiled code cod compilat
compile-free application environment mediu de aplicatie färä compilare
compiler compilator
compiler directive directivä de compilare

 

compiler limit limitare a compilatorului
compiler writing language limbaj pentru scrierea compilatoarelor
compiling compilare
compiling time timp de compilare, duratä de executie a compilärii
complement complement
complement base bazä a complementului
complement gate circuit de complementare
complement on one complement fatä de unu
complementary metal-oxide semiconductor (CM0S) semiconductor complementar metal-oxid
complementary operation operatie complementarä
complemented checksum sumä de control completatä
complementer complementator
complete finalizat, complet; salvat; memorat//a finaliza; a incheia
complete carry transport complet
complete graph graf complet
complete name nume complet; denumire completä
complete trust domain model model cu domeniu de absolutä incredere
completed finalizat
completions completäri
complex data date complexe
complex document document complex
Complex Instruction Set Computer calculator cu procesor CISC
Complex Instruction Set Computing (CISC) procesor cu set complex de instructiuni
complex number numär complex
compliance information informa-ii de conformitate
compliant conform
compliant printer imprimantä compatibilä
component commands comenzi de manevrare a componentelor
component confirmation confirmare a componentelor
component connections legäturi ale componentelor
component file fisier component
component gallery colectie de componente
component object model (C0M) modelul obiectelor componente
component partitions partitii componente
component security error eroare in sistemul de securitate al componentelor
component services servicii componente
compose a compune, a redacta
composite compus; compozit; fotomontaj
composite attribute data type tipuri de date cu atribute compuse
composite channel canal compus
composite color channel canal de culoare compus
composite color monitor monitor color cu semnal de intrare video complex
composite criteria criterii compuse

 

composite image imagine compusä/combinatä
composite keys chei compuse
composite moniker identificator complex
composite primary key cheie principalä compusä
composite proof martor de compozitie
composite signal semnal complex
composite sort sortare compusä
composite type tip compus
composite video semnal video complex
compositing compunere
composition window fereasträ de compozitie
compound criteria criterii combinate
compound document document compus
compound document container conteiner pentru documente compuse
compound statement instructiune compusä
compress a comprima
Compress utilitar UNIX de comprimare
compress data comprimare a datelor
compressed comprimat
compressed buffers memorie intermediarä comprimatä, bufer comprimat
compressed cache buffers memorii intermediare comprimate, memorii cache comprimate
compressed cache hits ocurente in memoria intermediarä comprimatä, ocurente in cache-ul comprimat
compressed cache pages pagini de cache comprimate
compressed data file fisier de date comprimat
compressed drive unitate (de disc) comprimatä
compressed file fisier comprimat
compressed proprietary file format format de fisier comprimat dedicat
Compressed SLIP protocol CSLIP
compressed volume file (CVF) fisier de volum comprimat
compression comprimare
compression agent agent de comprimare
compression algorithm algoritm de comprimare
compression method metodä de comprimare
compression options optiuni de comprimare
compression properties proprietäti de comprimare
compression quality calitate a comprimärii
compression ratio raport de comprimare
compression scheme schemä/tehnologie de comprimare
compression statistics statisticä a comprimärii
compression structure structurä a comprimärii
C0MPUSEC (Computer Security) program al Agentiei de Securitate Nationalä din SUA de asigurare a securitätii calculatoarelor
computation power putere de calcul

 

computational function functie de calcul
computed address adresa calculata
computed checksum suma de control calculata
computed field camp calculat, camp determinat prin calcul
computence computenta, competenta in domeniul calculatoarelor
computent computent, competent in domeniul calculatoarelor
computer calculator
computer account cont al calculatorului
computer addiction dependenta de calculator, pasiune pentru lucrul cu calculatorul
computer aided asistat de calculator
computer aided design proiectare asistata de calculator
computer aided drawing desenare asistata de calculator
computer aided instruction invatamant asistat de calculator
computer aided manufacturing fabricatie/productie asistata de calculator
computer aided planning (CAP) planificare asistata de calculator
computer aided publishing publicare asistata de calculator
computer application aplicatie de/pentru calculator
computer architecture arhitectura a calculatorului
computer assisted asistat de calculator
computer assisted publishing (CAP) editare asistata de calculator
computer backed asistat de calculator
computer based asistat de calculator
computer center centru de calcul
computer code cod-ma*ina
computer conferencing conferinta organizata prin calculator
computer crime delict informatic; infractiune informatica
computer dependency dependenta de calculator
computer direct process control comanda directa a procesului prin calculator
computer disaster avarie a calculatorului
computer essentials notiuni fundamentale despre calculatoare
computer expert informatician
Computer Fraud and Abuse Act of 1984 lege privind utilizarea in scopuri ilegale a calculatorului (in SUA)
computer generated image imagine generata de calculator
computer generation generatie de calculatoare
computer graphics sistem (de calcul) grafic
computer graphics interface (CGI) interfata pentru grafica pe calculator
computer graphics metafile (CGM) metafisier pentru grafica pe calculator; fisier de grafica
computer interface interfata pentru sistemele de calcul
computer jock expert in calculatoare
computer language limbaj-marina
computer literacy cuno*tinte de utilizare a calculatorului
computer man informatician
computer master program program principal al calculatorului

