Dictionar informatic englez-roman: litera d

 

D (decipher) a descifra, a decodifica
D (deciphering) decodificare; operatie de descifrare
D size format D
D size sheet foaie in format D
DA (Desktop Accessory) programe auxiliare
da Vinci toolset set de instrumente da Vinci
DAA (Data Authentication Algorithm) algoritm de autentificare a datelor
DAC (Data Authentication Code) cod de autentificare a datelor
DAC (Digital-To-Analog Converter) utilitar de conversie digitalanalogic
DAC attached atapre prin DAC
dagger function functie logica N0R (NU-SAU)
daisy chain conectare in cascada//a inlantui
daisy chaining afipre inlantuita, legarea mai multor dispozitive
daisy wheel rozeta, dispozitiv amovibil pentru tiparire
daisychain conectare in cascada//a inlantui
daisywheel rozeta, dispozitiv amovibil pentru tiparire
daisywheel printer imprimanta cu rozeta
damaged deteriorat
damaged disk disc deteriorat/cu defecte

 

damaged image imagine deterioratä
damaged sector sector defect, sector distrus
DAP (Direct Access Protocol) protocol de acces direct
dark fiber fibre optice neutilizate
DAS (Data Access System) sistem de gestiune a accesului la date
DASD (Direct Access Storage Device) dispozitiv de stocare/memorare cu acces direct
dash liniutä; cratimä
dash dot linie-punct
dash dot dot linie-punct-punct
dashed punctat
DAT extensie pentru fisiere de date
DAT (DDS1&2) unitate cu bandä (pentru copii de sigurantä)
DAT (Digital Audio Tape) bandä audio digitalä, casetä DAT
DAT drive unitate DAT, unitate pentru casete DAT
data date, informatii; valoare
data abstraction abstractizare a datelor
data access component componentä pentru accesul la date
data access page paginä de acces la date
data access system (DAS) sistem de gestiune a accesului la date
data acquisition colectare a datelor, achizitie de date
data acquisition system sistem de colectare/culegere/achizitie de date
data administration administrare a datelor, gestiune de date
data analysis analizä a datelor
data area domeniu de date
data attribute atribut de date
data authentication autentificare a datelor
data bank bancä de date
data base bazä de date
data base management gestiune a bazelor de date
data base management system sistem de gestiune a bazelor de date
data base manager administrator al bazei de date
Data Base Task Group (DBTG) Grupul pentru Studiul Bazelor de Date
data binding legare/asociere a datelor; legare de date
data bits biti de date
data block bloc de date
data breakpoint punct de Intrerupere a referintei
data bus magistralä de date
data bytes octeti de date
data caching accelerare a datelor, salvare in cache a datelor
data capture capturare de date, introducere de informatii/date in calculator
data card cartelä oarbä
data carrier purtätoare de date, suport de informatii
Data Carrier Detect (DCD) detectare a purtätoarei de date

 

data cartridge casetà de date
data cell celuld de date
data cell memory memorie cu celule de date
data channel canal de date
data check verificare a datelor
data ciphering processor (DCP) procesor pentru codificarea datelor
data circuit circuit de date
data circuit-terminating equipment (DCE) echipament terminal al circuitului de date
data collection colectare/culegere de date
data collection station statie/post de culegere de date
data column coloand de date
data commands instructiuni pentru date
data communication transmitere/comunicare de date
data communication equipment (DCE) echipament pentru transmiterea de date
data compression comprimare a datelor
data concentrator concentrator de date
data conferencing conferintà de date
data connection legaturd de date
data consistency corectitudine a datelor
data consumer consumator de date
data contamination contaminare a datelor
data content description descriere a continutului de date
data control control al datelor
data control language (DCL) limbaj DCL
data conversion conversie de date/a datelor
data converter convertor de date
data corruption modificare/alterare/corupere a datelor
data cube cub de date
data definition definire a datelor
data definition language (DDL) limbaj de definire a datelor
data deletion tergere a datelor
data density densitate de date
data dependency dependentà de date
data description descriere de date
data description language (DDL) limbaj de descriere a datelor
data dictionary dictionar de date
data dictionary table tabel al unui dictionar de date
data directory director de date
data display afi are a datelor
data display form formular de afi are a datelor
data display page paging. pentru afi area de date
data document document cu date
data drive unitate/partitie de date

 

data editing form formular de editare a datelor
data element element de data, data elementara, element informational
data encipherment cifrare a datelor, codificare a datelor
data encryption cifrare/codificare a datelor
data encryption equipment (DEE) echipament de codificare a datelor; mijloace de codificare a datelor
data encryption standard (DES) standard pentru codificarea datelor
data entity entitate de date
data entry introducere de date; introducere a datelor
data entry application aplicatie pentru introducerea de date
data entry mode mod introducere de date
data error eroare de date
data event eveniment de date
data exception exceptie de date
data exchange interface (DXI) interfata pentru schimbul de date
data field camp de date
data file fi4ier de date
data file format format al fi4ierului de date
data flow flux de date
data flow chart grafic al fluxului de date
data flow diagram diagrams a fluxului de date
data flow graph grafic al fluxului de date
data fork ramificatie de date
data form formular de date
data format format de date
data gloves manu4i digitale, manu4i electronice
data guarding asigurare a datelor
data handling tratare/prelucrare a datelor
data highway magistrala de date
data hold retinere/stocare a datelor
data holder conteiner de date
data hypercube hipercub de date
data identifier (DID) identificator de date
data independence independentà a datelor
data input station statie/post de introducere a datelor
data insertion inserare de date
data integrity integritate a datelor
data interchange format (DIF) format de fi4ier pentru simplificarea schimbului de date
data interchange format (DIF) file fi4ier DIF
Data Interchange Standards Association (DISA) Asociatia pentru Standardele pentru Transferul de Date
data inventory inventar al datelor
data item articol de date
data late error eroare de intarziere a datelor
data link legatura de date

 

data link control (DLC) control al legaturilor de date
data link layer strat al legaturilor de date
data link system sistem de transmitere a datelor
data location pozitie (pe disc) a clusterului de date
data loss pierdere de date
data management administrare/gestionare a datelor
data management strategy strategie de gestionare a datelor
data manipulation manipulare a datelor, operatiuni de lucru cu date
data manipulation language (DML) limbaj de manipulare a datelor
data manipulation logic cod de manevrare a datelor
data manipulation rule regula de manipulare a datelor
data mapping asociere a datelor
data marker marcaj de date, element de reprezentare a valorii intr-o diagrama
data mart magazin de date
data massage „masare” a datelor, toaletare a datelor
data medium mediu/suport de date/de informatii
data medium protection device dispozitiv de protectie a suportului de date
data mining prospectare a datelor
data mirroring oglindire a datelor
data model model de date
data modeling facility serviciu de modelare a datelor
data modem modem de date, modem numai pentru transmiterea de date
data modification modificare a datelor
data module modal de date
data multiplexer multiplexor de date
data name nume de data
data network retea de date
data normalization normalizare a datelor
data object obiect continand date, obiect de date, tabel
data object model model de obiect de date
data options optiuni pentru date
data organization organizare a datelor
data overrun dep4ire de date
data overrun error eroare de dep4ire de date
data packet pachete de date
data path cale de date
data pointer pointer de date
data points puncte de date, puncte de reprezentare grafica
data preparation pregatire a datelor
data privacy confidentialitate a datelor
data processing prelucrare/procesare a datelor
data processing center centru de prelucrare a datelor/informatiilor
Data Processing Management Association (DPMA) Asociatia pentru Managementul Prelucrarii de Date

 

data processing node nod de prelucrare a datelor
data processing station statie/post de prelucrare a datelor
data processing system sistem de prelucrare a datelor
data processing system security securitate/protectie a sistemului de prelucrare a datelor
data processor procesor de date, unitate centrald a calculatorului
data protection protectie a datelor
data provider furnizor de date
data quality calitate a datelor
data range grup/domeniu de date
data rate vitezd a datelor
data record set de date, bloc de date; inregistrare de date
data redundancy redundantä a datelor, repetare a datelor
data register registru de date
data reliability sigurantà a datelor
data representation reprezentare a datelor
data retention capacitate (a memoriei) de a pastra datele
data retrieval incarcare a datelor, citire a datelor
data routing dirijare a datelor
data row rand de date
data safeguard technique tehnologie/metodd de protejare a datelor
data section sectiune de date
data security securitate/protectie a datelor
data security device (DSD) dispozitiv de securitate a datelor
data segment segment de date
data segment ID identificator al segmentului de date
data series set/serie de date
data service unit (DSU) dispozitiv/modal de prelucrare a datelor
data services servicii de date
data services server serverul pentru servicii de date
data set adaptor de linie (modem)
data set label (DSL) etichetà a setului de date
Data Set Ready (DSR) functie pentru controlul pachetelor de date
data sheet foaie de date
data signaling rate (DSR) vitezd de transmisie a datelor
data sink colector de date
data slicing triere a datelor
data source sursä de date
data source document document sursä de date
data source name (DSN) nume al sursei de date/denumire a sursei de date (in 0DBC)
data source tier etaj al sursei de date
data station statie/post de date
data storage stocare de date
data striping distribuire a datelor

