ad hoc query interogare ad hoc/completd
Ada limbaj de programare la nivel inalt
adapt a adapta
adapter adaptor, placd de extensie
adapter address adresd a pldcii de retea
adapter area domeniu al adaptorului
adapter bindings legdturi ale pldcii de retea
adapter card placd adaptoare; placd de retea
adapter check control al adaptorului
adapter default configuratie standard (a pldcii)
adapter driver driver al pldcii adaptoare
adapter information informatii despre placa de retea/placd graficd
adapter plug fiO de adaptare, adaptor
adapter segment segment adaptor
adapter settings parametri ai adaptorului; setdri ale adaptorului
adapter string fir al adaptorului
adapter type tip de adaptor, tip de placd
adaptive autoreglabil
Adaptive Differential Pulse Code Modulation (ADPCM )metodä de comprimare pentru multimedia, comprimare ADPCM
adaptive integration integrare adaptivä
adaptive menu meniu adaptiv/autoconfigurabil/automodificabil
adaptive neural network retea neuronalä adaptivä/ autoconfigurabilä
adaptive palette paletä adaptivä/autoconfigurabilä/automodificabilä
adaptive threshold prag/nivel adaptiv/autoconfigurabil
adaptor adaptor
ADB (Apple Desktop Bus) interfatä pentru periferice (la Macintosh)
ADC (Advanced Data Control) control avansat al datelor
ADC (Analog-Digital Converter) convertor analogdigital
add a adäuga (intr-o listä); a introduce
Add Infrared Device Wizard asistent pentru configurarea aparatelor cu infraroii
add instruction instructiune de adunare
add mode mod de insumare
Add New Hardware Wizard asistent pentru componente hard-ware
ADD N0T operation operatie de excludere
Add Printer Wizard asistent pentru instalarea imprimantelor
add punch machine perfora-tor-sumator
Add Shared Folder partajare de dosar
Add/Remove Programs adäugare/eliminare programe
added color depth intensitate superioarä a culorilor; adäncime de culoare imbunätätitä/extinsä
added connectivity conectivitate extinsä
added feature facilitate suplimentarä
adder sumator
adder gate poartä sumatoare
adder-subtracter sumator-scäzä-tor
add-in program de completare/de extensie, program extern/auxiliar
add-in adapter adaptor de extensie
add-in commands comenzi de extensie
add-in program program de completare/de extensie, program auxiliar, utilitar
add-in utility utilitar de extensie
adding counter contor cumulativ
adding network retea sumatoare
add-ins listä a modulelor de extensie
addition sumä
addition without carry disqjunctie
add-on modul/dispozitiv suplimentar, upgrade
add-on board placä de extensie/suplimentarä
add-on filters filtre suplimentare/de extensie
address (ADR) adresä//a adresa
address administration administrare a adreselor
address band bandä de adresä
address bar barä de adrese
address blank blanc de adresa
address book agenda (de adrese)
address book file fiier al agendei (de adrese)
address book provider furnizor al agendei (de adrese)
address box caseta de/pentru adresa
address bus magistrala de adrese
address card fiO de adresa (pentru persoanele de contact)
address class clasa de adresa
address cluster size dimensiune a gruparii de adrese
address conflict conflict de adresa
address data date despre adresa
address database baza de date cu adrese
address decoder decodificator de adrese
address display afipre a adresei
address family familie de adrese
address field camp de adresa
address format format de adresa; format al adreselor
address list file fiier cu lista de adrese
address mapping asociere a adreselor; punere in corespondenta a adresei
address mask masca de adrese
address mask replies raspunsuri ale maSii de adrese
address modification modificare a adresei
address of proxy adresa de proxy
address offset decalaj de adresa
address paragraph paragraf de adresa
address part parte/sectiune de adresa
address pool colectie de adrese, set de adrese
address record inregistrare de adresa
address register registru de adrese
address resolution rezolutia/conversia adresei
Address Resolution Protocol protocol ARP, protocol pentru conversia adreselor dintr-o retea locala/LAN
address restrictions restrictii pentru adrese
address section sectiune de adresa
address segments segmente de adrese
address source sursa de adrese
address space spatiu de adrese
Address Space Identifier (ASID) identificator al spatiului de adrese
address track pista de adrese
