Dictionar informatic englez-roman: am-ax

ambient class modifier modificator al claselor de ambient
ambient properties proprietati de mediu/ de ambient
ambiguous command comanda ambigua, comanda polivalenta
ambiguous conversion conversie ambigua, conversie polivalenta
ambiguous name nume ambiguu, nume polivalent
ambiguous switch parametru ambiguu, parametru polivalent
ambiguous target obiectiv ambiguu, obiectiv polivalent
AMD (Advanced Micro Devices) firma americana producatoare de microprocesoare
American Federation of Information Processing Societi esFederatia)Societatilor de Prelucrare a Informatiei din SUA
American National Standards Institute (ANSI) Institutul National de Standardizare din SUA
American Standard Code for Information Interchange (A SCII)codul ASCII (codul american standardizat pentru schimbul de informatii)
Ami Pro program pentru redactarea textelor
Amiga calculator personal realizat de Commodore
A mode (asynchronous mode) regim de lucru asincron
amount of information cantitate de informatie
amount of time interval de timp
AMP (Asymmetrical Multiprocessing) sistem de multiprocesare asimetrica
ampersand ampersand (&)
amplitude modulation (AM) modulatie de amplitudine
amplitude shift keying modulare prin variatia amplitudinii
analog analogic; analog
analog adder sumator analogic
analog Audio Tape banda audio analogica
analog CD CD analogic
analog channel canal analogic
analog computer calculator analogic
analog computing calcul analogic
analog Connector conector analogic
Analog Crossbar Property Page pagina de proprietati pentru crossbar analogic
Analog Crossbar Switch comutator de crossbar analogic
Analog Crossbar Switch Property Page proprietati ale comutatorului de crossbar analogic
analog data date/informatii analogice
analog device dispozitiv analogic
analog divider divizor analogic
analog editing editare analogica, editare liniara, editare cu doua deck-uri
analog input channel amplifier amplificator analogic al canalului de intrare
analog line linie analogica
analog modem modem analogic
analog monitor monitor analogic
analog multiplier multiplicator analogic
analog network circuit analogic
analog representation reprezentare analogica
analog signal semnal analogic
analog sound sunet analogic
analog tape banda analogica
analog transmission transmisie analogica
analog variable variabila analogica
analog video decoder videodecodor analogic
Analog Video Decoder Property Page proprietati ale videodecodorului analogic
Analog Video In intrare video analogica
analog-digital computer calculator analogic-numeric
analogical reasoning rationament analogic
analog-to-digital conversion conversie analogic-numerica
analog-to-digital converter (A/D converter, ADC) convertor ana-logic-digital
analysis analiza
analysis pass etapa de analiza
analysis technique tehnica de analiza
analyst analist (de sistem)
analytical graphics grafica analitica
analyzer analizor
anchor ancora; referinta; eticheta HTML//a ancora
anchor cell celula de ancorare
anchor handle marcaj de ancorare; pointer de ancorare
anchor point punct de ancorare
anchored graphic grafica ancorata; element grafic fix
AND +I logic
AND circuit circuit logic +I
AND element element +I
AND gate poarta logica +I
AND operation operatie +I
AND operator operator logic +I
AND-N0R gate poarta +I-SAU negat
AND-N0T +I negat; functie logica +I-NU
AND-N0T circuit circuit logic +I-NU
AND-N0T gate poarta logica +I-NU
AND-0R operator logic +I-SAU
Andrew File System (AFS) sistemul de fiiere Andrew
angle unghi
angle brackets paranteze ascutite
angled arrow sageata unghiulara; sageata frinta
animate animare//a anima
animated button buton animat
animated cursor cursor animat
animated effects efecte de animatie
animated GIF file fiier GIF de animatie
animated graphics imagini animate
animated hourglass clepsidrä animatä
animated logo logo animat, siglä animatä
animation animatie
animation button buton de animatie, buton pentru generarea unui efect de animatie
animation effect efect de animatie
animation file fiier de animatie
animation speed vitezä a animatiei
animations text animat
animatronic device dispozitiv animatronic
annotation notä, notä explicativä; adnotare, comentariu; observatie
anonymity anonimat
anonymous anonim, atipic
anonymous access acces anonim/färä identificare, acces In server prin cont anonim