 

computer name nume/denumire de calculator
computer nerd expert in calculatoare
computer network retea de calculatoare
computer object obiect calculator
computer operator operator pe calculator
computer order code cod de instructiuni al calculatorului
computer oriented language limbaj orientat pe calculator
computer output microfilm printer (C0M printer) imprimanta cu ie*ire pe microfilm
computer output microfilmer imprimanta cu microfilm
computer output to microfilm (C0M) ie*ire a calculatorului spre un dispozitiv de inregistrare pe microfilm
computer policy politica de operare
computer power pack bloc de retea al calculatorului
Computer Professionals for Social Responsibility (CPSR )organizatie orientata pe impactul tehnicii de calcul
computer program program de calculator; program-ma*ina
computer remote control comanda de la distanta a calculatorului
computer room sala a calculatoarelor
computer science informatica
Computer Science Network reteaua de comunicatii CSNET
computer scientist informatician
computer service intretinere a calculatorului
computer settings configuratie a calculatorului, parametri ai calculatorului
computer simulation simulare pe calculator
computer software industry industrie de programe (software) pentru calculatoare
computer subsystem subsistem al calculatorului; subsistem de calcul
computer system sistem de calcul
computer system architecture arhitectura a sistemului de calcul/a calculatorului
computer system arithmetic aritmetica a sistemului de calcul/a calculatorului
computer system configuration configuratie a sistemului de calcul/a calculatorului
computer system security securitate a sistemului de calcul
computer virus virus de calculator
computer vision viziune artificiala/prin calculator
computer word cuvant-marina
computer-aided acquisition and logistics support (CALS )tehnologie pentru facilitarea schimbului de date prin calculator
computer-aided correspondence corespondenta asistata de calculator, generare computerizata a scrisorilor tipizate
computer-aided design (CAD) proiectare asistata de calculator
computer-aided design and drafting (CADD) proiectare i desenare asistata de calculator
computer-aided design program program de proiectare asistata de calculator
computer-aided engineering (CAE) inginerie asistata de calculator
computer-aided engineering design system (CAEDS) sistem de proiectare tehnologica asistata de calculator
computer-aided manufacturing (CAM) fabricatie asistata de calculator; productie asistata de calculator
computer-assisted instruction (CAI) instruire asistata de calculator
computerate computerist, cunoscator al teoriei i practicii utilizarii calculatoarelor
computer automated office (CA0) institutie automatizata

 

computer-based embezzling frauda prin calculator
computer-based training (CBT) pregatire/instruire cu ajutorul calculatorului/asistata de calculator
computerization informatizare
computerize a informatiza
computerized numerical control (CNC) marina cu comanda numerica
computer-numerical-controlled (CNC) (cu) comanda numerica prin calculator
computer-readable inteligibil pentru calculator
computer-readable form forma utilizabila/citibila de calculator
computing center centru de calcul
computing environment mediu de operare (in calculator)
computing equipment echipament de calcul(at)
computing machine marina de calculat, calculator
computing office oficiu de calcul
computing power putere de calcul
computing station statie de calcul
computing store memorie de lucru
C0MSEC (Communications Security) program al Agentiei de Securitate Nationala din SUA de asigurare a securitatii comunicatiilor
C0N echipament de consola (tastatura i mouse)
concatenated key cheie concatenata/compusa
concatenation concatenare/juxtapunere
concatenation operator operator de concatenare
concentrator concentrator
concept concept/notiune
concept description descriere a conceptului/notiunii
conceptual clustering grupare/agregare conceptuala
conceptual data models modele de date conceptuale
conceptual diagram schema conceptuala/de principiu
conceptual level nivel conceptual
conceptual model model conceptual
conceptual schema schema conceptuala
conceptual system design proiectare conceptuala a sistemelor
concordance file fisier de corespondente, fisier de indexare, fisier de repertoriu
concrete syntax sintaxa concreta
concurrency concurenta
concurrency control control al concurentei
concurrency management gestionare a concurentei
concurrency parallel processing executie (a operatiilor) in paralel
concurrency problems probleme de prioritate
concurrent simultan, concurent
concurrent connections legaturi simultane/concurente
concurrent hard disk access acces simultan la hard-disc
concurrent operation functionare concurenta