 

data structure structura a datelor
data structuring rule regula de structurare a datelor
Data Switching Exchange (DSE) schimb prin comutare de date
data table tabel de date
data terminal terminal de date
data terminal equipment (DTE) echipament tip terminal de date
data trace urma a datelor
data transaction tranzactie cu date
data transfer instruction instructiune de transfer de date
data transfer integrity integritate a transferului de date
data transfer phase faza de transfer al datelor
data transfer rate viteza/rata de transfer al datelor
data translation traducere de date
data transmission transmisie de date
data transmission chain lant transmisie (a datelor)
data transmission circuit circuit de transmisie a datelor
data transmission rate viteza de transmisie a datelor
data type tip de data
data type identifier identificator/indicativ al tipului de date
data validation confirmare/validare a datelor
data validation formatting atribute pentru validarea datelor
data validation program program de validare a datelor
data value valoare a datelor
data value set set de valori de date
data volatility volatilitate a datelor
data warehouse (DW) depozit de date; depozit informational
data width capacitate de prelucrare, lalime a benzii de date, numar de biti de date prelucrati simultan
database baza de date
database administration administrare a bazei de date
database administration language limbaj de administrare a bazelor de date
database administrator (DBA) administrator al bazei de date
database analysis tools instrumente pentru analize In bazele de date
database application aplicatie pentru baze de date
database connection string fir de conectare la baza de date
database connectivity method metoda de conectare la bazele de date
database design proiectare a bazei de date; configuratie a bazei de date
database diagram diagrama de baza de date
database driver driver pentru baze de date
database engine motor al bazei de date
database engine version stamp versiune a motorului bazei de date
database entries intrari din baza de date, inregistrari din baza de date
database file fi*ier al bazei de date

 

database file organization organizare a fi ierelor unei baze de date
database handler gestionar/procesor al bazei de date
database item element din baza de date
database key cheie a bazei de date
database language limbaj pentru baze de date
database management gestiune a bazelor de date
database management program program de gestiune a bazelor de date
database management system (DBMS) sistem de gestiune a bazelor de date
database manager gestionar al bazei de date
database object obiect baza de date
database options optiuni pentru baza de date
database organization organizare a bazei de date
database project proiect de baza de date
database query interogare a bazei de date
database repair reparare a bazei de date
database schema schema a bazei de date
database security sistem de securitate al bazei de date
database server server de baze de date
database signature semnatura a bazei de date
database structure structura a bazei de date
database subschema subschema a bazei de date, schema secundara a bazei de date
database synchronization program program de sincronizare a bazelor de date
database system sistem pentru baze de date
database table tabel al bazei de date
database tracing urmarire a bazei de date
database user utilizator al bazei de date
database utility utilitar al bazei de date
databinding legare de date
data-binding expression expresie pentru legarea datelor
data-bound 0LE Control obiect 0LE Control asociat datelor
data-capture board placa pentru capturi de ecran/pentru capturi de date
data-centric orientat/bazat/centrat pe date
data-centric approach abordare centrata pe date
data-compression protocol protocol de comprimare a datelor
data-encoding scheme metoda/schema de codificare a datelor
data-entry form formular pentru introducerea datelor
data-entry operator operator pentru culegerea de date/pentru introducerea de date
datagram datagrama, pachetul generat de IP i expediat de SLIP
datagram reset frequency frecventa de tergere a datagramei
datagram service serviciu de datagrame
datagrams failing fragmentation fragmentare e uata/nereu ita a datagramei
datagrams forwarded datagrame retransmise/inaintate
datagrams received datagrame primite/receptionate

 

datagrams sent datagrame trimise/expediate
datagrams successfully fragmented fragmentare reu ita a datagramelor
data-heavy application aplicatie cu volum mare de date
datapac datapac, retea cu comutare de pachete
data-related event eveniment dependent/legat de date
data-sensitive fault defectiune evidentiata prin prelucrarea datelor
dataset set de date
datasheet foaie de date
datasheet entry intrare din foaia de date
data-type conversion conversie a tipului de date
data-type declaration declaratie a tipului de date
data-type misalignment tip de date eronat
date data (calendaristica)
date and time questions intrebari cu privire la data i ora
date completed data de finalizare
date deleted data a tergerii, data de tergere
date end data finala
date format format de data
date function functie de data
date line rand pentru data
date modified data de modificare
date question intrebare referitoare la data/pentru indicarea datei
date received data primirii (unui mesaj)
date separator separator pentru data
date sequence ordine cronologica
date style stil de data; format de data
dates date
daughterboard placafiica, placa de circuite secundara
day zi; ziua
dBASE for Windows dBASE pentru Windows, program de gestionare a bazelor de date
DBCS (Double-Byte Character Set) set de caractere de doi octeti
DBF extensie pentru fi iere dBASE
DBMS (Database Management System) sistem de gestionare a bazelor de date
dbs (databases) baze de date
DBTG (Data Base Task Group) grup din cadrul conferintei C0DASYL orientat pe studiul bazelor de date
DC c.c., curent continuu
DC 6000 tip de unitate cu banda
DC locator detector al controlerului de domeniu
DCC (Direct Cable Connection) sistem de conectare directa in retea
DCD (Data Carrier Detect) detectare a purtatoarei de date
DCE (Data Circuit-terminating Equipment) echipament terminal al circuitului de date
DCE (Data Communication Equipment) echipament pentru transmiterea de date
DCE (Distributed Computing Environment) mediu de prelucrare distribuit

 

DCE speed viteza DCE
DCI (Display Control Interface) interfata pentru controlul monitorului
DCL (Data Control Language) limbaj DCL
DCP (Data Ciphering Processor) procesor pentru codificarea datelor
DCP (Diagnostic Control Program) program pentru operatii de diagnosticare
DCT (Discrete Cosine Trans-form) standard de compresie intraframe pentru video
DCU (Data Ciphering Unit) codificator de date
DD (Double-Density) dubla densitate
DDC (Display Data Channel) canal pentru informatii despre monitor
DDE (Dynamic Data Exchange) schimb dinamic de date
DDE client client DDE
DDE item articol/element DDE
DDE server server DDE
DDE topic subiect DDE
DDL (Data Definition/Description Language) limbaj de definire/descriere a datelor
DDN (Defense Data Network) retea de date a Departamentului Apararii din SUA, retea militara americana
DDNS (Dynamic DNS) DNS dinamic
deactivate a dezactiva
deactivation code cod de dezactivare
dead battery baterie consumata
dead end punct final, punct ultim
dead end user utilizator fara experienta
deadlock blocare definitiva/fatala, blocare reciproca, interblocare
deadlock condition conditie de interblocare
deadlock detection detectie a blocarii definitive/fatale
deadlock prevention prevenire/evitare a blocarii definitive/fatale
deadly embrace blocare fatala, interblocare
dead-zone unit unitate de zona moarta
dealocate a elibera
debounce filtrare a contactelor tranzitorii
debug a deparazita
debug multithreaded deparazitare multifilara
debug session sesiune de deparazitare
debug settings parametri de deparazitare
debug window fereastra de deparazitare
debugger deparazitor, modal/program de depanare, rutina de deparazitare
debugger operations operatii ale deparazitorului
debugging deparazitare, detectare a erorilor
debugging single-step exception exceptare de un pas la deparazitare
DEC (decipher) descifrare; butonul „descifrare”
decal imagine abtibild
decentralized computer network retea de calculatoare descentralizata
decimal zecimal(a)

 

decimal digit cifrd zecimald
decimal display afik zecimal
decimal marker semn zecimal
decimal notation notatie zecimald
decimal number numdr zecimal
decimal number system sistem numeric zecimal
decimal numeral numeral zecimal
decimal numeration system sistem de numeratie zecimal
decimal point punct zecimal, virguld zecimald
decimal separator separator zecimal
decimal symbol semn/separator zecimal; simbol pentru zecimale
decimal tab tabulator zecimal
decipher (D) operatie de descifrare
deciphering (D) operatie de descifrare
decision decizie
decision statement instructiune de transfer conditionat
decision structure structurd decizionald
decision support application aplicatie de asistentd decizionald
decision support system (DSS) sistem de asistentd decizionald
decision table tabeld de decizie
decision-support analysis analizd de asistentd decizionald
decision-support application aplicatie de asistentd decizionald
decisionsupport query interogare de asistentd decizionald
deck pachet de cartele; pagind de gardd
declaration declaratie, enunt declarativ
declaration group grup de declaratii
declaration section sectiune de declaratii, sectiunea Declarations
declarative language limbaj declarativ
declarative markup language (DML) limbaj de marcare/balizare declarativ
declarative part parte declarativd
declarative referential integrity (DRI) integritate referentiald declarativd; metoda DRI
declarative region regiune/zond declarativd
declarative statement declaratie, instructiune declarativd
declared formal parameter list listd declaratd de parametri formali
decline refuz
DECnet address adresd DECnet
decode a decodifica
decode time timp de decodare
decoded message parameters parametri de mesaj decodificati
decoded return values valori returnate decodificate
decoder decodor; decodificator
decoding decodificare
decoding error eroare de decodificare