anonymous account cont anonim
anonymous authentication autentificare ca anonim
anonymous connection legäturä anonimä, legäturä stabilitä prin cont anonim
anonymous FTP protocol FTP anonim
anonymous login failed identificare anonimä e*uatä/nereu*itä
anonymous login succeeded for identificare anonimä pentru
anonymous logon identificare anonimä, sesiune deschisä prin cont anonim
anonymous name numele de utilizator anonim
anonymous post corespondentä anonimä
anonymous server server anonim; server pentru transmiterea de mesaje anonime In UseNet
anonymous token token/jeton anonim
anonymous user utilizator anonim
anonymous username account cont cu nume de utilizator anonim/nespecificat
ANSI (American National Standards Institute) Institutul National American de Standardizare
ANSI C versiune ANSI a programului C
ANSI graphics graficä prin emularea de terminal ANSI
ANSI screen control comenzi de afipre ANSI
ANSI.SYS fiier de configurare pentru afiprea graficä ANSI
answer räspuns// a räspunde
answer file fiier de räspuns
answer mode mod receptie, mod räspuns
answer time timp de räspuns
answer/originate receptie-trans-misie
answering machine robot telefonic
answering timeout limitä de timp pentru räspuns; limitä de timp pentru acceptare
antialiasing; anti-aliasing netezire
anticipatory buffering buferare anticipativä; salvare anticipativä
anticipatory paging paginare anticipativä
anti-glare antisträlucire, pentru reducerea reflexiilor monitorului
antistatic mat suprafatä/folie antistaticä, strat antistatic
anti-torque control control antirotatie
antivirus (program) antivirus
antivirus program program anti-virus
anti-virus program program antivirus
any key orice tastä
A-0UT (Audio-0utput) ie*ire de audiofrecventä
APA graphic (All Points Addressable graphic) graficä APA
APC (Adaptive Predictive Coder) codificator predictiv adaptiv, codificator cu prezicere/prognozä adaptivä
APC (Adaptive Predictive Coding) codificare adaptivä cu prezicere/prognozä
aperture aperturä
aperture card cartelä cu aperturä
aperture grille grilä de aperturä/deschidere
API (Application Program/Programming Interface) interfatä pentru programe de aplicatie; interfatä de programare a aplicatiilor
API access acces prin interfatä API
API call apelare a interfetei API
APIPA (Automatic Private IP Addressing) mecanism APIPA
APL (A Programming Language) limbaj de programare de nivel Inalt
APM (Advanced Power Management) sistem avansat de gestionare a consumului de energie
APM 1 0 mode modul APM 1 0
APNIC (Asian Pacific Network Information Center) centralä pentru atribuirea denumirilor de domeniu In spatiul asiatic
app (application) aplicatie
APPC (Advanced Program-to-Program Communication )standard pentru comunicatii interprograme
appearance reprezentare; vedere
appearance properties proprietäti vizuale
append a adäuga, a anexa
append query interogare de adäugare/ de anexare
append to log anexare la jurnal/protocol
appendix anexä, apendice, supliment
applet miniaplicatie, aplet
application aplicatie
application .mdb file fiier .mdb client
application association asociere de aplicatii
application background fundal de aplicatie
application caching accelerare a aplicatiei (prin salvare In cache/pe disc)
application class clasa aplicatie
application component componentä a aplicatiei
application configuration configuratie a aplicatiei
application container conteiner al aplicatiei
application control language (ACL) limbaj de comandä pentru aplicatii
application control menu meniu de comandä a aplicatiei
application counter contor de aplicatie
application data date de aplicatie
application debugging depanare a aplicatiei
application defragmentation defragmentare a aplicatiei
application deployment GP0 obiect GP0 de plasare a aplicatiei
application developer programator/creator de aplicatii
application development language limbaj de elaborare/programare a aplicatiilor
application development system sistem de elaborare/programare a aplicatiilor
application display imaginea aplicatiei
application error eroare de aplicatie
application file fiier al aplicatiei
application filter filtru de aplicatie
application folder dosar al aplicatiei
application generator generator de aplicatie
application heap zonä de memorie pentru aplicatie, zonä heap de aplicatie
application icon pictogramä de aplicatie, simbol al aplicatiei