 

concurrent process proces concurent
concurrent processing prelucrare concurentg/simultand
condense condensat; sintetizat
condensed condensat, ingust
condensed font font condensat
condensed type font condensat
condensing program program de inregistrare condensatä (a datelor)
condition conditie
condition attribute atribut de conditionare
conditional construct element conditional
conditional execution executie conditionatä
conditional expression expresie conditionalk expresie de conditionare
conditional formatting formatare conditionata
conditional jump salt conditionat
conditional jump instruction instructiune de salt conditionat
conditional jump statement instructiune de salt conditionat
conditional section sectiune conditionald
conditional statement instructiune de conditionare, instructiune conditionald, indicare a succesiunii operatiilor
conditioning conditionare
conductive wristband bratard antistatica
cone gradient gradient conic; degrade conic
C0NELRAD (Control 0f Electromagnetic Radiation) control al radiatiei electromagnetice
conference conferintà
Conference on Data-Systems Languages (C0DASYL) organizatie profesionald care se ocupd de C0B0L
conferencing bridge punte pentru conferinte
confidence factor factor de incredere
confidence level nivel de incredere
confidentiality confidentialitate
config file fisier de configuratie
config info informatii despre configuratie
config.sys fisier cu comenzile de configurare in MS-D0S
configuration configurare; configuratie
configuration block bloc de configurare
configuration change modificare in configuratie
configuration database baza de date de configurare
configuration file fisier de configuratie
configuration information informatii despre configuratie; informatii privind configuratia/privind atributele de configuratie
configuration interface interfata de configurare
configuration management administrare a configuratiei
configuration manager utilitar de configurare/pentru evidenta configuratiei; manager pentru configurare
configuration options optiuni de configurare

 

configuration parameter parametru de configuratie
configuration permissions permisiuni pentru configurare
configuration problem problemä de configuratie
configuration program program de configurare
configuration registry node nod in registrul de configuratie
configuration settings parametri de configuratie, setari de configuratie
configuration tool instrument de configurare; sistem de configurare
configuration type tip de configuratie
configuration variable variabild de configuratie
configure a configura
confirm confirmare
confirmation confirmare
confirmation dialog casetä de confirmare
confirmation message mesaj de confirmare
confirmation page options optiuni pentru pagina de confirmare
confirmation tone ton de confirmare
conflict detection detectare a conflictelor
conflict information informatii despre conflicte
conflict resolution rezolvare a conflictelor
conflicting address range domeniu de adrese conflictual/incorect
conflicting device list lists a dispozitivelor cu conflicte
conflicting name nume generator de conflicte
conflicts conflicte
conjunction conjunctie
connect a conecta, a stabili legatura
connect function functie de conectare
connect request solicitare de conectare
connect speed vitezd de conectare, viteza legäturii dintre modemuri
connect time timp de conectare
connected graph graf conectat
connected time timpul de conectare
connection legaturd (prin modem)
connection attempt incercare de conectare
connection costs costuri de conectare
connection error eroare de conectare
connection icon pictogramd pentru conectare
connection name denumire a legaturii, nume pentru conectare
connection number numär al legaturii
connection point punct de conectare
connection pooling comasarea legaturilor
connection preferences preferinte pentru conectare
connection properties proprietäti ale legaturii; proprietati pentru conectare
connection settings parametri pentru conectare

