Dictionar informatic englez-roman: litera g

G gigaoctet
gain c4tig
gallery galerie, colectie
game joc
game controller controler pentru jocuri
game controller error eroare a controlerului pentru jocuri
game port port de jocuri
game programmer programator de jocuri pe calculator
gamma canal gama; punct gama, factor de contrast
gamma point punct gama
gamma value valoare gama
gamut gama (de culori), spectru
gamut clipping taiere a spectrului
gamut warning atentionare de spectru
gang screens liste/ecrane ascunse
gap Intrerupere, sector de separatie; zona neinregistrata; decalaj; interspatiu; rost; distanta
gappy histogram histograma cu salturi/intrerupta
garage garaj, loca4 pentru cartu4
garbage informatii parazite
garbage characters caractere dispuse la Intamplare
garbage collection colectare a reziduurilor, curatare a memoriei, refacere a spatiului disponibil
garbage collector colector de de4euri
garbage in, garbage out (GIG0) gunoi introduci, gunoi obtii
gas panel ecran cu plasma
gas plasma display ecran/display cu plasma
GAT settings parametri GAT
gate poarta; poarta logica
gateway (GW) poarta de acces; portal; ecluza interretea; sistem de compatibilizare
gateway address adresa de portal
gateway entries intrari pentru portal
gateway product produs tip portal
gateway service serviciu de portal/poartä
Gauss elimination eliminare Gauss
Gauss-Seidel method metoda GaussSeidel
Gbps gigabiti pe secundä
GCD (Greatest Common Divisor) cel mai mare divizor comun
GCHQ (Government Communications HeadQuarter) Directia de Comunicatii Guvernamentale (MB)
GCR (Gray Component Replacement) substitutie/inlocuire a nuantelor gri, metoda GCR
GDI (Graphical Device Inter-face) interfatä de dispozitiv grafic
GDI printer imprimantä GDI
GDI resources resurse GDI, resurse grafice
GDM0 (Guidelines for the Description of Managed 0b jects)principii de descriere a obiectelor gestionate
GDT (Global Descriptor Table) tabel de reprezentare globalä
GEDT sistem de gestiune a documentatiei pe calculator
geek Impätimit al calculatorului, obsedat de calculatoare
gender changer schimbätor de tip
general format format general
general format identifier (GFI) identificator de format general de date
general ledger registru de casä/general
General MIDI (GM) standard MIDI universal
general network error eroare genericä de retea
general options optiuni generale
general printer error eroare genericä de imprimantä
general protection fault (GPF) eroare genericä in sistemul de protectie; eroare de memorie
general purpose computer calculator universal
general purpose format format/tip universal
general purpose register registru general/universal
general purpose terminal (GPT) terminal (de uz) general; terminal universal
general register registru general
general setup file fisier general de instalare
generalized information system sistem informatic generalizat
Generalized Markup Language (GML) limbaj de balizare generalizat
generalized project proiect tip
generalized syntax sintaxä generalizatä
generally accepted database design practice (GADBDP )uzantä general acceptatä pentru configurarea bazelor de date
general-purpose computer calculator de uz general
general-purpose interface (GPI) interfatä universalä
general purpose interface bus (GRIB) interfatä hardware a dispozitivelor periferice
generate a genera
generate and test generare i testare
generated generat
generated address adresä generatä/calculatä
generating function functie generatoare
generative grammar gramaticä generativä/Chomsky
generic EPS rasterizer rasterizor generic pentru formatul EPS
generic error-handling function functie genericd de procesare a erorilor
generic infrared serial port port serial generic cu infraroii
generic unit unitate genericd
generic window style stil generic pentru ferestre
genlock card placd genlock
genlocking codare prin tehnica genlock
geometric modeling modelare geometricd
geometry geometrie
GF (Galois Field) camp Galois
GFI (General Format Identifier) identificator de format general de date
GFS (Grandfather, Father, Son) rotatie bunic-tatd-fiu
GFS rotation rotatie GFS
ghost imagine-fantomd, urmd rdmasd in ecran
ghosted image imagine-fantomd; imagine reprezentatd printr-un contur
ghosted representation repre-zentare-fantomd/figurativd
GhostView aplicatie pentru fisiere PostScript (EPS)
gibberish galimatie, amestec neinteligibil de text
GIF (Graphics Interchange Format) format de fisier grafic introdus de CompuServe
GIF 87a format grafic bitmapat cu intretesere
GIF 89a format grafic bitmapat care poate folosi fundal transparent
GIF animation program program pentru animatii GIF
giga- giga- (109)
gigabit gigabit
gigabyte gigaoctet
GIG0 (Garbage In, Garbage 0ut) principiul GIG0 (gunoi introduci, gunoi obtii)
gill gill
glare strdlucire, reflexie a luminii
glare filter filtru anti-reflexie
glitch blocare, cddere, defectiune tehnicd; perturbare//a functiona defectuos, a se bloca, a „cddea”
glitchy predispus la „cdderi” sau blocdri
global global
global account cont global
global administration administrare globald
global backup salvare de sigurantd globald
global catalog catalog global