address translation translatare de adrese
address translator translator de adrese
addressability adresabilitate, capacitate de comunicare, capacitate de adresare
addressable adresabil
addressable point pozitie adresabila; punct adresabil
addressee adresant; destinatar
addressing adresare (localizare a unui sector de memorie)
addressing exception exceptie de adresare
addressing mechanism mecanism de atribuire a adreselor/ de adresare
addressing scheme schema/sistem de adresare
addressless instruction instructiune fara adresa
adequacy adecvare; acceptabilitate; proportionalitate
ADES (Automatic Digital Encoding System) sistem de codificare digitala automata
ad-hoc queries interogari ad-hoc
ADI (Apple Desktop Interface) interfata cu utilizatorul a aplicatiilor Macintosh
A-digit selector selector de prima cifra
adjacency adiacenta; contiguitate
adjacency matrix matrice asociata
adjacent adiacent
adjacent tracks piste adiacente/ alaturate
adjust a adapta, a ajusta, a modifica
Adjust Audio Properties reglare proprietati audio
Adjust Display Properties modificare/ajustare proprietati de afipre
adjust handles marcaje de corectie
Adjust Position adaptare/ajustare pozitie
Adjust Power Properties configurare sistem ecologic/de economisire a energiei
adjust text mode mod de aliniere a textului
Adjust volume reglaj volum
adjustable point virgula deplasabila
adjustable size dimensiune variabila
adjustment command comanda de ajustare/de corectie
adjustment handle marcaj/selector de ajustare/corectie, marcaj/selector de modificare a formei unui obiect
adjustment layer strat de ajustare/corectie
Admin Test Message mesaj de testare pentru administrator
admin tool instrument de administrare
administer administrare; gestionare
administer file system sistem de fiiere de administrat
administration command comanda de administrare/administrativa
administration file fiier pentru administrare (a serverului)
administration limit limita de administrare
administration management domain domeniu de gestionare a administrarii
administration module modul administrativ
administration queue coada de (a*teptare pentru) administrare
administration tools instrumente de administrare
administrative access drepturi de acces pentru administrare
administrative account cont administrativ
administrative alert avertizari administrative
administrative options optiuni administrative
administrative privileges privilegii administrative/de administrare
administrative rights drepturi administrative/de administrare
administrative security securitate administrativa
administrative software program software administrativ
administrative status stare administrativa
administrative TAPI account cont TAPI administrativ
administrative tool instrument administrativ; program administrativ/de administrare
administrative wizard rutina wizard administrativa; asistent administrativ
administrator administrator
administrator account cont de administrator
Administrator Logon identificare a administratorului
Administrator mode instalare in modul Administrator
administrator name nume al administratorului
administrator password parola a administratorului
administrator privileges privilegii de administrare/de administrator
Admins grup al administratorilor
AD0 Automation object obiect de automatizare AD0
AD0 MD (AD0 Multidimensional (Expressions) expresii AD0 multidimensionale
AD0 Multidimensional (AD0 MD) Expressions expresii AD0 multidimensionale
Adobe firma producatoare de software
Adobe Acrobat program pentru documente PDF
Adobe Document Structuring Convention conventie de structurare a documentelor Adobe
Adobe Gamma program de calibrare a monitorului
Adobe Illustrator program de grafica
Adobe Photoshop program de editare a imaginilor
Adobe PostScript program pentru descrieri de pagina
Adobe Premiere program pentru editare video
Adobe Type Manager (ATM) program pentru gestionarea fonturilor Adobe
AD0X extensii AD0
ADP (Automatic Data Processing) prelucrare automata a datelor
ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation )metoda de comprimare pentru multimedia, comprimare ADPCM
ADS (Accurately Defined System) system exact definit
ADSI (Active Directory Services Interface) interfata ADSI
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) linie digitala asimetrica de abonat
ADSL (Asynchronous Digital Subscriber Loop) bucla digitala asincrona de abonat