 

connection speed vitezd a legdturii; vitezd de conectare
connection statistics statisticd a legdturii
connection status stare a legdturii
connection string

ir de conectare

connection string attribute atribut al irului de conectare
connection ticket tichet pentru conectare
connection time timp de conectare; duratd a legdturii
connection type tip de legdturd, de conectare
connectionless protocol protocol fdrd legdturd/fdrd conectare
connectionless transmission transmisie fdrd legdturd/fdrd conectare
connection-oriented orientat pe legdturi
connection-oriented protocol protocol orientat pe legdturd
connections page pagind pentru conectare
connective conjunctie
connectivity conectivitate, capacitate de lucru in retea
connectivity feature componentd/element de conectivitate
connectivity platform platformd cu elemente de conectivitate
connector conector
connector conspiracy conspiratie a conectorilor, impunere a anumitor conectori
consecutive consecutiv/succesiv
consecutive files/folders fi iere/dosare succesive/consecutive
consensus consens
conservative conservator, traditional
consistency check control al convergentei
consistency checker verificator de convergentd
consistent appearance aspect unitar
consistent database bazd de date coerentd/unitard
consistent documents documente cu aspect unitar
console consold; terminal; pupitru (de comandd)
console mode mod consold
console operators operatori de consold
console pane panoul consolei
console screen ecran al consolei
console tree arbore al consolei
console window fereastrd de consold
constant constantd
constant angular velocity (CAV) vitezd unghiulard constantd
constant function functie constantd
constant linear velocity (CLV) vitezd liniard constantd
constant value valoare constantd
constraint constringere, restrictie
constraint conflict conflict intre conditii/restrictii
constraint conflict errors erori generate de conditii/restrictii

 

constraint rule regula de constrangere/restrictionare
constraint violation incalcare a restrictiilor
constructors constructori
consumables consumabile
consumer consumator
contact head cap de contact, cap de citire/scriere
contact input intrare prin contact
contact list lista cu persoanele de contact
contact sheet pagina informativa; informatii de contactare
contact-management program program de tip agenda de adrese
contain a confine
container conteiner
container class clasa tip conteiner
container info informatii despre conteiner
container object obiect conteiner
container options optiuni pentru conteiner
container variable variabila conteiner
containership conteinerizare
contamination contaminare, poluare
content material; continut
content addressable storage memorie cu continut adresabil
content advisor consultant pentru continut
content advisor error eroare a consultantului pentru continut
content developer creator de material/de continut
content expiration data de expirare a materialului/a continutului
content identifier identificator de continut
content index index de materiale; tabla de materii
content page pagina de continut
content rating clasificare a materialelor
content rating options optiuni pentru clasificarea materialelor
content ratings filtru de materiale, filtru de continut
content scan verificare a continutului, scanare a continutului
content type tip de continut, tip de material
content-id (content identifier) identificator de continut
contention concurenta, conflict
contents continut
contents frame cadru cu tabla de materii
contents page pagina de continut
contents pane panoul continutului
contents search cautare dupa continut
context context
context code cod contextual, de context
context free grammar gramatica independenta de context

 

context free language limbaj independent de context
context help asistentd contextuald, ajutor contextual
context menu meniu contextual
context sensitive grammar gramaticd dependentd de context
context switch comutator contextual
context switching comutare contextuald, comutare in functie de context
context-sensitive contextual, contextsenzitiv
context-sensitive help sistem Help contextual, ajutor contextual
context-sensitive language limbaj contextual, limbaj dependent de context
context-sensitive menu meniu contextual, meniu dependent de context
contiguous contiguu
contiguous namespace spatiu de nume contiguu
contingency planning planificare pentru situatii neprevdzute, plan de urgentd
continuation character caracter de continuare (a rindului, a instructiunii), caracterul _
continue a continua
continuous fdrd sfdr*it; continuu
continuous form paper hirtie continud, hirtie de imprimantd
continuous paper hirtie continud, hirtie de imprimantd; hirtie in role
continuous play autorepetare
continuous power alimentare continud
continuous string fir continuu, denumiri scrise intr-un cuvint
continuous tone nuante continue
continuous tone image imagine cu tonuri continue
continuous tone output imagini cu tonuri continue
continuous-feed alimentare continud
continuous-feed paper hirtie continud
continuous-feed printer imprimantd cu avans continuu/cu alimentare continud
continuous-page break salt de pagind continuu
continuous-tone image imagine cu nuante continue
continuous-tone printer imprimantd cu nuante continue
continuous-tone spot color separations separatii ale culorilor spot cu tonuri continue
contone contonal
contour contur
contrast contrast
contrast value valoare a contrastului
control control; (buton de) comandd; instructiune; element de control/comandd
Control (Ctrl) key tasta Control
control area zond de control/de comandd
control bar bard de controale
control bit bit de control
control bus magistrald de control
control button buton de control
control card carteld de control