global catalog server server al catalogului global
global change modificare globald
global correction corectie globald
global definition file fisier de definire globald
global descriptor table (GDT) tabel de reprezentare globald
global environment mediu global
global error eroare globald
global find and replace cdutare i Inlocuire globald
global format format global
global group grupd globald
global group membership apartenentd la o grupd globald
global identifier (GUID) identificator global
global index index global
global key assignment alocare globald a tastelor
global kill file fi ier de suprimare globald
global name space spatiu de nume global
global page pagind globald
global scope anvergurd globald
global search and replace cdutare i Inlocuire globald
global template ablon global
global timer timer global
global variable variabild globald
globally unique identifier (GUID) identificator/indicativ unic global
gloss luciu
glossary glosar
glossy folie lucioasd
glossy finish hirtie lucioasd
glossy paper hirtie lucioasd
glow lucire, strdlucire; luminescentd
glueless fdrd circuite auxiliare
GM (General MIDI) standard MIDI universal
GML (Generalized Markup Language) limbaj de balizare generalizat
go to comandd/instructiune de salt; salt la…
G00P (Graphical 0bject 0riented Programming) programare graficd orientatd pe obiecte
goto comandd/instructiune de salt; salt la…
Gouraud shading umbrire Gouraud
GPC (Group Policy Container) conteiner al politicii de grup
GPF (General Protection Fault) eroare protectie generald; eroare de procesor; eroare de memorie
GPI (General-Purpose Interface) interfatd universald
GPIB (General Purpose Interface Bus) magistrald de interfatd universald/de uz general; interfatd hardware a dispozitivelor periferice
GP0 (Group Policy 0bjects) obiecte ale politicii de grup
GP0’s obiecte GP0
gppm (graphics pages per minute) pagini cu graficd pe minut
GPSS (General Purpose System Simulator) limbaj de programare pentru simulare directd
GPT (General Purpose Terminal) terminal universal/(de uz) general
GPT (Group Policy Template) ablon pentru politica de grup
GRA (Group Random Access) acces aleatoriu de grup
grab a captura, a prelua
grabber graber, graifar, agatatoare
grabber hand palma intinsa; mina graifar
grace logins notificari de complezenta
graceful error-handling rezolvare eleganta a erorilor
gradient gradient
gradient fill umplere gradata
graft a grefa
grafted menu meniu grefat
graininess grad de granulatie, granularitate
grainy granular/granulos
grammar gramatica
grammar change modificare gramaticala
grammar check verificare a sintaxei; verificare gramaticala
grammar checker corector/verificator sintactic/gramatical
grammar file fisier de gramatica
grand total total general
grandfather bunic, a treia generatie
grandfather cycle ciclu de trei generatii
grandfather, father, son (GFS) rotatie bunic-tata-fiu
graph grafic; graf
graph chart diagrama
graph component componenta a grafului
graph plotter trasator, plotter de grafuri
graph theory teoria grafurilor
graph time durata a diagramei
graphic grafic, reprezentare grafica
graphic character caracter grafic
graphic data processing prelucrare a datelor grafice
graphic design proiectare grafica
graphic displaying afipre grafica
graphic example exemplu ilustrativ
graphic file fisier grafic
graphic format format grafic
graphic frame cadru pentru ilustratie
graphic hyperlink hiperlegatura grafica
graphic input device dispozitiv de intrare grafica
graphic pattern recognition recunoa*tere a formelor grafice
graphic primitive primitiva grafica, element grafic
graphic printer imprimanta grafica
graphic processor procesor grafic
graphic report raport grafic/ in forma grafica
graphic rollover alternanta grafica
graphic terminal terminal grafic
graphical browser browser grafic
graphical designer modal de configurare grafica
Graphical Device Interface (GDI) interfata de dispozitiv grafic
Graphical Device Interface (GDI) printer imprimanta GDI
graphical image imagine grafica
graphical interface interfata grafica
graphical model reprezentare grafica
graphical object oriented programming (G00P) programare grafica orientata pe obiecte
graphical presentation prezentare grafica
graphical programming aids asistenta grafica a programarii
graphical representation reprezentare grafica
graphical symbol simbol grafic
graphical theme tema grafica
Graphical User Interface (GUI) interfata grafica cu utilizatorul
graphical wizard wizard grafic, asistent cu interfata grafica
graphics grafica
graphics accelerator accelerator grafic
graphics accelerator board placa de accelerare grafica
graphics accelerator card placa de accelerare grafica
graphics adapter adaptor grafic
graphics application aplicatie de grafica
graphics art program program pentru lucrari de grafica
graphics board placa grafica
graphics card placa grafica
graphics character caracter grafic
graphics chip cip pentru grafica/pentru placi grafice
graphics coprocessor coprocesor grafic
graphics digitizer tabela de digitizare
graphics editor editor grafic, program pentru editarea fisierelor grafice
graphics engine sistem pentru reprezentari grafice