 

decompile a decompila
decompiler decompilator
decomposition descompunere
decompress a decomprima
decompressing decomprimare (in curs), proces de decomprimare
decompression decomprimare
decompression failure eroare de decomprimare
decompression filter filtru de decomprimare
decompressor decomprimator
decorative decorativ
decorative border styles format de cadru decorativ
decrease micprare, reducere
decrement a decrementa, a micgra o valoare
decrypt decodificat, decriptat
decryption decriptare, descifrare
dedicated dedicat, specializat
dedicated autotrace program program de autotrasare dedicat/specializat
dedicated file server server de fisiere dedicat
dedicated installer rutina de instalare dedicati/specializatä
dedicated line linie (telefonicd) dedicata
dedicated modem line linie de modem dedicata
dedicated network server server de retea dedicat
dedicated resource resursä dedicata
dedicated router distribuitor dedicat
dedicated server server dedicat
dedicated software program software dedicat
DEE (Data Encryption Equipment) mijloace/echipament de codificare a datelor
deeply nested inseriat pe ultimul nivel
default prestabilit, predefinit, implicit, intrinsec; standard
default access permissions permisiuni de acces standard/implicite
default backdrop fundal standard/implicit
default beep semnal de atentionare (standard)
default button buton prestabilit; buton standard/implicit
default cell margins margini de celuld standard
default cell spacing spatiere a celulelor standard
default character caracter standard; personaj standard
default chat room spatiu de chat standard, spatiu virtual de discutii standard
default chat server server de chat standard
default constructor constructor standard
default context context standard
default date data implicità
default directory director prestabilit
default document document standard

 

default drive partitie prestabilitä/implicitä
default editor editor (de text) prestabilit
default encoding codificare standard/implicitä
default extension extensie implicitä, extensie standard
default fill-in text text de completare standard
default font font prestabilit
default format format prestabilit; format standard
default gateway portal standard, portal implicit
default gateway address adresä de portal standard; adresä a portalului standard
default home page paginä de deschidere/initialä prestabilitä
default icon simbol standard; pictogramä implicitä/standard
default language limbä standard, limbä implicitä
default level nivel standard
default mode mod prestabilit/implicit
default number numär implicit, numär prestabilit
default numeric format format numeric prestabilit
default option settings configuratie cu optiuni standard
default paragraph font font de paragraf standard/implicit
default paragraph style stil de paragraf standard/implicit
default parameter parametru standard, parametru implicit
default password parolä standard, parolä implicitä
default pattern model standard, model implicit
default printer imprimantä prestabilitä; imprimantä standard, imprimantä implicitä
default properties proprietäti standard, proprietäti implicite
default protocols protocoale standard, protocoale implicite
default quota record Inregistrare de cotä standard
default radix rädäcinä standard
default readings valori standard
default refresh frecventä de Improspätare standard, frecventä de Improspätare implicitä
default schedule program de executie implicit
default security securitate standard, securitate implicitä
default setting valoare predefinitä/prestabilitä; parametru standard/implicit
default size märime standard, märime implicitä
default state stare standard, stare implicitä/prestabilitä
default system protocols protocoale de sisteme standard
default system setting configuratie de sistem standard
default tab stops stopuri de tabulator standard/implicite
default text text standard
default time orä prestabilitä, timp prestabilit
default timeout limitä de timp standard
default time-to-live TTF standard, duratä de viatä standard
default toolbar buttons butoane standard pe bara cu instrumente
default tray tavä standard

 

default tree structure standard
default type creator creator de tip standard
default user utilizator standard, utilizator implicit
default value valoare predefinita/prestabilitä; valoare standard, valoare implicitä
defaults parametri initiali de configurare, parametri prestabiliti; valori standard, parametri standard
defect defect
Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA )Departamentul pentru Proiecte de Cercetare Avansatä pentru Aparare
defer a amana, a decala
deference amanare, decalare
deferred amanat, decalat
deferred maintenance intretinere amanata/decalata
deferred printing tiparire amanatà/decalata
define definire
definition definitie
definition files fisiere de definitii
definition list lista cu definitii
definition term term de definitie
defragging defragmentare
defragment a defragmenta
defragmentation defragmentare, optimizare
defragmented defragmentat
defragmenting defragmentare
defringe defranjurare, eliminare a franjurarii
degauss demagnetizare (a monitorului)
degree grad
degree of multiprogramming grad de multiprogramare
deinitialize dezinitializare, anulare a initializarii
Del (Delete) key tasta Del
delay amanare
delay element circuit de intarziere
delay line linie de intarziere
delay line storage memorie cu linie de intarziere
delay time amanare
delayed amanat
delayed rendering transmitere/transferare intarziatä
delegate delegare
delegated sub-zone subzond delegatä
delegation delegare
deletable eliminabil
delete a elimina, a Merge
Delete

tergere

Delete (Del) key tasta Delete

 

delete character caracter de tergere
delete event eveniment de tergere
delete query interogare de tergere/de eliminare
delete status stare de tergere
deleting destructor destructor de tergere
deletion date data a tergerii
delimited file fi ier cu campuri delimitate
delimited text file fi ier de text cu delimitare
delimited text format format de text cu delimitare
delimiter limitator, cod de delimitare; delimitator, separator, caracter separator
delimiter character caracter separator, delimitator, caracter de delimitare
delivery remitere/livrare
delivery address adresa de livrare, adresa a destinatarului
delivery modes moduri de livrare
delivery report raport de remitere/livrare
delocalised memory memorie delocalizata
delta value valoare delta, diferenta dintre doua semnale succesive
delurk a deconspira
demand lock blocare a cererii
demand paging paginare la cerere
demand-dial connection legatura prin modem de preluare
demand-paged virtual memory model model de memorie virtuala paginata la cerere
demo demonstratie; program demonstrativ
demo speed viteza demonstrativa
demodulation demodulare
demodulator demodulator, dispozitiv pentru demodulare, care face conversia din analogic in digital
demonstration version versiune demonstrativa
demote a retrograda
demoted retrogradat
demount a descarca, a inchide
demultiplexer demultiplexor
denominator numitor
densitometer densitometru, aparat pentru masurarea densitatii foto
density densitate
density mask masca de densitate
deny refuz
department departament, sectie
department group grup de departament
departmental laser printer imprimanta laser departamentala
depend clause clauza de dependenta
dependencies dependente
dependencies preserving decomposition descompunere cu conservarea dependentelor
dependency dependenta

 

dependency files fi iere dependente
dependency groups grupe dependente
dependency settings parametri dependenti/subordonati
dependent succesor, descendent
dependent cell celula descendenta
dependent compilation compilare dependenta
dependent worksheet foaie de calcul descendenta
deploy a plasa
deployment plasare
depth of focus profunzime a focalizarii
depth search cautare in profunzime
deregistered eliminat
derivative action actiune derivata
derived class clasa derivata
derived field camp derivat
derived table tabel derivat
DES (Data Encryption Standard) standard pentru codificarea datelor
descender coboratoare, element inferior de prelungire a literei
descending descrescator; descendent
descending sort sortare in ordine descrescatoare
descrambler (DSCR) decodificator de biti
descreen eliminare a rasterului//a derasteriza
descreening derasterizare
descreening feature functie pentru eliminarea rasterizarii/pentru derasterizare
description descriere
description space spatiu pentru descriere
description text text descriptiv
descriptor descriptor
descriptor string ir de identificare
deselect deselectare, eliminare a marcajului//a deselecta
deserialization deserializare
design model; design//a proiecta
design automation automatizare a proiectarii
design element element grafic/de design/de proiectare
design mode mod configurare; mod proiect
design rules checking verificare a regulilor de proiectare/de conceptie
design scheme schema de design/proiectare
design screen ecran de proiectare
design set set de modele
design technique tehnica de proiectare
design template ablon de machetare, ablon de proiect
design time faza de proiectare
designing modelare, proiectare

 

design-master proiect principal, matritä
design-master replica replicä/copie a proiectului principal
desk accessory (DA) program auxiliar
desk application aplicatie de biroticä
desk checking verificare manualä
desktop calculator desktop; suprafatä de lucru, fundal al ecranului
desktop accessory (DA) programe auxiliare
desktop administration administrare a suprafetei de lucru
desktop animation animatie a suprafetei de lucru
desktop application aplicatie client
desktop arrangement configuratie a suprafetei de lucru
desktop calculator calculator de birou; calculator client
desktop component componentä de pe suprafata de lucru
desktop computer calculator de birou, calculator desktop
desktop customization personalizare a suprafetei de lucru
desktop files fisiere ale suprafetei de lucru
desktop icons pictograme pe suprafata de lucru
desktop information informatii despre suprafata de lucru
desktop information manage-ment program program pentru gestionarea informatiilor pe calculator
desktop items obiecte pe suprafata de lucru
desktop machine calculator desktop, calculator de birou
desktop management configuration configuratie a administrärii suprafetei de lucru
desktop management interface (DMI) interfatä pentru gestionarea suprafetei de lucru
Desktop Management Task Force (DMTF) organizatie orientatä pe gestionarea echipamentelor
desktop microphone microfon de birou
desktop operating system sistem de operare pentru calculatoare client
desktop pattern model/texturä pentru suprafata de lucru
desktop presentation prezentare pe calculator
desktop printer imprimantä desktop/de birou
desktop product produs software
desktop publishing (DTP) sistem de editare computerizatä/pe calculator, tehnoredactare computerizatä
desktop RDBMS sistem RDBMS pentru calculatoare personale/client
desktop scanner scaner desktop/de birou
desktop settings parametri ai suprafetei de lucru
desktop speaker difuzor de birou
desktop stereo speakers difuzoare stereo de birou
desktop system calculator client, sistem de calcul client
desktop toolbar barä cu instrumente pe suprafata de lucru
desktop video program de editare video pe calculator
desktop wallpaper tapet pe suprafata de lucru
despeckle a elimina petele
despeckling eliminare a petelor
despool a extrage din coada de a*teptare