 

control channel canal de control
control character caracter de control/de comandä
control class clasä de control/de comandä
control code cod de control/de comandä
control data date de comandä
control device dispozitiv de comandä
control DLL DLL de comandä
control events evenimente de comandä
control file fisier de control, fisier de comandä
control flow flux de control
control frame cadru de control
control function functie de comandä
control grouping grupare a controalelor
control ID identificator al controlului, identificator al elementului de comandä
control information informatie de control
control key cod de comandä; cheie de comandä; caracter de comandä
control language limbaj de comandä
control lights leduri de control
control logging jurnalizare a controlului, protocol pentru elementul de comandä
control management gestionare a elementului de comandä
control menu meniu de control
control menu boxes casete cu meniuri de control
control method metodä a controlului
control name nume al controlului, nume al elementului de comandä
control options optiuni de control
control packet pachet de control
control pad sector de comandä
control panel panou de comandä, panou cu elemente de control
control panel device (CDEV) dispozitiv din panoul de control in Macintosh
control pictures imagini de comandä/de control
control point punct de comandä/de control/de reper/de orientare
control program program de comandä/ de control
control program for micro-processors (CP/M) program de comandä pentru microprocesoare; program de control pentru micro-procesoare
control record inregistrare de control/de comandä/de gestiune
control statement instructiune de control
control structure structurä de control
control unit unitate de comandä/bloc de comandä
control word cuvfint de control
Control+Alt+Delete comandä de initializare la cald
Control+Break comandä de intrerupere
control-based hyperlink hiperlegäturä realizatä printr-un control
Control-L protocol protocol Control-L, protocol LANC

 

controlled access system sistem cu acces controlat
controlled maintenance intretinere dirijatà/controlata
controlled start deschidere controlatà/neautomatizatä (a unei aplicatii)
controlled variable variabild controlatä
controller controler, controlor
controller calibration calibrare a controlorului
controller card placd-controler
controller ID identificator al controlerului
controller names nume de controler
controller option optiune a controlerului
controller test testare a controlerului
controller type tip de controler
controlling software program software de comandä (driver de dispozitiv), program de control
Control-M protocol protocol Control-M
control-menu box casetà cu meniul de control
controls (set de) comenzi; elemente de comandä; controale
controls commands comenzi de configurare, instructiuni de control
Control-S protocol protocol Control-S, protocol SyncroEdit
conventional conventional
conventional color printing tiparire color conventionald
conventional data handling procesare a datelor conventionale
conventional memory memorie conventionald
conventional method metodd conventionald
conventional programming programare conventionald
convergence convergentä
conversation channel canal de discutii
conversation window fereasträ pentru conversatii
conversational conversational, interactiv
conversational compiling compilare conversationald/interactivä
conversational mode mod conversational
conversational terminal terminal conversational
conversion conversie
conversion error eroare de conversie
conversion function functie de conversie
conversion option optiune pentru conversie
conversion table tabel de conversie
convert a converti, a transforma
converter program de conversie
convolution convolutie
convolution kernel nucleu de convolutie
convolution tables tabele de convolutie
cookie fisier cookie
cookie authentication autentificare prin fisiere cookie

 

cookie file fisier cookie
cookie information informatii din cookie
cookie privacy confidentialitatea fisierelor cookie
cookie servers servere-cookie
cooperative applications aplicatii cooperative/cooperatiste
cooperative multitasking multi-tasking cooperatist/in cooperare
copper pair cablu bifilar de cupru
coprocessor coprocesor
coprocessor bus I/0 mode mod I-E al magistralei coprocesorului
copy copie//a copia
Copy button butonul Copy, butonul pentru copiere
copy fitting incadrare a copiei
copy process proces de copiere
copy protected protejat la copiere, protejat impotriva copierii
copy protection protectie la copiere
copy queue coada (de a*teptare) la copiere
copy recipient destinatar al copiei
copy session sesiune de copiere
copy shop centru de copiere/pentru executarea de copii xerografice
copyleft copyleft
copyright copyright, drept de reproducere, drept de autor
copyright directory size marime a directorului de copyright
copyright directory virtual address adresa virtuala a directorului de copyright
copyright infringement incalcare a drepturilor de autor
copyright line (rand cu) informatii cu privire la dreptul de autor
C0RAL 66 limbaj de programare in timp real
C0RBA (Common 0bject Request Broker Architecture )arhitectura C0RBA
cordless painting tablet plan0 de desenat fara fir
core miez, nucleu
core access protocol protocol central de acces
core component componenta centrala
core dump golire a memoriei, tiparire a continutului memoriei; imagine a (continutului) memoriei
core fonts fonturi principale, fonturi de baza
core map harta a memoriei
core protocol protocol central/de baza
core set of modulation protocols set central de protocoale de transmisie
CorelDraw! program de grafica de la Corel Systems Corporation
core-logic chip set set de cipuri logice centrale
corner point punct de inflexiune, punct unghiular
corona wire cablu corona
coroutine corutina
corporate administrator administrator de firma
corporate applications aplicatii de firma

