E (encipher) operatie de cifrare// a cifra, a codifica
e rate frecventä de cadre
E size (foaie in) format E
E size sheet foaie in format E
E/D (Encryption/Decryption) cifrare/descifrare
E3 (End To End Encryption) cifrare cap la cap
EA (Encryption Algorithm) algoritm criptografic, criptoalgoritm
EAD (Enhanced Access Diversity) acces multivariantä extins/imbunätätit, metodä de dirijare
earcon versiune sonorä pentru pictogramä
earliest cel mai devreme
early binding legare timpurie/precoce
early detection detectare timpurie/precoce
early warning atentionare timpurie/precoce
EAR0M (Electrically Alterable Read-0nly Memory) memorie nevolatilä reprogramabilä
earth masä
Easter egg ou de Pa*te, mesaj nedocumentat
easy-to-read interface interfatä intuitivä/prietenoasä/facilä
EAX (Electronic Automatic Exchange) schimb electronic automat (de date)
EB (Embedded Basic) limbajul EB
EB (End 0f Block) sfAr*it de bloc
EBCDIC cod EBCDIC
EBCDIC code (Extended Binary Coded Decimal Interc codgEBCDIC, cod zecimal codificat binar extins
EBD (Emergency Boot Disk) dischetä de urgentä/de avarie
EBI (Extended Bus Interface) interfatä extinsä a magistralei
EBR (Enterprise Backup and Restore) arhivare i restaurare a informatiei la nivelul Intregii retele
ECAP (Electronic Circuit Analysis Program) program pentru analiza asistatä de calculator a circuitelor electronice
ECB (Event Control Block) bloc de control eveniment
ECC (Error Checking And Correction) verificare i corectare a erorilor
echo ecou, afipre a comenzilor executate
ECH0 ecou, comandä pentru afiprea unui mesaj
echo check verificare/control prin ecou
echo checking testare/verificare prin ecou
ECH0 0FF ecou interzis, comandä pentru eliminarea ecoului
echoing keystrokes afipre in ecou/dublä a tastärilor
echoplex ecoplex, protocol de comunicatii
ECL (Emitter Cou-pled Logic) circuit electronic
ECM (Error-Correction Mode) mod corectie a erorilor
ECMA (European Computer Manufacturers Association )Asociatia Europeanä a Producätorilor de Calculatoare

 

ECP (Extended Capabilities Port) port cu posibilitati extinse
ECP cable cablu (pentru porturi) ECP
ECPA (Electronic Communications Privacy Act) lege americana cu privire la confidentialitatea comunicatiilor electronice
ECPH (encipherment) (operatie de) cifrare
ECPL (Endorsed Cryptographic Product List) lista de produse criptografice certificate
ECS (External Cache Socket) soclu pentru conectarea pseudomemoriei externe
EDCC (Error Detection and Correction Code) cod cu depistarea i corectarea erorilor
edge connector conector marginal
edge detection detectare a conturului
edge effect efect marginal
edge following urmarire a conturului
edge mask masca marginala
edge operator detector de contur
edge pixel pixel marginal, pixel din marginea liniei
edge refinement netezire a marginilor
edge selection selectie marginala
edgelighting iluminare laterala
edge-sensitive mode sesizare pe front a unui semnal
EDI (Electronic Data Inter-change) schimb electronic de date
EDI (Electronic Document Interchange) schimb electronic de documente
edit a edita, a modifica, a prelucra
edit annotation text prelucrare a textului adnotarii, editare a textului adnotarii
edit box caseta de editare
edit class clasa de editare
edit command comanda de editare
edit controller controler de editare
edit hyperlink prelucrare a hiperlegaturii, editare a hiperlegaturii
edit image rubber stamp properties prelucrare/editare a proprietatilor tampileiimagine
edit master banda de editare master/principala/matrita
edit master tape banda de editare master/principala/matrita
edit mode mod editare, mod prelucrare
edit screen ecran de editare
edit window fereastra de editare, fereastra de prelucrare
editable fax fax editabil
editable text text editabil
editable text box caseta de text editabila, caseta combo
editing editare, modificare, prelucrare
editing caret caret/cursor de editare
editing commands comenzi pentru editare
editing files prelucrare/editare de fi iere
editing keys taste de editare
editing mode mod editare
editing options optiuni pentru editare, optiuni pentru operatii de modificare

 

editing session sesiune de editare, sesiune de modificare  
editing tools instrumente de editare  
editor editor, program de editare/de prelucrare  
EDL listä cu decizii de editare, listä pentru editarea video on-line  
EDM (Electronic Document Management) gestiune a documentelor electronice  
EDM (Enterprise Document Management) gestiune a documentelor la nivel de retea  
EDP (Electronic Data Processing) prelucrare automa(tiza)tä/electronicä a datelor/informatiilor  
EDPS (Electronic Data Processing System) sistem de prelucrare automa(tiza)tä/electronicä a datelor/informatiilor  
EEMS (Enhanced Expanded Memory Specification) specificatie pentru memoria utilizatä de aplicatiile D0S  
EEPR0M (Electrically Erasable Programmable Read-0memorie nevolatilä programabilä, cip de memorie pentru pläcile de retea