 

destination destinatie; obiectiv
destination address adresä de destinatie
destination application aplicatie de destinatie
destination directory director de destinatie
destination disk dischetà de destinatie; disc de destinatie
destination document document de destinatie
destination file fisier de destinatie
destination folder dosar de destinatie
destination server server de destinatie
destructive read citire destructivä
destructors destructori
detach a extrage, a desprinde/a desface (un fisier anexat)
detail detaliu
detail cell celuld de detaliu/ cu informatii detaliate
detail data date detaliate/de detaliu, date dintr-o tabeld secundard
detail level nivel de detaliu
detail pane panou de detaliere
detail row rand cu detalii
detail table tabel cu detalii
detailed information informatii detaliate
detailed security model model de securitate detaliat
detailed tracking urmárire detaliata
details pane panou de detalii
detect a detecta
detect mode mod detectare
detectable element element detectabil
detectable segment segment detectabil
detected detectat; identificat
detection detectare, operatie de detectare a componentelor hardware
detection error eroare de detectare
detection function functie de detectare
detection manager error eroare a sistemului de detectare
detection module modul de detectare
detection progress stare a procesului de detectare
detectivity detectibilitate
deterministic function functie determinists
deterministic program program determinist
develop a proiecta
developer proiectant
developer-definable tag etichetà definibild de c~tre programator
development environment mediu de programare/de dezvoltare
development language limbaj de programare
development software program de creatie/dezvoltare

 

development team echipä de elaborare
development tools instrumentele de creatie/de dezvoltare
development window fereasträ de creatie/programare
developmental baseline bazä de dezvoltare
device aparat, dispozitiv
device address adresä a dispozitivului, adresä a aparatului
device assignment afiliere a dispozitivului, asociere a dispozitivului
device assignment error eroare de afiliere a dispozitivului
device block size märime a blocului de dispozitiv
device busy dispozitiv ocupat
device class clasä dispozitiv
device conflict conflict de dispozitive
device contention conflicte intre dispozitive
device context context de dispozitiv
device context (DC) handle indicativ de context de dispozitiv
device control caracter de comandä a dispozitivului; comandä a dispozitivului
device control character caracter de control al aparatului/echipamentului, caracter de serviciu
device coordinate coordonatä a dispozitivului/a aparatului
device coordinate transformation transformare a coordonatelor dispozitivului
device description descriere a dispozitivului
device driver driver pentru dispozitiv, program intermediar de comandä
device driver component componentä a driverului de dispozitiv
device error eroare de dispozitiv
device events evenimente de dispozitiv
device file fisier de dispozitiv (.dat)
device font font de dispozitiv
device handle pointer de dispozitiv
device I/0 error eroare de I-E la dispozitiv
device ID identificator de dispozitiv
device independence independentä de dispozitiv
device independent independent de dispozitiv
device independent bitmap (DIB) bitmap independentä de dispozitiv, imagine bitmap independentä de dispozitiv; standard de imagine independent de dispozitiv
device info structure structurä de informatii despre dispozitiv
device installation instalare de dispozitiv; instalare a dispozitivului
device limit limitä de dispozitiv
device list listä de dispozitive
device manager manager de dispozitive
device map alocare a dispozitivelor
device name denumire a dispozitivului; nume al dispozitivului
device node nod de dispozitiv
device options optiuni ale dispozitivului; optiuni pentru dispozitive
device parity error eroare de paritate a dispozitivelor

 

device preinstall preinstalare a dispozitivului
device profile profil de dispozitiv
device request solicitare de dispozitiv
device request parameters parametri de solicitare de dispozitiv
device resources resurse de dispozitiv
device selection selectie de dispozitiv
device settings parametri ai dispozitivului
device settings page parametri ai dispozitivului
device setup instalare a dispozitivului; configurare a dispozitivului
device space spatiu al dispozitivului/aparatului
device statistics statistics a dispozitivului
device status stare a dispozitivului
device timeout dep4ire a timpului de dispozitiv
device type tip de dispozitiv
device usage utilizare a dispozitivului, ocupare a dispozitivului
device validation validare a dispozitivului, control al dispozitivului
device view vedere a dispozitivului
device-dependent color culoare dependentä de dispozitiv
device-independent color culoare independentä de dispozitiv
devices report raport despre dispozitiv
Dewey decimal system sistemul zecimal Dewey
DFS tree (Distributed File System) arborele DFS
DFT (Discrete Fourier Transformation) transformare discretä Fourier
DFT (Distributed Function Terminal) terminal cu functii distribuite
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) protocol pentru configurarea dinamic~ a gazdei
DHCP logging jurnalizare DHCP
DHCP manager manager DHCP
DHCP message mesaj DHCP
DHCP relay agent agent de schimb DHCP
DHCP snap-in modul (de extensie) DHCP
Dhrystone test pentru evaluarea CPU, test pentru performantele cu Intregi
diacritical marks semne diacritice
diagnose a analiza; a diagnostica
diagnosis diagnozd
diagnosis program program de diagnozà/de diagnosticare
diagnostic diagnostic; diagnozà; test
diagnostic control program (DCP) program pentru operatii de diagnosticare
diagnostic function func-tie de diagnozd/de diagnosticare
diagnostic program program de diagnozà/de diagnosticare
diagnostic software program de testare, software de diagnozd
diagonal resize redimensionare diagonald
diagram pane domeniu al diagramei, sector al diagramei
diagrammatic database bazs de date diagramati/cu reprezentare grafic~

 

diagramming creare a diagramelor, reprezentare grafica
dialog caseta de dialog; dialog
dialog box caseta de dialog; caseta de mesaj
dialog box function functie pentru caseta de dialog
dialog caption base titlu de baza al casetei de dialog
dialog class clasa casetelor de dialog
dialog field camp de intrare, camp dintr-o caseta de dialog
dialog frame cadru al casetei de dialog
dialog ID identificator al casetei de dialog
dialog info informatii despre caseta de dialog
DIAL0G Information Services serviciu de documentare, server de indexuri (Menlo Park, California)
dialog module modul de dialog
dialog title titlu al casetei de dialog
dialog unit unitate de dialog
dialog window fereastra de dialog
diamond romb
diamond gradient gradient rombic
diamond-shaped icon pictograma (in forma de) romb
DIB (Device Independent Bitmap) standard de imagine independent de dispozitiv
DIB bitmap bitmap DIB, imagine bitmap independenta de dispozitiv
DIB engine mecanism DIB, motor DIB, mecanism de afipre independent de dispozitiv
dichotomizing search cautare dihotomica
dictionary dictionar
dictionary file fisier al dictionarului
dictionary flame dezbatere lingvistica (aprinsa)
dictionary sort sortare lexicografica, sortare tip dictionar
DID (Data Identifier) identificator de date
DIF (Data Interchange Format) format DIF, format de fisier pentru simplificarea schimbului de date
DIF (Data Interchange Format) file fisier DIF
difference diferenta; abatere
difference check verificare prin diferenta/ diferentiala
difference painting pictare prin diferenta/diferentiala
differential analyzer analizor diferential
differential backup procedura selectiva/diferentiata pentru copii de siguranta
differential backup type backup de tip diferential, backup diferential, creare de copii de siguranta in sistem diferential
differential encoding codificare diferentiala
diffuse highlight (banda de) selectie difuza
diffusion dither juxtapunere/superpozitie prin difuzie
diffusion dither conversion conversie cu superpozitie/juxtapunere prin difuzie
digest rezumat; text sistematizat
digest algorithm algoritm sintetic
digest encryption algorithm algoritm de codificare sintetic

 

digit cifrd
digit grouping symbol simbol pentru grupare de cifre
digit place rang al unei cifre
digital digital; numeric
digital age epoca digitald
digital art arta digitald, artd realizatd pe calculator
digital artwork lucrdri de artd digitald
Digital Audio Tape bandd audio digitald, casetd DAT
digital camera aparat foto digital
digital cash bani digitali/electronici
digital cassette casetd magneticd
digital cassette unit unitate de casetd magneticd
digital certificate certificat digitale
digital computer calculator digital/numeric
digital controls controale digitale, elemente de comandd digitale, comenzi digitale
digital data date digitale/numerice
digital ID element de identificare/identificator/indicativ digital
digital image imagine digitald/numericd
digital imaging digitizare a imaginilor, prelucrare a imaginilor pe calculator
digital information informatii/date in formd digitald
digital joystick joystick digital
digital loopback failure eroare in operatiile in bucld digitale
digital micromirror display (DMD) ecran digital microoglindd; ecran de proiectie
digital modem modem digital
digital monitor monitor digital
digital network port port de retea digital
digital optical disk disc optic digital/numeric
digital paint program program pentru picturd digitald
digital printer imprimantd digitald
digital representation reprezentare digitald/numericd
digital scan scanare digitald
digital signal semnal digital/numeric
digital signal processing (DSP) prelucrare de semnale digitale
digital signal processor (DSP) procesor de semnale digitale
digital signature (DSG) semndturd digitald
digital sound processor (DSP) procesor de sunet digital
digital special effects (DSE) efecte speciale digitale
digital still camera aparat foto digital
digital to analog conversion conversie digital-analogic; conversie numeric-analogic
digital to analog converter convertor digital-analogic; conversie numeric-analogic
digital transmission transmisie digitald
digital volume volum digital
digital watermark filigran digital