 

corporate install options optiuni de instalare globale/pe firma
corporate net retea a firmei
corporate network retea de firma
corporate settings configuratie globala, configuratie pentru intreaga firma
corporate standard standard la nivelul ‘intregii firme
corporate user utilizator din cadrul unei firme, utilizator care folose te un software la serviciu
correction curve curba de corectie
correction pair pereche de cuvinte pentru corectare
corrections corecturi
corrective action actiune corectiva/de retu
corrective maintenance intretinere corectiva, depanare
corrective settings parametri de corectie
correspondence problem problema de corespondenta
correspondent entities entitati corespondente
corrupt alterat, denaturat, falsificat, viciat; deteriorat; corupt//a infesta, a deteriora, a afecta
corrupt data date incorecte/denaturate
corrupt disk suport defect/deteriorat, disc defect
corrupt file fi ier deteriorat
corrupt object obiect deteriorat
corrupt string table tabela de iruri deteriorata
corrupted alterat, denaturat, falsificat; deteriorat, corupt
corrupted file fi ier deteriorat/defect/alterat/corupt
corrupted page pagina deteriorata, pagina corupta
cost per page cost pe pagina
count of lines numar de randuri
countdown numarare regresiva; numaratoare inversa
counter contor, numarator; tava; sursa de date
counter sign contrasemnatura
counter signatures contrasemnaturi
counter variable variabila contor
counterclockwise in sens antiorar, in sens invers acelor de ceasornic
counterfeiter falsificator
country tara
country code cod de ara, prefix de ara
country container conteiner de tara
country name nume de ara
country/region code cod de tara, prefix de tara, indicativ de tara
Courier font Courier
courseware software educational
courtesy copy (CC) copie CC, exemplar de complezenta
covariance covarianta; moment de corelare
cover letter scrisoare de prezentare
cover page pagina de garda

 

coverage grad/putere de acoperire
covert channel canal clandestin
CP/M (Control Program for Microprocessors) program de comanda pentru microprocesoare
cpi (characters per inch) caractere pe inci
CPM (Critical Path Method) metoda caii critice/ drumului critic
CPS furnizor de servicii de criptografiere
cps (characters per second) caractere pe secunda
CPU (Central Processing Unit) unitate centrala de prelucrare, (micro)procesor
CPU fan ventilator pentru unitatea CPU/pentru procesor
CPU graphs diagrame pentru procesor
CPU speed viteza a procesorului
CPU time timp de unitate centrala/de procesor
CPU type tip de procesor
CPU usage utilizare a procesorului, ocupare a procesorului, solicitare a procesorului
CPU usage history istoric al utilizarii procesorului, istoric al ocuparii procesorului
crack spargere (a codurilor de protectie)
cracker cracker, spargator de coduri
crash blocare, cadere (a calculatorului)//a cadea, a se bloca
crash dump listare a memoriei la cadere; imagine a memoriei
crashed cazut, blocat
crawl depth adancime de urmarire, adancime de cautare
CRC error eroare CRC, eroare de redundanta
create a crea
creation date data de creare
creation parameters parametri de creare
credentials date de identificare; referinte
credit card information informatii despre cartea de credit
credit card number numar al cartii de credit
creeping featurism perfectionism
CREN Corporation for Research and Educational Networking
crippled version versiune incompleta
crisp foarte clar, bine definit, cu contrast puternic
criss-cross in zig-zag, trasaturi de ha*urare
criteria criteriu
criteria range domeniu de criterii
criterion criteriu
critical error eroare critica
critical event eveniment de maxima importanta
critical file fisier indispensabil, vital
critical information informatii esentiale
critical path method (CPM) metoda caii critice/drumului critic
critical region regiune critica
critical section sectiune vitala/critica (a programului), fragment de cod prioritar