ADT (Access Developer’s Toolkit) set de instrumente de elaborare pentru Access
ADTG (Advanced Data Table-Gram) protocol ADTG
adult adult
adult educational games jocuri educative pentru adulti
advanced avansat, superior, imbunatatit; extins
Advanced Audio Properties proprietati audio extinse/suplimentare
Advanced Color Management gestionare avansata a culorilor
Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) magistrala ACPI; interfata avansata pentru configurarea i controlul alimentarii
Advanced Connection Settings parametri extin*i pentru modem, parametri avansati de conectare
advanced controls parametri suplimentari
Advanced Diagnostics Disk teste avansate/complexe de diagnoza; programe avansate de diagnoza
Advanced Interactive eXecutive (AIX) versiune UNIX realizata de IBM
Advanced Micro Devices (AMD) firma americana producatoare de procesoare
Advanced Power Management (APM) sistem imbunatatit/avansat de gestionare a consumului (de energie)
Advanced Power Management Control Panel Applet panou de comanda pentru sistemul APM
Advanced Power Management driver driver pentru APM
Advanced Power Management support compatibilitate cu standardul APM
Advanced programmable interrupt controller controler programabil extins pentru intreruperi
Advanced Program-to-Program Communications (APP C)standard pentru comunicatii interprograme
advanced referential integrity features functii complexe pentru integritatea referintelor
Advanced Research Projects Agency (ARPA) agentie din cadrul Ministerului Apararii al SUA, creatoarea retelei ARPANet
Advanced Run-Length Limited (ARLL) metoda de stocare a informatiilor pe hard-disc
Advanced SCSI Programming Interface (ASPI) interfata pentru echipamentele SCSI
advanced sort sortare avansata
advanced technology (AT) tehnologie avansata
Advanced Technology Attach-ment Packet Interface (A TAPI)interfata pentru conectarea unitatii CD-R0M EIDE
advanced tools instrumente performante/avansate/imbunatatite
advanced user utilizator avansat, utilizator experimentat
adventure game joc de aventuri
advertised anuntat, mentionat (pe suprafata de lucru)
advertisement files (.AAS) fiiere de reclama
advisory system sistem orientativ/de consultanta
AE (Absolute Error) eroare absoluta
AESC (American Engineering Standards Committee) Comitetul pentru Standarde Tehnice din SUA
AFC (Application Foundation Classes) clase AFC
AFC (Automatic Frequency Control) control automat al frecventei, reglare automata a frecventei
affirmative acknowledge (ACK) confirmare pozitiva
AFIPS (American Federation of Information Processing Federatia)Societatilor de Prelucrare a Informatiei din SUA
AFIS (Automatic fingerprint identification system) sistem automat de identificare dupa amprentele digitale
AFM (Audio Frequency Modulation) modulare a frecventei audio
AFP (AppleTalk Filing Protocol) protocol AFP
AFS (Andrew File System) sistemul de fiiere Andrew
after update image imagine dupa actualizare
aftermarket piata de subansambluri, piata de software i periferice
agate agata
AGC (Automatic Gain Control) reglaj automat al amplificarii
agent agent; program care lucreaza in fundal; program pentru copii de siguranta
agent group grupa de agent
agent ID indicativ al agentului
agent password parola a agentului
agent state stare a agentului
aggregatable globalizabil
aggregate colectie; multime
aggregate column coloand compozitd
aggregate function functie globald
aggregate object obiect global
aggregate operator operator global
aggregate value valoare globald
aggregated functions functii globalizate
aggregation globalizare
AGP port (Accelerated Graphics Port) port grafic accelerat, port pentru placa video
AHA (Advanced Heuristic Analysis) analizd euristicd avansatd; tehnologie de monitorizare pentru detectarea viru*ilor
AHPL (A Hardware Programming Language) limbaj evoluat de programare a componentelor hardware
AI (Artificial Intelligence) inteligentd artificiald
AI technology tehnologie de inteligentd artificiald
AIFF fiier audio mono pe 8 biti
aiming circle cerc-obiectiv, cerc vizat
aiming field camp-obiectiv, camp vizat
aiming symbol camp de intd
A-IN (Audio-Input) intrare de audiofrecventd
air floating head cap flotant
airbrush aerograf
AIS (Automated Information System) sistem informational automatizat
aisle interval