application independence independentä a aplicatiei (fatä de sistemul de operare)
application language limbaj de aplicatie
application layer strat/nivel de aplicatie
application log jurnal/protocol al aplicatiei
application logic cod de executie al aplicatiei
application menu bar barä de meniu a aplicatiei
application message file fiier de mesaje al aplicatiei
application name denumire a aplicatiei, nume al aplicatiei
application object obiect de aplicatie
application of chaining aplicatie Inläntuitä
application oriented language limbaj orientat pe aplicatii
application performance counters contoare de performantä de aplicatie
application problem problemä de aplicatie/aplicativä
application profiling profilare a aplicatiei
application program program de aplicatie
Application Program Interface (API) interfatä pentru programe de aplicatie
Application Programming Interface (API) interfatä de programare a aplicatiilor
application root folder dosar principal al aplicatiei
application service element element de serviciu de aplicatie
application services servicii de aplicatie
application settings optiuni de configurare a aplicatiei
application sharing features functii de partajare ale aplicatiei
application shortcut key comandä rapidä a aplicatiei
application software software/program de aplicatie
application specific module (ASM) modul specific de aplicatie
application subsystem subsistem de aplicatie
application variable variabilä de aplicatie
application window fereasträ a aplicatiei
application(s) binary interface (ABI) interfatä binarä de aplicatie; interfatä pentru aplicatii la nivel de cod
application-level event eveniment la nivel de aplicatie
application-level security system sistem de securitate la nivel de aplicatie
application-level tracing trasare la nivel de aplicatie
apply a aplica; a confirma; a accepta
appointment pane zond de Insemnare a Intalnirilor
Approach program de gestiune a bazelor de date
approved sites situri aprobate
Arago mediu de programare derivat din dBASE
ARAP (AppleTalk Remote Access Protocol) protocol ARAP
ARB (Address Reorder Buffer) buffer de reordonare a adreselor
arbitrary authentication mechanism mecanism de autentificare arbitrary
Arcada Backup Exec program pentru copii de sigurantä In retele NetWare
arcade games jocuri tip arcade
architecture arhitecturd
archival backup salvare de arhivare; salvare In arhivä
archival database bazy de date de arhivare
archive arhiva//a arhiva
archive attribute atribut de arhivd; atribut pentru copii de sigurantä
archive bit bit de arhivare, bit de modificare a arhivei
archive box casetà de arhivare
archive file fi ier de arhivä
archived copy exemplar/copie de arhivä
archived file fi ier arhivat
ARCnet (Attached Resource Computer Network) retea LAN de tip stea
ARCserve Agent program pentru executarea copiilor de sigurantä In retele NetWare
area box casetä zonald
area chart diagrams zonald
area code prefix (telefonic)
area code rules optiuni de apelare
area graph grafic cu suprafete
area of memory sector de memorie
areal density densitate de suprafatä (a hard-discului)
areas of trouble zone cu probleme
argument argument
argument list lists de argumente
argument separator separator de argumente
arithmetic and logic unit (ALU) unitate aritmetica i logica (a sistemului de calcul)
arithmetic data date aritmetice
arithmetic expression expresie aritmetic~
arithmetic instruction instructiune aritmetica
arithmetic logic unit (ALU) unitate aritmetica logica
arithmetic mean medie aritmetica
arithmetic operation operatie aritmetica
arithmetic operator operator aritmetic
arithmetic overflow depa*ire aritmetica superioara, depa*ire a capacitatii aritmetice prin valori superioare
arithmetic register registru aritmetic
arithmetic shift deplasare aritmetica
arithmetic statement instructiune aritmetica
arithmetic underflow depa*ire aritmetica inferioara, depa*ire a capacitatii aritmetice prin valori inferioare
arithmetic unit bloc aritmetic/unitate aritmetica
arithmetic-logic unit (ALU) unitate aritmetica-logica
ARLL (Advanced Run-Length Limited) metoda de stocare a informatiilor pe hard-disc
Armstrong’s axioms axiomele lui Armstrong
ARP (Automatic Recovery Program) program de recuperare/refacere automata
ARPA (Advanced Research Projects Agency) Agentia pentru Proiecte de Cercetare Avansata