 

critical stop intrerupere criticd, oprire criticd
critical system memory memorie de sistem criticd
critical variable variabild semnificativd/vitald
CRL Distribution Point punct de distributie a listei CRL (de blocdri)
CRL entry inscris in lista de blocdri (CRL)
CRL extensions anexe ale listei CRL
CRL issuer emitent al listei CRL
crop a decupa, a tdia, a tunde
crop handle marcaj pentru decupare/tdiere
crop mark semn pentru decupare/tdiere
crop marquee casetd de tdiere/pentru decuparea unei poze
crop out a tdia, a elimina prin tdiere/prin decupare
crop tool instrument de tdiere/decupare
cropped decupat
cropping decupare, tdiere, eliminare
cross compilation compilare incruci atd
cross hair fir reticulat
cross linked cu legdturi incruci ate
cross mount point punct de incdrcare incruci atd
cross reference table tabeld de corespondentd
crossbar bard in cruce
cross-device link legdturd incruci atd, legdturd peste mai multe dispozitive
cross-encrypted password parold codificatd incruci at; parold cu codificare incruci atd
crossfoot control incruci at
crossfooting control incruci at, verificare pe orizontald
crosshair fir reticular
cross-hair pointer cursor (cu fire) in cruce
cross-hatching ha urare incruci atd
crosslink legdturd incruci atd
crosslinked cu legdturd incruci atd
crosslinked files fi iere cu legdturi incruci ate
cross-linked files fi iere suprapuse
cross-platform application aplicatie multiplatformd/compatibild cu diverse platforme
cross-platform class clasd multiplatformd/compatibild cu diverse platforme
cross-platform class library bibliotecd de clase multiplatformd
cross-platform client client multiplatformd, client inter-plat-forme
cross-platform computing utilizare pe platforme diferite
cross-platform format format multiplatformd
cross-platform language limbaj multiplatformd/pentru platforme diverse
cross-reference trimiteri in text, referiri la un alt text, trimiteri la alte referinte
cross-stitch model cu cruciulite, tih cruciulitd
crosstalk diafonie, intermodulatie, convorbiri suprapuse
crosstalk interference interferen-d diafonicd

 

CRT monitor CRT
CRT (Cathode Ray Tube) tub catodic
CRT (Chinese remainder theorem) teorema chineza a restului
CRT monitor monitor CRT, monitor cu tub catodic, monitor clasic
CRT refresh rate frecventa de improspatare a imaginii CRT
CRT view port port de vizare CRT
crucial file fisier vital
cryogenic storage memorie supraconductoare/criogenica
cryptanalysis analiza a cifrurilor, analiza criptografica, criptanaliza
Crypto-API interfata API securizata
cryptogram criptograma
cryptographic algorithm algoritm criptografic
cryptographic checksum (CCS) suma de control criptografic
cryptographic code cod criptografic
cryptographic function functie de criptografiere, functie criptografica
cryptographic key cheie de codificare/criptare; cheie criptografica, cheie de criptografiere
cryptographic service provider (CSP) furnizor de servicii de codificare /de criptografiere
cryptographic system sistem de cifrare/criptare/criptografiere
cryptography criptografie
cryptology criptologie
cryptosystem (CS) criptosistem, sistem criptografic
cryptovariable (CV) variabila criptografica
CS (Cryptosystem) criptosistem, sistem criptografic
CSID (Called Station Identifier) indicativ al sistemului apelat
CSLIP (Compressed SLIP) protocol CSLIP
CSMA (Carrier Sense Multiple Access) acces multiplu cu detectarea purtatoarei
CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collisi acces multiplu cu detectarea purtatoarei i evitarea coliziunilor
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collisi accestmultiplu cu detectarea purtatoarei i a coliziunilor
CSNET (Computer Science Network) reteaua de comunicatii CSNET
CS0 name server (Computing Service 0ffice) server de nume CS0
CSP (Cryptographic Service Provider) furnizor de servicii de codificare
CSS (Cascading Style Sheet) foaie de stil in cascada
CSS selector selector pentru foi de stil in cascada
CSV (Comma Separated Values) extensie de fisier cu valori despartite prin virgula
CTD (Cumulative Trauma Disorder) sindromul traumatismelor cumulate
CTL lista a certificatelor de incredere (CTL)
CTL Name nume al listei CTL
CTL Storage adresa a listei CTL
Ctrl tasta Ctrl
Ctrl (Control) key tasta Ctrl
Ctrl+Break (Control+Break) comanda de intrerupere
Ctrl-Alt-Del combinatie de initializare la cald
CTS (Carpal Tunnel Syndrome) sindromul de durere carpiana