graphics file fisier grafic
graphics file format format de fisier grafic
graphics format format grafic
graphics image imagine grafica, reprezentare grafica
Graphics Interchange Format (GIF) format de fisier grafic introdus de CompuServe
graphics mode mod grafic
graphics obiect obiect grafic, imagine grafica
graphics output device dispozitiv de grafica
graphics pages per minute (gppm) pagini cu grafica pe minut
graphics primitive primitiva grafica
graphics program program de grafica
graphics resolution rezolutie grafica
graphics scanner scaner grafic
graphics spreadsheet program grafic de calcul tabelar
graphics tablet pad grafic, tableta grafica
graphics technology tehnologie de grafica pe calculator
graphics terminal terminal de grafica
graphics view afi are in modul grafic
graphics workstation statie de lucru pentru grafica
graphing program program pentru reprezentari grafice/pentru realizarea de grafice
grave grav; accent grav
gray gri
Gray code codul Gray
gray component replacement (GCR) inlocuire a nuantelor gri; substitutie a nuantelor gri
gray gradient gradient gri
gray scale scara de gri; nuante de gri
gray scale image type tip de imagine cu nuante de gri
gray scale processing procesare/prelucrare in scara de gri
gray shades nuante de gri
gray wedge scala/scara de gri
grayed out estompat, scris cu o culoare tearsa; inactiv; dezactivat
grayed out commands comenzi inactive; comenzi estompate
grayscale/gray-scale scara/gama/tonuri de gri; nuante de gri
grayscale options optiuni pentru nuante de gri
grayscale scanner scaner alb-ne-gru/monocrom/cu nuante de gri
greater-than sign semnul „mai mare ca”
Greek text text simulat, text in forma de linii
greeking simulare a paginii, reprezentare schematica a paginii
green verde
Green Book standardul Green Book
green PC PC economic; PC ecologic
green system sistem economic; sistem ecologic
grid grila, tabel; rastru, retea; caroiaj
grid dots puncte de grila
grid holder ancora de raster; ancora de retea
grid pane sector de retea
grid placeholder substituent de raster; substituent de retea
grid settings parametri pentru raster; parametri pentru retea
grid spacing spatiere a rasterului; spatiere a retelei
gridlines (linii de) retea; linii de raster
grounding impamantare; descarcare
group grup; grupa; grupare//a grupa
group box caseta de grup; caseta de grupare
group button buton al grupului/de grup
group coding codificare de grup
group dependencies dependente de grup
group error eroare de grup; eroare de grupare
group file fi ier de grup
group file error eroare de fi ier de grup
group footers subsoluri de grup
group headers antete de grup
group icon pictograms de grup
group ID identificator de grup
group license information informatii pentru licenta de grup
group mark marca de grup
group membership apartenentà la un grup
group pane sector/panou cu grupuri
group pane header antet al sectorului/panoului cu grupuri
group permissions permisiuni de grup
group policy politica de grup
group policy objects (GP0) obiecte ale politicii de grup
group policy template (GPT)

ablon pentru politica de grup

group priority prioritate de grup
group project proiect de grup
group registrations Inregistrari de grup
group scenario scenariu de grupare
group scheduling features functii de planificare de grup
group section sectiune de grup
group symbol simbol de grup
group technology tehnologie de grup
grouped pages pagini grupate
grouping grupare, creare de grupe
grouping by range grupare pe domenii
grouping cursor cursor de grupare
grouping levels niveluri de grupare
grouping report raport de grupare
grouping symbol simbol de grupare
grow box casetà de marire
growing incremental backup procedure de salvare/backup „incremental-progresiva”
GT0 (Guide-To-0perations) ghid de operare
guard page paging. de garde
guard page exception exceptie de paging. de garde
guard tone frecventà de siguranta
guarding asigurare
guest vizitator, oaspete; calculator vizitator
guest book registru al vizitatorilor
guest computer calculator vizitator/oaspete
guest user utilizator ocazional
GUI (Graphical User Interface) interfata grafica cu utilizatorul
GUI editor editor GUI, editor cu interfatd graficd
GUID (Globally-Unique Identifier, Globally Unique ID )identificator/indicativ global unic
GUID prefix prefix GUID
GUID substitution substitutie GUID
guide linie de ghidare
guide edge margine de referintd
guide lines linii de ghidare
guide type tip de linie de ghidare
guided tour prezentare pas cu pas
guideline reguld, directivd; reper, linie ajutdtoare
guidelines for the description of managed objects (GDI\ 0)principii de descriere a obiectelor gestionate
guide-to-operations (GT0) ghid de operare
guide-to-operations (GT0) manual ghid de operare
GUIDs identificatori GUID
guru guru, expert In calculatoare
gutter spatiu de legare
gutter position pozitie a spatiului de legare
gutter space spatiu de legare
GW (gateway) portal, ecluzd interretea; punct de acces
GW-BASIC (Gee Whiz-BASIC) versiune de BASIC, limbaj de programare de nivel Inalt
GZ extensie a fisierelor comprimate cu gunzip

Spune si tu parerea...