ARPA network reteaua ARPA
ARPANET reteaua ARPA
arrange a ordona
array matrice
array bounds limite ale matricei (de date)
array expression expresie a matricei
array function functie matriceala/ vectoriala
array handling procesare a matricelor
array index expression expresie a indicelui matricei
array processor procesor matriceal/vectorial/tabelar
array type tip de matrice
arrow bullets aliniate cu sageata
arrow head varf de sageata
arrow keys taste cu sageata
arrowhead varf de sageata
arrows sageti; taste cu sageata
art print imagini artistice
article articol
article pane sector cu articole
article selector selector de articole
article submission form formular pentru trimiterea de articole
artificial intelligence (AI) inteligenta artificiala
artificial language limbaj artificial
artificial life viata artificiala
artwork imagini artistice
artwork border chenar decorativ
ARX (AutoCAD Runtime Extension) aplicatii ACAD de executie
ASA (American Standard Association) Asociatia Americana pentru Standardizare
ascender partea literei care depa*e*te corpul acesteia, element superior de prelungire a literei
ascending ascendent, in ordine ascendenta
ascending diagonal ascendent diagonal
ascending order ordine crescatoare
ascending sequence ordine crescatoare
ASCII (American Standard Code for Information Interc hange)codul ASCII, codul american standardizat pentru schimbul de informatii
ASCII art grafica ASCII, grafica realizata cu caractere ASCII
ASCII character caracter ASCII
ASCII character set set de caractere ASCII
ASCII comparison comparatie pe ASCII
ASCII data date in ASCII
ASCII file fiier ASCII, fiier f~rt formatare
ASCII sort order sortare in sistem ASCII
ASCII text text in ASCII
ASCII transfer transfer ASCII
ASF (Active Streaming Format) format de fiier video
A-sized paper echivalent american pentru formatul A4 (8,5 x 11 inci)
ASM (Application Specific Module) modul specific de aplicatie
ASM (Association for Systems Management) Asociatia pentru Administrarea Sistemelor
aspect ratio raport dimensional; proportia dimensiunilor, raport lätime-inältime, format al imaginii
ASPI (Advanced SCSI Programming Interface) interfata pentru echipamentele SCSI
assemble a asambla
assembled card deck pachet de cartele in limbaj marina
assembler asamblor, convertor limbaj de asamblare-limbaj/cod-ma*ind
assembler directive directivä de asamblare
assembler instruction instructiune de asamblare
assembling asamblare
assembling time duratä a asambldrii
assembly language limbaj de asamblare, limbaj de programare de nivel jos
assembly language program program asamblor
assembly listing listing de asamblor
assembly phase fazd de asamblare
assembly time timp de asamblare
assertion asertiune, afirmatie, enunt; expresie logic~
assign a atribui, a aloca, a repartiza; a afilia; a asocia
assignable nealeatoriu
assigned profile profil atribuit
assignment atribuire, alocare; afiliere; asociere
assignment by name atribuire prin denumire/nume
assignment instruction instructiune de atribuire
assignment operator operator de atribuire
assignment statement instructiune de atribuire
assistant box casetà pentru asistent (intr-o organigramd)
associate asociere; afiliere; alocare//a asocia
associated devices dispozitive/aparate asociate/afiliate
associated document document asociat (cu un anumit program)
associated editor editor de text asociat (cu un anumit fi*ier)
associated matrix matrice conjugate
association asociere; corelatie
association control service element element al serviciului de control al asocierii
Association for Computing Machinery Asociatia pentru Ma*ini de Calcul (ACM)
Association for Systems Management Asociatia pentru Administrarea Sistemelor (ASM)
association mapping structure de asociere
associations asociatii
associative asociativ
associative addressing adresare asociative
associative language limbaj asociativ
associative memory memorie asociative
associative programming programare asociative
associative storage memorie asociative
assumed decimal point virgule zecimale implicite
asterisk asterisc (*), stea
astonisher semnul mirerii
Asymetrix ToolBook instrument pentru crearea paginilor hipertext
Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) linie digitale asimetrice de abonat
asymmetrical multiprocessing (AMP) sistem de multiprocesare asimetrice