 

digital-to-analog converter (DAC) utilitar de conversie digital-analogic
digitization digitizare
digitize conversie analogic-digi-tal//a digitaliza, a digitiza
digitized image imagine digitizatä
digitized sound sunet digital/digitalizat
digitizer digitizor (grafic)
digitizing tablet digitizor, tabletä digitizoare
digits to dial numär de apelare
dim a inactiva/dezactiva, a determina afiprea cu o culoare estompatä
dimension table tabel de dimensiuni
dimensions dimensiuni
diminished radix complement complement diminuat/restrins al bazei
dimmed estompat; voalat
dimmed command comandä estompatä, comandä scrisä estompat, comandä dezactivatä/inactivatä
dingbats caractere ornamentale
diode diodä
DIP (Document Image Processing) prelucrare a documentelor ca imagini
DIP (Dual In-Line Package) capsulä DIP
DIP switch microintrerupätor (de tip DIP), comutator DIP
direct access acces direct, acces selectiv
direct access protocol (DAP) protocol de acces direct
direct access storage device (DASD) dispozitiv de stocare/memorare cu acces direct
direct address adresä directä
direct addressing adresare directä
direct cell editing editare directä in celulä
direct connection legäturä directä; conectare directä
direct coupled system sistem cu cuplare directä
direct data feed alimentare directä cu date
direct dependent descendent direct, celulä descendentä din celula activä
direct dial acces direct prin modem
direct disk access acces direct la disc
direct hardware access acces direct la componente/la hardware/la componentele hardware
direct instruction instructiune directä
direct mail expediere directä
direct memory access (DMA) acces direct la memorie
direct memory access (DMA) channels canale cu acces direct la memorie
direct memory access (DMA) conflict conflict in DMA-uri
direct memory access (DMA) controller controler DMA
direct network connection legäturä directä prin retea
direct numerical control control numeric direct, comandä numericä directä
direct paging paginare directä
direct percentage function functie procent direct
direct precedent ascendent direct

 

direct printer imprimantä directä
direct read citire directä
direct user utilizator direct
direct-access storage memorie cu acces direct
direct-connect modem modem cu conectare directä
direct-dialing cu apelare directä
directed beam display device dispozitiv de afi§are cu razä directionatä
direction directie de cäutare
direction handle marcaj de directie
directional arrow sägeatä directionalä
directional arrow button buton cu sägeatä directionalä
directional finder cäutätor directional, pointer
directive directivä
direct-map cache cache cu mapare directä
directory director/catalog
directory address adresä a directorului
directory auditing supraveghere a directorului
directory circular logging jurnalizare circularä a directoarelor
directory cluster unitate de alocare pentru director
directory database bazä de date de directoare
directory entries inträri din director, includeri in director
directory facility facilitate de director/catalog
directory file fi§ier din director
directory filtering filtrare a directoarelor
directory index index de directoare
directory index file fi§ier cu index de directoare
directory list listä a directorului; listä cu continutul directorului
directory listing listä de directoare
directory listing style format de afi§are a directorului
directory maintenance gestionare/organizare a directoarelor
directory marker marcaj de director
directory name denumire a directorului, nume de director/catalog
directory object obiect director
directory of servers director/catalog de servere
directory path cale de acces la director
directory permissions permisiuni pentru director
directory replication replicare a directoarelor, actualizare a directoarelor
directory server server de directoare
directory service serviciu de directoare
directory service account cont pentru servicii de directoare
directory service database bazä de date a serviciului de directoare
directory service information informatii din serviciul de directoare
directory sorting sortare a directoarelor

 

directory structure structure de director
directory system sistem de directoare
directory system agent agent al sistemului de directoare
directory title titlu de director
directory tree arbore al directorului, structure a directorului
directory tree window fereasträ a arborelui de directoare
directory window fereasträ a directorului; fereasträ de director
directory-name nume al directorului
direct-to-drum imaging creare a imaginii direct pe tambur
dirt speckles pete pe imagine
dirty bruiat; modificat; cu erori
dirty columns coloane modificate
DISA (Data Interchange Standards Association) Asociatia pentru Standardele pentru Transferul de Date
DISA (Defence Information Systems Agency) Agentia Sistemelor Informationale pentru Apdrare
disability handicap
disable a dezactiva, a inactiva
disabled dezactivat; inactivat
disabled device dispozitiv dezactivat
disabled state stare de dezactivare
disallow a interzice
disassembly a dezasambla
disassembly window fereasträ de dezasamblare
disaster incident serios, dezastru
disaster protection protectie antiavarie
disaster protection feature facilitate antiavarie
disaster recovery refacere dupd o avarie
disaster recovery plan plan de urgentà, plan pentru refacerea In urma avariilor, plan de interventie
disaster recovery planning planificare a strategiei pentru refacerea dupd avarii
disc disc; dischetä; CD, disc compact
disc and memory bottleneck stranguldri cauzate de hard-disc i memorie
disc caddy casetà pentru CD-R0M
disc pile pachet de discuri
disc/track info informatii despre disc/piste
discard a anula, a elimina
discardable memory memorie amovibild/eliberabild
discarded ignorat
discarded output packets pachete de ie ire ignorate
disciplined programming programare disciplinata
disclaimer renuntare, clauzd de delimitare; declaratie de renuntare
discrete discret
discrete cosine transform (DCT) standard de compresie intraframe pentru video
discrete data date discrete
discrete Fourier transform transformata Fourier discretà

 

discrete Fourier transformation (DFT) transformare discretä Fourier
discrete logarithm (DL) logaritm discret
discrete logarithm problem (DLP) problemä de logaritmizare discretä
discrete representation reprezentare discretä
discrete signal semnal discret
discretionary hyphen cratimä conditionalä
discrimination instruction instructiune de decizie
disjointed namespace spatiu de nume disjunct
disjunction disjunctie
disk dischetä; disc; hard-disc; unitate de disc; suport de date
disk access speed vitezä de acces pe disc, vitezä de citire a discului
disk activity activitate a discului/a hard-discului
disk administrator administrator de disc
disk backup dischete de sigurantä
disk browser browser de disc
disk buffer bufer de disc
disk cache cache pe disc, salvare pe disc; program pentru salvare in memorie
disk cache pages pagini de cache de disc; pagini de memorie rapidä
disk cache program program de cache de disc; program de accelerare
disk caching salvare localä
disk caddy casetä pentru discuri CD-R0M
disk capacity capacitate a dischetei; capacitate a hard-discului
disk cartridge cartu4 de discuri
disk change schimbare de disc
disk cleanup curätare a discului; curätenie pe disc
disk commands comenzi pentru disc
disk compression comprimare a discului, comprimare a fi4ierelor de pe hard-disc; program pentru comprimarea discului
disk compression settings parametri pentru comprimarea discului; parametri de comprimare
disk compression software program pentru comprimarea discului, program de comprimare
disk compression utility utilitar pentru comprimarea discului, utilitar de comprimare
disk contents continut al discului
disk controller controler de disc
disk controller reset reinitializare a controlerului de disc
disk counter contor de disc
disk crash cädere/distrugere a hard-discului
disk display afi4are a discului
disk display options optiuni pentru afi4area discului
disk drive unitate de dischetä; unitate de disc
disk drive capacity capacitate a unitätii de disc
disk drive controller controler al unitätii de disc; controler al hard-discului
disk drives icon pictogramä pentru unitätile de disc
disk editor editor de disc/pentru citirea hard-discului