AIX (Advanced Interactive eXecutive) versiune UNIX realizatd de IBM
A key (auxiliary key) cheie auxiliard
A-Law legea A
album album
ALC (Automatic Level Control) control automat al semnalului
Aldus Additions programe auxiliare pentru Aldus PageMaker
Aldus PageMaker program de tehnoredactare profesional
alert atentionare, avertizare
alert box casetd de avertizare/atentionare/alertare
alert conditions situatii de atentionare
alert entry inregistrare de atentionare
alert function functie de avertizare atentionare/alertare
alert interval interval de atentionare
alert log protocol de atentionare; jurnal de atentionare
alert message mesaj de avertizare/ atentionare/alertare
alert text text de atentionare, text de avertizare
alert trigger triger de avertizare/atentionare/alertare
ALG (algorithm) algoritm
algebraic language limbaj algebric
ALG0L (ALG0rithmic Language) limbaj de programare algoritmic
algorithm algoritm
algorithm complexity theory teoria complexitatii algoritmilor
algorithm parameters parametri ai algoritmului
algorithm theorem teorema algoritmilor
algorithmic compiler compilator algoritmic
algorithmic function functie algoritmica
algorithmic language limbaj algoritmic
alias nume de cod; pseudonim; alias
alias problem problema de alias
alias record inregistrare de alias
alias text box caseta de text pentru pseudonim
aliased field camp cu pseudonim/cu denumirea alternativa
aliasing 1. multiplexare. 2. atribuire de pseudonime. 3. neuniformitate a marginilor; zimtuire a marginilor
align a alinia
alignment aliniere
alignment buttons butoane pentru aliniere
alignment diagram abaca
alignment errors erori de aliniere
alignment fault eroare de aliniere
alignment style stil de aliniere
ALL CAPS (text scris numai) cu majuscule
all points addressable (APA) graphic grafica APA
allocate a aloca, a rezerva
allocated memory memorie alocata, memorie rezervata
allocation chain lant de alocare
allocation error eroare de alocare
allocation unit unitate de alocare
allocation unit size marime a unitatii de alocare
allow a permite, a acorda permisiunea, a aproba
allowable entries intrari permise
allowed range domeniu permis
alpha blending mixaj alfa
alpha channel canal alfa
alpha characters caractere alfabetice
alpha test test alfa; testare alfa// a supune testarii alfa
alpha testing testare alfa
Alpha-based machine calculatoare cu procesor Alpha
Alpha-based workstation statie de lucru din familia Alpha
alphabet alfabet
alphabetic alfabetic
alphabetic character litera; caractere alfabetice
alphabetic character set set de caractere alfabetice
alphabetic character subset subset de caractere alfabetice
alphabetic code cod alfabetic
alphabetic coded codificat alfabetic
alphabetic interpreter interpretor alfabetic
alphabetic sequence ordine alfabetica
alphabetic string fir (de caractere) alfabetic
alphabetic word cuvant alfabetic
alphabetize a ordona alfabetic
alphanumeric alfanumeric
alphanumeric character caracter alfanumeric, semn alfanumeric
alphanumeric character set set de caractere alfanumerice
alphanumeric code cod alfanumeric
alphanumeric coded codificat alfanumeric
alphanumeric data date alfanumerice
alphanumeric displaying afipre alfanumerica
alphanumeric keyboard tastatura/claviatura alfanumerica
alphanumeric keys taste alfanumerice
alphanumeric mode mod alfanumeric
alphanumeric reader lector alfanumeric
alphanumeric terminal terminal alfanumeric
alphanumerical constant constanta alfanumerica
alpha-test version versiune alphatest
alpha-tester executant al testarii alfa
Alt (alternate/alternative) tasta de alternare
Alt (alternative) key tasta Alt
alt hierarchy ierarhie alt (in UseNet)
alternate function tasta alternativa; functie alternativa
alternate location alta locatie; alt director
alternate method alternativa
alternate path cale de acces alternativa
alternate recipient destinatar alternativ
alternate replica set set de replici alternative
alternate rute drum alternativ, ruta alternativa
alternate select selectie alternativa
alternate site sit alternativ
alternate track pista alternativa/de rezerva
alternates list lista cu alternative
alternating continuous wave (ACW) unda alternanta continua; unda alternanta neamortizata
alternation disjunctie
alternative track pista de rezerva
ALU (Arithmetic-Logic Unit) unitate aritmetico-logica

Spune si tu parerea...