asynchronous asincron
asynchronous communication comunicatie asincrone
asynchronous communications interface (ACIA) interfate pentru comunicatii asincrone
asynchronous computer calculator asincron
asynchronous connections legeturi asincrone
asynchronous control program (ACP) program de comande asincron
asynchronous digital subscriber loop (ADSL) bucle digitale asincrone de abonat
asynchronous drawing desenare asincrone, sistem de afipre a cadrelor video pe ecran
asynchronous I/0 operatii I/0 asincrone
asynchronous mode (A mode) mod asincron; regim de lucru asincron
asynchronous modem modem asincron
asynchronous operation functionare asincrone
asynchronous port port asincron
asynchronous procedure procedure asincrone
asynchronous read page citire asincrone a paginii
Asynchronous Transfer Mode (ATM) transfer asincron; tehnologie de transfer asincron; standard pentru comunicatii In retea
asynchronous transmission transmisie asincrone
asynchronously peeking privire asincrone
AT (Advanced Technology) tehnologie avansate
AT Attachment (ATA) interfate pentru conectarea dispozitivelor de stocare
AT bus magistrale AT
AT command set set de comenzi AT
AT commands comenzi AT
AT keyboard tastatura AT
AT&T (American Telephone & Telegraph Co) Compania Americana pentru Telefonie i Telegrafie
ATA (AT-Attachment) standard pentru conectarea dispozitivelor de stocare; interfata ATA
ATA packet interface interfata ATAPI
ATAPI (Advanced Technology Attachment Packet Inte rface)interfata pentru unita-tile CD-R0M EIDE
ATM (Adobe Type Manager) programul Adobe Type Manager
ATM (Asynchronous Transfer Mode) standard pentru comunicatii In retea, tehnologie de transfer asincron
ATMP (Ascend Tunnel Management Protocol) protocol ATMP
ato ato (10-18)
atom atom
atomic atomic
atomic operation operatie atomica/indivizibila
ATR Adobe Type Reunion
AT-size case carcasa tip AT, carcasa desktop
attach a anexa; a atap (un fiier); a fixa/conecta/bran*a/cupla
attached anexat; atapt
attached document document anexat/atapt
attached networks retele adiacente; retele anexate
Attached Resource Computer Network (ARCnet) retea LAN de tip stea
attachment anexa
attachment column coloana cu anexe (la mesaje), coloana cu documente anexate
attachment file fi*ier anexat
attack method metoda de atac
attempt incercare//a incerca
attendee availability disponibilitate a participantului
attenuation atenuare
attribute atribut
attribute class clasa de atribute
attribute data type tip de date al atributului
attribute declaration declaratie de atribut
attribute domain domeniu al atributului
attribute grammar gramatica de atribute
attribute relationship relatie intre atribute
attribute value valoare a atributului
attribute violation incalcare a atributului
ATV (Advanced TV) standard de televiziune digitala de inalta definitie
AU format de fiier audio
AU (Access Unit) unitate de acces
audible feedback reactie acustica
audio adapter card placa de sunet
audio board placa audio, placa de sunet
audio CD CD audio
audio codec codec audio
audio compression comprimare audio
audio compression codec codec de comprimare audio
audio conferencing (tinerea de) conferinte audio
audio configuration configuratie audio
audio devices dispozitive audio
audio format format audio
audio frequency modulation (AFM) modulare a frecventei audio
audio helper asistent audio
audio input intrare audio
audio language limba audio
audio monitor monitor audio, difuzor
audio note nota sonora, inregistrare sonora
audio output ie§ire audio
audio playback redare audio
audio properties proprietati audio
audio recording inregistrare audio
audio renderer convertor audio; generator audio
audio response terminal terminal cu raspuns audio
audio response unit unitate cu raspuns audio
audio stream flux audio
audio support facilitati audio
Audio/Video Interleave (AVI) format de fi§ier video
audiofile fi§ier audio
audit attempt tentativa de supraveghere/monitorizare/de audit
audit events evenimente de control/audit
audit log jurnal de audit/control
Audit Log Full Help asistenta completa pentru jurnalul de audit
audit message mesaj de control/audit/verificare
audit policy politica de verificare/audit/control
audit review file fi§ier de expertiza/verificare/audit
audit trail pista de expertiza/verificare/audit; verificare/detectare a erorilor in programe de contabilitate