 

disk error eroare de disc
disk expansion extindere a spatiului de stocare
disk failure eroare de disc, eroare generatä de hard-disc
disk fault tolerance set member componentä a setului tolerant la erori
disk file fisier de disc
disk file system sistem de fisiere de disc
disk fixing reparare a hard-discu-lui/dischetei
disk format format al discului
disk formatting formatare a discului
disk fragmentation fragmentare a discului
disk I/0 operatii I/0 ale discului, operatii de intrare-ie*ire ale hard-discului
disk maintenance intretinere a discului
disk management gestiune a discurilor
disk mirroring oglindire a discurilor, creare de discuri-oglindä
disk name nume al discului, denumire a discului
disk operating system (D0S) sistem de operare (pentru disc)
disk operation operatie pe disc; functionare a discului
disk optimization optimizare a discului; defragmentare a discului
disk optimizer optimizor de disc; program pentru defragmentarea discului
disk pack pachet de discuri
disk partition partitie de disc
disk performance performantä a hard-discului, caracteristici ale hard-discului
disk platters platine de disc, discuri ale hard-discului
disk quota cotä de disc
disk quota warning atentionare privind cota de disc
disk redirection redirectionare spre unitatea de disc
disk regions regiuni pe disc; zone ale discului
disk request solicitare de acces pe disc
disk scan scanare a discului
disk side suprafatä a discului
disk size märime a discului
disk space spatiu (de stocare) pe (hard-)disc
disk space cleanup manager manager pentru curätarea spatiului pe disc
disk spindown decelerare a discului
disk storage space spatiu de stocare pe disc
disk striping lamelare a (hard-)discurilor
disk subsystem subsistem de disc
disk swapping comutare pe disc, folosire a memoriei virtuale/a fisierului de schimb
disk sweep baleiere a discului
disk technology tehnologie de disc/de operare a hard-discului
disk thrashing activitate redusä a discului
disk unit unitate de disc
disk utility utilitar de disc

 

disk volume volum de disc
disk-access cycle ciclu de acces pe disc; ciclu de citire pe disc
disk-access light led indicator al accesului pe disc/ al activitatii discului
disk-access speed vitezd de acces pe disc
disk-access support asistentä pentru accesul pe disc
disk-based server server de pe disc, server aflat pe hard-discul propriului calculator
disk-caching software software pentru salvarea pe disc
disk-enhancing utility utilitar pentru márirea capacitatii discului
diskette dischetà
disk-intensive consumator de spatiu pe disc, care necesitä mult spatiu pe disc
diskless f~rt disc
diskless computer calculator f~ra hard-disc
diskless node nod f~r~ disc, statie de lucru f~r~ hard-disc
diskless workstation statie de lucru f~r~ hard-disc
DISP (Directory Information Shadowing Protocol) protocol DISP
disparate platform platformä incompatibild
dispatcher dispecer
dispatching a retransmite
dispersion dispersie
display display, afik, monitor, ecran; afipre; fereasträ de afipre//a afip (pe ecran)
display adapter adaptor de afipre, adaptor de monitor
display behavior comportament de afipre
display buffer buffer de ecran/al monitorului
display button buton pentru afipre
display card placd de afipre, placd de display, placd de monitor, placd video
display classes clase afik
display command comandä de afipre
display console consold de afipre, videoterminal, videoconsold, terminal de afipre
display control interface (DCI) interfata pentru comanda monitorului; interfatä pentru controlul monitorului
display controls comenzi pentru afik
display coprocessor coprocesor de monitor, coprocesor pe placa video
display device dispozitiv de afipre/de vizualizare, ecran de afipre, monitor
display driver driver de monitor; driver de afipre
display file fi*ier de afipre
display font font de afipre/pentru ecran
display image imagine de afipre
display instruction instructiune de afipre
display minidriver minidriver de monitor
display mode mod afipre
display name nume afipt
display options optiuni pentru afipre
display panel fereasträ de afipre
display pixels pixeli de ecran

 

display power management signaling (DPMS) semnalizare pentru gestionarea consumului ecranului/monitorului; sistem DPMS
display processor procesor de afipre
display routine rutinä de afipre
display settings optiuni pentru afipre; parametri de afipre; parametri pentru monitor
display space spatiu de afipre
display stand stativ al monitorului
display surface suprafatä de afipre
display system sistem de afipre
display terminal terminal cu afipre
display text text care trebuie afiW
display text value valoare pentru afiprea textului
display type font de afipre, tip de caracter folosit pentru afipre
display unit unitate de afipre
disposition dispozitie
dissimilar pixels pixeli diferiti
distance learning invätämint de la distantä
distinctive ring semnale sonore distincte, sunat distinct
distinguished name (DN) nume distinctiv
distortion distorsiune
distortion curve curbä de deformare
distributed application aplicatie distribuitä
distributed application development crearea de aplicatii distribuite
distributed bulletin board buletin informativ distribuit
distributed caching salvare localä distribuitä
distributed computing environment (DCE) mediu de prelucrare distribuitä; mediu de operare distribuit
distributed data processing (DDP) prelucrare distribuitä a datelor
distributed database bazä de date distribuitä
distributed dial-up networking sistem distribuit pentru conectarea prin modem
distributed environment mediu distribuit
distributed file system (Dfs) sistem de fisiere distribuit
distributed function terminal (DFT) terminal cu functii distribuite
distributed information system sistem informatic distribuit
distributed link tracking service serviciu de urmärire a legäturilor distribuite
distributed management environment (DME) mediu de gestiune distribuit
distributed memory memorie distribuitä
distributed network retea distribuitä
distributed object management system (D0MS) sistem de gestiune a obiectelor distribuite
distributed objects computing (D0C) prelucrare distribuitä a obiectelor
distributed operating system sistem de operare distribuit
distributed password authentication (DPA) autentificare prin parolä distribuitä
distributed processing system sistem distribuit de prelucrare
distributed query engine motor de interogare distribuit
distributed system object model (DS0M) model distribuit al obiectelor de sistem

 

distributed transaction tranzactie distribuitä
distributed transaction processing prelucrare distribuitä a tranzactiilor
distribution distribuire
distribution CD-R0M disc CD-R0M de instalare/furnizat de producätor
distribution disk dischetä de instalare, dischetä de distribuire a programului
distribution group grup de distributie
distribution list (DL) listä de distributie
distribution list style stil de listä de distributie
distribution point name nume al punctului de distributie
distribution server server de distributie
dither a juxtapune/a superpoza
dither pattern

model de juxtapunere/superpozitie, obtinut prin combinatie de pixeli, model de puncte (pentru crearea unei culori)

dithered rendition reproducere (a imaginii) prin juxtapunere/superpozitie
dithering juxtapunere/superpozitie, combinatie de pixeli, combinatie de culori, amestec de culori
dithering process proces de combinare/de juxtapunere/superpozitie a pixelilor
divide by zero diviziune cu zero
divide error eroare de diviziune
dividend deimpärtit
divider separator; barä divizoare
divider bar barä divizoare
division impärtire, diviziune
division by zero diviziune cu zero
division operator operator pentru impärtire, semnul /
dizzy zig-zag
dk (decryption key) cheie de decodificare
DL (Discrete Logarithm) logaritm discret
DL (Distribution List) listä de distributie
DL (download) descärcare
DLC (Data Link Control) protocol DLC
DLL (Dynamic Linked Library)

colectie de rutine de bibliotecä, bibliotecä de date cu legäturi dinamice; extensie a fisierelor de tip bibliotecä de date; protocol DLL

DLL Initialization initializare a DLL-ului
DLL path cale de acces la DLL, adresä a DLL-ului
DLP (Discrete Logarithm Problem) problemä de logaritmizare discretä
DLT unitate cu bandä
DMA (Direct Memory Access) acces direct in memorie
DMA buffer bufer pentru acces direct la memorie
DMA channel canal DMA, canal de acces direct la memorie
DMA channel conflict conflict intre canalele DMA
DMA Channel Usage Summary sintezä a ocupärii canalelor DMA
DMA conflict conflict de canale DMA
DMA resource resursä DMA

 

DMAC (Direct Memory Access Channel) canal de acces direct la memorie
DMAC (Direct Memory Access Controller) controlor de acces direct la memorie
DMD (Digital Micromirror Display) ecran digital microoglindä, ecran de proiectie
DME (Distributed Management Environment) mediu de gestiune distribuit
DMI (Desktop Management Interface) interfatä pentru gestionarea suprafetei de lucru
DML (Declarative Markup Language) limbaj de balizare/marcare declarativ
DMS (Document Management System) sistem de gestiune a documentelor
DMTF (Desktop Management Task Force) organizatie orientatä pe gestionarea echipamentelor
DNC (Direct Numerical Control) control numeric direct
DNS (Domain Name System) sistem de conversie a denumirilor de domenii
DNS address adresä DNS
DNS domain suffixes sufixe de domenii DNS
DNS hostname denumire DNS a gazdei
DNS name server server de nume DNS
DNS namespace spatiu de nume DNS
DNS process proces DNS
DNS server address adresä a serverului DNS
DNS services servicii DNS
DNS traffic trafic In sistemul DNS
D0/WHILE loop buclä D0/WHILE
D0API (D0S 0pen API) interfatä deschisä pentru programare de aplicatii In mediul D0S
doc extensie de fisier-document; fisier MS Word
D0C (Distributed 0bjects Computing) prelucrare distribuitä a obiectelor
dock andocare
dockable window fereasträ andocabilä/fixabilä
docking cuplare, andocare; plasare a unei bare cu instrumente la marginea ecranului
docking options optiuni pentru andocare/ancorare/fixare
docking station dispozitiv de andocare, statie de extensie, panou de extensie
docking toolbar barä cu instrumente cu andocare, barä cu instrumente deplasabilä
document document
document architecture arhitecturä a documentului
document base font font de bazä al documentului
document body corp/continut al documentului
document class clasa document
document collaboration colaborare In document
document compare comparatie Tntre documente
document compare program program de comparare a documentelor
document comparison utility utilitar de comparare a documentelor
document contents continut al documentului
document control-menu box caseta meniului de control a documentului
document delivery remitere/furnizare a documentului
document display form formular pentru afiprea documentului
document extension extindere de document