 

cube cub
CUI (Centre Universitaire d’Informatique) departamentul de informaticà al Universitàtii din Geneva
cumulative trauma disorder (CTD) durere provocatà de traumatisme succesive/ cumulate; sindrom al traumatismelor cumulate
currency valutà; monedà
currency decimal symbol simbol zecimal pentru valute
currency format format monetar/valutar
currency formatting formatare monetarà
currency grouping symbol simbol de grupare pentru valute
currency symbol simbol valutar
currency value valoare monetarà
current actual, curent
current cell celulà curentà
current cell indicator indicator al celulei curente
current command comandà curentà
current date datà curentà
current directory director curent
current drive unitate de disc/partitie curentà
current graph diagramà curentà
current instruction instructiune curentà
current location adresà curentà; pozitie curentà
current pick variantà/alegerea curentà
current time orà curentà
current window fereastrà curentà
currently momentan; curent
cursor cursor; fisier temporar
cursor blink rate vitezà de clipire a cursorului
cursor concurrency simultaneitate a cursorului
cursor control comandà a cursorului
cursor control language (CCL) limbaj de comandà pentru cursor; limbaj pentru controlul cursorului
cursor handle indicativ al cursorului
cursor key tastà cu sàgeatà, tastà pentru deplasarea cursorului
cursor keypad mode taste numerice pentru cursor
cursor operations operatii legate de cursor; operatii ale cursorului
cursor size màrime a cursorului
cursor state stare a cursorului
cursor type tip de cursor
cursor-control key tastà pentru deplasarea cursorului
cursor-movement key tastà pentru deplasarea cursorului
curtate linie/diviziune orizontalà
curve diagramà, grafic, curbà caracteristicà; curbà
curve follower cititor de curbe
curve generator generator de curbe

 

curved path cale curbd, contur curb
custom personalizat, individualizat, definit de utilizator
custom access rights drepturi de acces personalizate
custom brush pensuld personalizatd
custom build constructie personalizatd
custom color culoare compusd, culoare adaptatd
custom compression settings parametri de comprimare personalizati
custom dictionary dictionar personal, dictionar personalizat
custom dictionary files fi iere cu dictionarul personal
custom events evenimente personalizate
custom exceptions exceptii individualizate
custom form handler procesor de formulare personalizate, subrutind pentru procesarea formularelor personalizate
custom installation configuratie personalizatd
custom markup tag etichetd de balizare personalizatd
custom paper format de hirtie personalizat
custom preview icon pictogramd personalizatd de previzualizare
custom proxy settings parametri personalizati pentru proxy
custom rotate rotire personalizatd
custom scale factors factori de scalare personalizati
custom scales scale personalizate
custom schedule program personalizat
custom settings atribute de personalizare
custom setup instalare personalizatd; configuratie proprie, personalizatd
custom size preview previzualizare cu dimensiuni personalizate
custom tonal map tonalitdti personalizate
custom view vedere personalizatd
customer record inregistrare a clientului, fi d a clientului
customer service asistentd pentru clienti; service pentru clienti
customizable toolbar bard cu instrumente personalizabild
customization code cod de personalizare
customization options optiuni de personalizare
customizations personalizdri
customize a personaliza
customized error numbers numere de eroare personalizate/individualizate
cut a decupa; a tdia
cut and paste decupare i lipire, tdiere i lipire
cut and paste options optiuni pentru decupare/tdiere i lipire
Cut button butonul Cut; butonul pentru decupare/tdiere
cut off a decupa, a tdia
cut point punct de tdiere
cutout decupaj
cut-out letters litere decupate (din poze)

 

cutover transfer, basculare
cut-sheet feeder alimentator cu foi separate
cutter ghilotina/cutit
CV (Cryptovariable) criptovariabila, variabila criptografica
CVF (Compressed Volume File) fisier de volum comprimat
cyan azuriu
cybernetics cibernetica
cyberphobia ciberfobie, teama de calculatoare
cyberpork bani cheltuiti pentru supermagistrala informationala
cyberpunk cyberpunk, literatura cyberpunk
cybersex cybersex, sex cibernetic
cyberspace ciberspatiu, spatiu virtual
cycle ciclu
cycle of operation ciclu de functionare
cycle steal furt de ciclu
cycle time durata a ciclului, timp de ciclu
cyclic code cod ciclic/polinomial
cyclic display device dispozitiv de afipre ciclica
cyclic redundancy check (CRC) control al redundantei ciclice; verificare a redundantei ciclice, detectare a erorilor de transmisie
cyclic shift deplasare ciclica
cylinder cilindru
Cylinder/Head/Sector (CHS) cilindru/cap/sector, schema de adresare pentru unitatile de disc
Cypherpunk cypherpunk, programator cu vederi „radicale”

Spune si tu parerea...