auditable information informatii verificabile
audit-generation policy politica de generare a procedurii de verificare/expertiza/audit
auditing modul audit; supraveghere
Auditing toolbar bara cu instrumente pentru verificare/audit/expertiza/control
AUP (Acceptable Use Policy) reguli de utilizare acceptabile
AUP-free fara AUP, fara reguli de utilizare impuse
authenticate a autentifica
authenticated autentificat; confirmat
authenticated access acces cu autentificare
authenticated attributes atribute autentificate
authenticated RPC connections legaturi RPC cu autentificare
authenticated user utilizator autentificat/certificat
authentication autentificare, verificare, certificare a identitatii
authentication acknowledged autentificare confirmata
authentication certificate certificat de autentificare/paternitate
authentication cookie fiier cookie pentru autentificare
authentication database baza de date de autentificare/verificare (a identitatii)
authentication exchange schimb (de date) de autentificare
authentication information informatii de autentificare
authentication key cheie de autentificare
authentication level nivel de autentificare
authentication method metoda de autentificare
authentication modes moduri de autentificare
authentication notify notificare/mesaj/avertizare de autentificare
authentication package pachet de autentificare
authenticode cod de autentificare/certificare
Authenticode signature semnatura Authenticode
author autor
author information informatii cu privire la autor
authoritative autentificat, certificat, cu certificare; autorizat
authoritative answers raspuns autorizant
authoritative restore refacere autentificata, cu certificare
authorities agentii
authority records inregistrari ale autoritatii/agentiei
authorization autorizatie
authorization check control de autorizare/verificare a autorizarii
authorization code cod de autorizare
authorization levels niveluri de autorizare
authorization specification indicatii de autorizare
authorization to copy (ATC) drept/autorizare pentru copiere
authorize a autoriza
authorized user utilizator autorizat
auto automat
auto answer raspuns automat
auto arrange aranjare automata; ordonare automata
auto attendant menu meniu cu dirijare automata
auto disconnect inchidere automata
auto exposure expunere automata
auto focus focalizare automata
auto hide ascundere automata
auto indent indentare automata
auto insert notification notificare/informare/atentionare automata la schimbare
auto mode mod automat, mod automatizat
auto rewind derulare automata inapoi
auto-answer cu conectare automata, cu raspuns automat
auto-answer modem modem cu conectare automata
auto-band scanning cautare automata a benzii
AutoCAD program pentru proiectare asistata de calculator (CAD) de la AutoDesk
autocomplemented code cod cu autocomplementare
autocorrelation autocorelare
autodetect feature caracteristica de autodetectare
auto-dial apel automat, formare automata a numarului
auto-dial modem modem cu apelare automata
auto-dial/auto-answer modem modem cu apelare i conectare automata
autoexec.bat (AUT0matically EXEcute.BATch) fi ier de instructiuni, fi ier cu instructiuni de initializare In D0S
autoforward retransmitere automata, Inaintare automata
autolayout macheta predefinita, macheta aplicata In mod automat
autolevels correction corectie automata pe niveluri
auto-login conectare automata
autologon/auto-logon accesare automata, deschidere automata a sesiunii de lucru; identificare automata
automate a automatiza
automated functions functii de automatizare, functii cu executie automata
automatic automat
automatic amplitude control (AAC) reglare automata a amplitudinii
automatic answering raspuns automat, conectare automata
automatic backup realizare automata a copiilor de siguranta
automatic bulleted lists enumerare automata; liste cu aliniate automate
automatic call apel automat, conectare automata (a modemului) la primirea unui apel telefonic
automatic carriage return Intoarcere automata a carului, retur de car automat
automatic data processing (ADP) prelucrare automata a datelor
automatic detection detectare automata
automatic digital encoding system (ADES) sistem de codificare digitala automata
automatic emulation switching comutare automata a emularii (la imprimante)
automatic error correction corectie automata a erorilor