 

document file fi ier cu document
document file icon pictogramd a fi ierului cu document
document format format al documentului
document formatting formatare a documentului
document image processing (DIP) prelucrare a documentelor ca imagini
document imaging reprezentare vizuald a documentelor
document information informatii despre document
document interchange format format pentru schimbul de documente
document invocation invocare de document
document label etichetà a documentului
document management system (DMS) sistem de gestionare a documentelor
document map structure a documentului
document processing prelucrare a documentelor
document processing system (DPS) sistem de prelucrare a documentelor
document profile profil de document
document properties proprietäti ale documentului
document reader lector de documente
document routing slips fi e de distribuire a documentului
document settings parametri pentru documente
document statistics statistics a documentului
document style stil al documentului
document template

ablon pentru documente

document template information informatii despre ablonul de documente
document text definition (DTD) descriere a tipului de document in limbaj SGML
document type tip de document
document type definition (DTD) definire a tipului de document
document update actualizare a documentului
document variable variabild document
document versions versiuni ale documentului
document view vedere a documentului
document viewer afi or de documente
document window fereasträ de document
documentation documentatie; documentare
documents folder dosar de documente
dollar sign semn al dolarului
D0MS (Distributed 0bject Management System) sistem de gestiune a obiectelor distribuite
done terminat
D0P (Directory 0perational Binding Management Prot ocl)protocol D0P
D0S (Disk 0perating System) sistem de operare
D0S application aplicatie pentru D0S
D0S backup program program pentru copii de sigurantä sub D0S
D0S critical error eroare critics in D0S
D0S filename denumire de fi ier tip D0S

 

D0S 0pen API (D0API) interfatä deschisä pentru programare de aplicatii in mediul D0S
D0S prompt linie de comandä din D0S, prompt D0S
D0S protected-mode interface (DPMI) interfatä pentru rularea aplicatiilor D0S in modul protejat
D0S session sesiune D0S
D0S Shell programul D0S Shell
D0S window fereasträ D0S
D0S workstation statie de lucru sub D0S
Doskey utilitar din MS-D0S
dot punct
dot address adresä cu punct, adresä de IP
dot dash punct-linie
dot file fisier cu punct
dot gain märire a punctului; cre*tere a punctului
dot leaders linie directoare din puncte
dot matrix character generator generator de caractere prin puncte
dot operator operator punct
dot pitch distantä intre puncte, rezolutie
dot spacing spatiere a punctelor
dots per inch (dpi) puncte pe tol/inci
dotted format format cu punct, format tip x.x.x.x
dotted line linie intreruptä/punctatä
double arrow sägeatä cu douä vfirfuri, sägeatä dublä
double buffering memorie tampon dublä
double click dublu clic
double density dublä densitate
double image size märime dublä a imaginii
double length register registru de lungime dublä
double precision dublä precizie
double pulse recording inregistrare prin impuls dublu
double quotation marks ghilimele duble
double register registru dublu
double ring sunat de douä ori, semnal de douä ori
double size märime dublä
double spaced la douä rinduri
double speed vitezä dublä
Double Supertwisted Nematic LCD (DSTN-LCD) tip de ecran cu cristale lichide
double underlining subliniere (cu linie) dublä
double wide lätime dublä
double words (dw) cuvinte duble
double-buffering memorie tampon dublä, buferare dublä
double-byte character set (DBCS) set de caractere de doi octeti/reprezentate pe doi octeti
double-click dublu clic, executare de dublu clic//a executa dublu clic
double-click speed vitezä de dublu clic; vitezä pentru dublu clic

 

double-exposure screen capture captura de ecran cu dubla expunere
double-headed arrow sageata cu doua virfuri
double-precision format format de baza in dubla precizie
double-precision-extended format extins in dubla precizie
double-scanned passive matrix matrice pasiva cu baleiere dubla
double-sided floppy disk (2HD) discheta dubla fa a
DoubleSpace utilitar de comprimare a discului
double-speed CD-R0M unitate CD-R0M dubla viteza
double-speed drive unitate (CD-R0M) dubla viteza, unitate 2X
double-spin dubla viteza, unitate CD-R0M 2X
double-stacked cards placi duble
doublet dublet
doughnut chart diagrama inelara/toroidala
doughnut graph grafic inelar/toroidal
down jos; in jos
Down tasta „in jos”
down arrow sageata de deschidere, buton cu sageata, buton de derulare
Down Arrow tasta „in jos”
down arrow key tasta cu sageata in jos
down time timp de nefunctionare, timp mort, timp de oprire/de indisponibilitate
downlevel domain controller controler de domeniu de nivel inferior
download a descarca
download error eroare de descarcare
download options optiuni pentru descarcare
download pages pagini de descarcare
download progress stare a descarcarii
download result rezultat al descarcarii
download sites situri de descarcare
download size marime a fisierului descarcat
download status stare a descarcarii
download time timp de descarcare
downloadable descarcabil
downloadable font font descarcabil, font stocat pe disc, font software
downloading descarcare
downloading utility utilitar de descarcare, program pentru descarcarea fi*ierelor din retea
downstream system sistem aval
downtime timp de nefunctionare, timp mort, durata a defectiunii
downward compatibility compatibilitate regresiva/retrograda, compatibilitate cu versiuni mai vechi
DP (Data Processing) prelucrare a datelor
DPA (Distributed Password Authentication) autentificare distribuita a parolelor
DPA (Document Printing Application) aplicatie de tiparire a documentelor
dpi (dots per inch) puncte pe ol/inci
DPI Resolution rezolutie DPI

 

DPMA (Data Processing Management Association) Asociatia pentru Managementul Prelucrarii de Date
DPMI (D0S protected-mode interface) interfata pentru rularea aplicatiilor D0S in modul protejat
DPMI-compatible extender extensie compatibila DPMI, pentru rularea aplicatiilor D0S in modul protejat
DPMS (Display Power Mana-gement Signaling) semnalizare pentru gestionarea consumului monitorului/ecranului
DPP (Distributed Parallel Processing) prelucrare (de date) paralela distribuita
DPS (Document Processing System) sistem de prelucrare a documentelor
DQL (Data Query Language) protocol DQL
draft concept, ciorna, schita; proiect
draft copy schita
draft copy quality calitate draft, calitate concept
draft font font draft, font concept
draft mode mod draft, mod concept
draft output tiparire in modul draft/concept
draft quality calitate draft, calitate concept
drag a trage; a deplasa
drag and drop tragere i fixare/plasare
drag down tragere in jos
drag-and-drop editing editare prin tragere i fixare/plasare
drag-drop operation operatie de tragere i fixare/plasare
dragging tragere
DRAM (Dynamic Random-Access Memory) memorie RAM dinamica
draw program program de desenare
draw stream flux de date
draw tool instrument de desenare
drawer subdosar
drawing desen; desenare
drawing buttons butoane pentru instrumente de desenat
drawing crosshair fir reticular pentru desenat
drawing grid grila de desenat
drawing objects obiecte desenate
drawing program program de desenare
drawing tablet plan eta de desen
drawing tool instrument de desenat
drawing window ferestre de desenat
DR-D0S versiune D0S intuitiva
DRI (Declarative Referential Integrity) metoda DRI
drill-down a cauta in profunzime
drill-down operations operatii de cautare in profunzime
drill-down techniques tehnici de cautare in profunzime
drilling down cautare in profunzime
drilling-down operation operatie de cautare in profunzime
drive unitate de disc, partitie
drive activity indicator LED/indicator de activitate al unitatii

 

drive arrays matrice de unitati de disc, matrice/grup de hard-discuri
drive bar bara a unitatii de disc
drive bay compartiment pentru unitatea de disc
drive capacity capacitate a unitatii de disc
drive controller controler al unitatii de disc
drive designator indicativ al unitatii de disc, litera a unitatii de disc
drive head cap (de citirescriere) al unitatii de disc/al hard-discului
drive icon pictograma a unitatii de disc/a partitiei
drive information informatii despre unitatea de disc
drive latency intarziere la citire
drive letter litera a unitatii de disc/a partitiei
drive letter of host drive litera a unitatii de disc gazda
drive map table tabel al unitatilor de disc
drive mirroring oglindire a unitatii de disc
drive mirroring installation configuratie cu oglindirea unitatilor de disc
drive name nume al unitatii de disc
drive parity paritate a unitatilor de disc
drive relationships relatii intre unitatile de disc
drive share unitate de disc partajata
drive shutdown oprire a alimentarii hard-discului, inchidere a hard-discului
drive space spatiu de stocare
drive spanning comasare a unitatilor de disc
drive specification specificare a unitatii de disc
drive spin down decelerare/oprire a hard-discului
drive spin failure imposibilitatea initierii rotatiei discului
drive spin-down oprire a hard-dis-cului; reducere a vitezei de rotatie a unitatii
drive surface suprafata a unitatii de disc
drive-level access acces la nivel de partitie
driver driver, program pentru dispozitive periferice
driver circuit circuit de comanda
driver configuration dialog caseta de dialog pentru configurarea driverului
driver control screen interfata a driverului
driver date data a driverului
driver description descriere a driverului
driver failure eroare de driver
driver file fisier de driver; fisier al driverului
driver file details detalii despre fisierul driverului
driver information informatii despre driver
driver installation instalare a driverului
driver instance location adresa a instantelor de driver
driver internal error eroare interna a driverului
driver list lista a driverelor
driver name nume al driverului