automatic error detection detectie automata a erorilor
automatic examination examinare automata
automatic feed punch perforator cu alimentare automata
automatic fingerprint identification system (AFIS) sistem automat de identificare dupa amprentele digitale
automatic font downloading descarcare automata a fonturilor
automatic footnote nota de subsol automatizata, introducere automata a notelor de subsol
automatic formatting formatare automata
automatic frequency control (AFC) reglare automata a frecventei
automatic function functie automata/automatizata
automatic gain control (AGC) reglaj automat al amplificarii
automatic head parking parcare automata a capului (la hard-disc)
automatic hyphenation despartire automata In silabe
automatic install instalare automata
automatic launching lansare (in executie) automata
automatic link legatura automata, legatura cu actualizare automata
automatic linking legaturi cu actualizare automata
automatic login introducere automata (in retea)
automatic mode switching comutare automata a modului
automatic navigation assistance asistenta de navigare automata
automatic network switching comutare automata in retea
automatic numbered lists numerotare automata; liste cu numerotare automata
automatic page numbering numerotare automata a paginilor
automatic pagination paginare automata
automatic paragraph numbering numerotare automata a paragrafelor
automatic pattern recognition system sistem de recunoa*tere (automata) a formelor/modelelor
Automatic Private IP Addressing (APIPA) mecanism APIPA
automatic procedure procedura automata
automatic recalculation recalculare automata
automatic recognition recunoa*tere automata
automatic recovery program (ARP) program de recuperare automata; program de refacere automata
automatic reset revenire automata
automatic send/receive (ASR) transmisiereceptie automata
automatic sequential operation functionare secventiala automata, functionare iterativa
automatic settings configuratie automatizata; configurare automata
automatic speech recognition recunoa*tere automata a vocii
automatic storage allocation alocare automata de memorie
automatic tape loader dispozitiv pentru incarcarea automata a benzilor
automatic translation traducere automata
automatically automat
automatically numbering numerotare automata
automatics automatica
automation automatizare
automation wrapper manta/strat de automatizare
automaton automaton
automonitor automonitor
AUT0PIC (Automatic Personal Identificator Code) cod de identificare automata a persoanei
auto-pilot pilot automat
auto-proxy caching memorare intermediara automata prin proxy
auto-proxy scripts scripturi proxy automate
auto-redial reapelare automata, reformare automata a numarului
autorepeat key tasta cu autorepetare
autosave salvare automata
autosave feature functie pentru salvare automata
autoselect selectare automata; apelare automata
autoshape forma (geometrica) predefinita
autosizing dimensionare automata
autostart routine rutina cu autolansare/cu lansare automata
autotrace autotrasare
autotracing autotrasare, autocopiere
AUX port auxiliar, port de comunicatii (sub D0S)
auxiliary auxiliar
auxiliary battery baterie suplimentara/auxiliara (la calculatoare portabile)
auxiliary memory memorie auxiliara
auxiliary speakers difuzoare suplimentare/auxiliare
auxiliary storage memorie auxiliara
availability disponibilitate
availability storage memorie de disponibilitate
available disponibil; accesibil
available ports porturi disponibile
avalent de valoare nula
average (av.) medie
average access time timp mediu de acces
average compression ratio raport mediu de comprimare
average datarate rata de date medie; viteza medie a datelor
average frame rate frecventa medie a imaginilor
average seek time timp mediu de pozitionare (a capului de citire), timp mediu de cautare
average sync offset distantare sincrona medie
Avery mailing labels etichete pentru adrese Avery
AVI (Audio/Video Interleave) format de fi ier video; extensie de fi ier video
AVI Capture DLL DLL pentru captura AVI
AVI Codec codec pentru AVI
AVI Compressed Stream date avi comprimate; flux AVI comprimat
AVI Default File Handler rutina de procesare standard pentru AVI
AVI file fi ier in format AVI, fi ier video
Avi Pro aplicatie pentru fi iere AVI
awakened activat
axis axa

Spune si tu parerea...