 

driver options optiuni pentru driver
driver provider producator al driverului
driver setup instalare a driverului
driver status stare a driverului
driver type tip de driver
driver version versiune a driverului
drivers report raport al driverului
drop (frames) eliminare (cadre)
drop cable cablu de derivatie
drop cap letrina coborata
drop color culoare de eliminat
drop down listbox caseta cu lista derulanta
drop frames eliminare de cadre
drop in informatii parazite
drop out pierdere de informatii
drop quality ignorare a calitatii
drop shadow imagine flotanta; umbra proiectata
dropcap letrina coborata
drop-down arrow sageata de derulare, sageata „in jos”
drop-down box caseta (cu lista) derulanta
drop-down list lista derulanta
drop-down list box caseta cu lista derulanta
drop-down menu meniu derulant
drop-down palette paleta derulanta
drop-in informatie parazita
drop-out pierdere (de informatii)
dropout black negrul eliminat
dropout colors culori pentru eliminare
dropout type caractere video inverse, caractere albe tiparite pe fond negru
dropouts pierderi de date/de informatii
dropped eliminat; pierdut
dropping frames cadre pierdute/eliminate/ neredate
drum tambur
drum plotter plotter/trasator cu tambur
drum printer imprimanta cu tambur
drum scanner scaner cu tambur
drunk mouse mouse ametit, mouse fara coordonare
DRV (driver) driver
DS/DD (Double-Sided/Double-Density) discheta de densitate dubla, discheta dubla fata/dubla densitate
DS/HD (Double-Sided/High-Density) discheta de densitate ridicata, discheta dubla fata/densitate ridicata
DSA (Directory System Agent) agent pentru sisteme de directoare
DSD (Data Security Device) dispozitiv de securitate a datelor
DSDD (Double Sided Double Density) bilateral/cu doua fete cu densitate dubla

 

DSDM (Dynamic System Development Method) metodd de elaborare a sistemelor dinamice
DSE (Data Switching Exchange) schimb prin comutare de date
DSE (Digital Special Effects) efecte speciale digitale
DSG (Digital Signature) semndturd digitald
DSHD (Double Sided High Density) bilateral/cu doud fete cu densitate ridicatd
DSL (Data Set Label) etichetd a setului de date
DSMA (Distributed Scheduling Multiple Access) acces multiplu cu administrare distribuitd
DSN (Data Source Name) denumire a sursei de date
DSNET (Defense Secure NET work) retea de comunicatie secretd a Ministerului Apdrdrii al SUA
DS0M (Distributed System 0bject Model) model distribuit al obiectelor de sistem
DSS (Decision Support System) sistem de asistentd decizionald
DSTN-LCD (Double Supertwisted Nematic LCD) tip de ecran cu cristale lichide
DSU (Data Service Unit) dispozitiv/modal de prelucrare a datelor
DTC (Distributed Transaction Coordinator) coordonator de tranzactii distribuit
DTD (Document Text Definition) descriere a tipului de document In limbaj SGML
DTD (Document Type Definition) definire/descriere a tipului de document
DTD validation validare DTD
DTE (Data Terminal Equipment) echipament tip terminal de date
DTE speed vitezd DTE, vitezd de transmitere a datelor
DTP (DeskTop Publishing) editare computerizatd
dual boot incdrcare/initializare duald
dual cable broadband LAN retea LAN de bandd largd cu doud cabluri
dual controller controler dual
dual in-line package capsuld DIP
dual operation operatie duald
dual y-axis graph diagramd cu doud axe y
dual-boot incdrcare/initializare duald
dual-boot system sistem cu incdrcare/initializare duald
dual-channel SCSI adapter adaptor SCSI bicanal
dual-issue processor procesor cu doud canale
dual-ported video RAM memorie video RAM (VRAM) biport/cu doud porturi
dual-scanned passive matrix matrice pasivd cu dubld baleiere
dual-tone multi-frequency (DTMF) dublu ton multifrecventd
dual-tone multi-frequency (DTMF) tone ton DTMF, ton de telefon cu transmiterea cifratiei prin frecvente
dumb terminal terminal simplu/neprogramabil/neinteligent
dummy argument argument fictiv
dummy combo box imitatie de casetd combo
dummy instruction instructiune fictivd
dummy link legdturd fictivd
dummy text text pentru exemplificare/fictiv
dump capturare a memoriei, tipdrire a memoriei, golire a memoriei, vidaj; reproducere//a copia, a vida (memoria)
dump file fisier cu datele din memorie

 

dumping vidare/golire (a memoriei), tipärire a memoriei
duodecimal duodecimal
Duotone imagine Duotone; cernealä dublu ton
duotone image imagine duotonä, imagine grayscale care poate fi tipäritä cu 1-4 culori
duplex duplex
duplex connection legäturä duplex; legäturä bidirectionalä
duplex mode mod duplex
duplex printing tipärire duplex/fatä-verso, tipärire pe ambele pärti
duplex transmission transmisie duplex
duplexing jumelare
duplicate dublurä, repetare//a reproduce, a multiplica, a duplica
duplicate address adresä duplicat
duplicate attribute atribut dublu, atribut in dublu exemplar
duplicate buttons butoane duble, butoane in dublu exemplar
duplicate cursor name nume de cursor dublu, nume de cursor in duplicat
duplicate data date/informatii in duplicat/repetate
duplicate data fields cimpuri de date repetate
duplicate FAT copie FAT, copie a tabelei FAT
duplicate formatting formatare dublä
duplicate names nume in duplicat, nume duble
duplicate redirection redirectionare dublä
duplicate row rand repetat/in duplicat
duplicate shortcut key combinatie de taste in duplicat
duplicate worksheets dubluri ale foilor de calcul
duplicated data date/informatii repetate
duplicated fields cimpuri repetate
duplicated information informatii repetate/in duplicat
duplicates dubluri
duplication problem problemä a dublurilor/repetärilor/reproducerilor
duplication station statie de multiplicare
duration duratä
duster despräfuitor, recipient cu aer comprimat
duty cycle ciclu de functionare
Dvorak keyboard tastaturä tip Dvorak
Dvorak layout configuratie Dvorak
DW (Data Warehouse) depozit informational; depozit de date
dw (double words) cuvinte duble
DW0RD value valoare DW0RD
DX (duplex) duplex
DXI (Data Exchange Interface) interfatä a schimbului de date
dyadic Boolean operation operatie booleanä diadicä
dyadic operation operatie diadicä
dyadic operator operator diadic

 

dye sub imprimanta cu sublimare
dye sublimation printer imprimanta cu sublimare a cernelii
dynaload comanda pentru incarcare dinamica
dynamic dinamic
dynamic array matrice dinamica
dynamic beam forming formare dinamica a fasciculului
dynamic binding legare dinamica
dynamic buffering alocare dinamica a memoriei tampon
dynamic caching modificare dinamica a cacheului
dynamic control control dinamic
dynamic data exchange (DDE) schimb dinamic de date
dynamic disk disc dinamic
dynamic domain name service serviciu dinamic pentru denumiri de domeniu (DDNS)
dynamic dump vidare dinamica (a memoriei)
dynamic host configuration protocol (DHCP) protocol pentru configurarea dinamica a gazdelor
dynamic HTML HTML dinamic
dynamic image imagine dinamica
dynamic init device modul de initializare dinamica
dynamic key cheie dinamica
dynamic link legatura dinamica
dynamic link library (DLL) biblioteca cu legaturi dinamice
dynamic link library (DLL) initialization routine rutina de initializare DLL (dynamic link library)
dynamic linking legare dinamica
dynamic load device modul/dispozitiv de incarcare dinamica
dynamic memory allocation alocare dinamica de memorie
dynamic object obiect dinamic, obiect inglobat
dynamic partition partitie dinamica
dynamic partition resizing redimensionare dinamica a partitiilor
dynamic priority prioritate dinamica
dynamic programming programare dinamica
dynamic random-access memory (DRAM) memorie RAM dinamica
dynamic range domeniu dinamic
dynamic relocation relocare/translatare dinamica
dynamic reregistration reinregistrare dinamica
dynamic resource allocation alocare dinamica de resurse
dynamic storage memorie dinamica; stocare dinamica
dynamic storage allocation alocare dinamica a memoriei
dynamic storage disk disc de stocare dinamica
dynamic system development method (DSDM) metoda de elaborare a sistemelor dinamice
dynamic testing testare dinamica
dynamic update actualizare dinamica
dynamic update protocol protocol de actualizare dinamica
dynamically assigned alocat dinamic, atribuit dinamic

 

dynamically programmable connection legäturä programabilä dinamic
dynamically sized dimensionat dinamic, cu dimensiuni variabile
dynamically start pornire dinamicä, initializare dinamicä
dynamic-priority system sistem de alocare dinamicä a prioritätilor
dynaset obiect dynaset, set dinamic

Spune si tu parerea...