i de sunet

effective address adresä efectivä  
effective instruction instructiune efectivä  
effective privilege level (EPL) nivel efectiv de privilegii  
effective procedure procedurä efectivä  
effective resolution rezolutie efectivä  
effective transfer rate vitezä de transfer efectivä/realä  
effective transmission rate vitezä/ratä de transmisie efectivä  
EFS sistemul EFS  
EGA (Enhanced Graphics Adapter) adaptor grafic imbunätätit  
EGA card placä video EGA, placä pentru afi area imaginilor grafice extinse  
EGD (Enhanced Graphics Display) display grafic imbunätätit, monitor color digital  
EGP (Exterior Gateway Protocol) protocol de portal exterior  
EIA (Electronic Industries Association) Asociatia Profesionalä din Industria Electronicä  
EIDE (Enhanced IDE) IDE imbunätätit, controler de disc imbunätätit  
eight binary digit output ie ire binarä cu opt biti  
eight bit byte octet  
eight-bit (pe) 8 biti  
EISA (Extended Industry Standard Architecture) magistralä ISA imbunätätitä  
EISA-2 versiune imbunätätitä pentru EISA  
EITHER 0R operation reuniune  
eject ejectare  
eject area domeniu de ejectare  
eject request solicitare a ejectärii  
Electrical(ly) Erasable Programmable Read-0nly Memomemorie nevolatilä, cip de memorie pentru pläcile de retea i de sunet  
electrically alterable read-only memory (EAR0M) memorie nevolatilä reprogramabilä  
electrically erasable programmable read-only memory ( memorie nevolatilä programabilä  
electrobash descärcare pe aparate, lovire a echipamentului de calcul  
electrocutaneous feedback reactie electrocutanatä  
electromagnetic interference (EMI) interferentä electromagneticä  
electromechanical reading citire electromecanicä  
electron gun tun electronic, catod  
electronic electronic; intr-o formä care poate fi cititä de calculator  
electronic archive arhivä electronicä  

 

electronic automatic exchange (EAX) schimb electronic automat (de date)
electronic book carte electronica, carte in versiune electronica/inregistrata pe disc
electronic bulletin board sistem de avizier electronic
electronic circuit analysis program (ECAP) program pentru analiza asistata de calculator a circuitelor electronice
Electronic Communications Privacy Act (ECPA) lege americana cu privire la confidentialitatea comunicatiilor electronice
electronic cottage domiciliu electronic
electronic data interchange (EDI) schimb electronic de date
electronic data processing (EDP) prelucrare automa(tiza)ta a datelor; prelucrare electronica a informatiilor; prelucrare electronica a datelor
electronic data processing system (EDPS)

sistem de prelucrare automa(tiza)ta a datelor; sistem de prelucrare electronica a datelor; sistem de prelucrare electronica a informatiilor

electronic document inter-change (EDI) schimb electronic de documente
electronic document management (EDM) gestiune a documentelor electronice
electronic funds transfer (EFT) transfer electronic de fonduri
electronic message mesaj electronic, mesaj de e-mail
electronic messaging mesagerie electronica
electronic publishing software program pentru editarea pe calculator/electronica
electronic slide show prezentare de diapozitive pe calculator
electronic text text electronic, versiune pe calculator a unui text
electrostatic plotter plotter/trasator electrostatic
electrostatic printer imprimanta electrostatica
electrostatic storage memorie electrostatica, mediu de stocare electrostatic
element element
element tag eticheta de element
elementary action actiune elementara
elevator seeking cautare ascendenta, pozitionare in profunzime
ELF (Extremely Low Frequency) frecventa extrem de joasa
ELF emissions emisii ELF, emisii de frecvente extrem de joase
elite elite, font elite
ellipsis puncte de suspensie
ELPP (European Laboratory for Particle Physics) Laboratorul European pentru Fizica Particulelor
ELSE rule regula ELSE
ELSI (Extra Large Scale Integration) integrare la scara ultralarga
em patripr
em dash cratima lunga
em fraction fractie em
em quad patripr
em space patripr
emacs editor de text
e-mail e-mail, mesaj electronic; poA electronica//a transmite prin e-mail
e-mail account cont de e-mail
e-mail address adresa de e-mail
e-mail application aplicatie de e-mail

 

e-mail file fi ier de e-mail
e-mail filter filtru de/pentru e-mail
e-mail interface interfatä de e-mail
e-mail mailbox cäsup po talä de e-mail
e-mail message mesaj de e-mail
e-mail name nume pentru e-mail
e-mail program program de e-mail
e-mail provider furnizor de (servicii de) e-mail
e-mail server server de e-mail
e-mail service serviciu de e-mail
e-mail service provider furnizor de servicii de e-mail
e-mail settings configuratie a clientului de e-mail
e-mail system sistem de po tä electronicä/e-mail
embed a ingloba, a incapsula, a intercala
embedded bitmap bitmap inglobat, imagine bitmap inglobatä
embedded chart diagramä inglobatä
embedded code cod inglobat
embedded command comandä inglobatä/integratä/incapsulatä
embedded database language limbaj inglobat pentru baze de date
embedded form object obiect formular inglobat
embedded formatting command comandä de formatare inglobatä
embedded object obiect inglobat
embedded object type tip de obiect inglobat
embedded style sheet foaie de stil inglobatä
embedded system sistem inglobat/serial
embedded window fereasträ inglobatä
emboss gofraj; gofrare; relief//a gofra, a profila, a agrina
emboss layer effect efect de gofrare/reliefare a stratului
embossed text effect efect de text in relief, efect de text gofrat
embossing gofrare, profilare, agrinare
EMC (Electromagnetic Compatibility) compatibilitate electromagneticä
em-dash pätri or, cratimä lungä
emergency boot disk (EBD) dischetä (de initializare) de interventie/de avarie/de urgentä
emergency broadcasting system (EBS) sistem de radiodifuziune in caz de urgentä; sistem de radioin tiintare in caz de urgentä
emergency disk dischetä de interventie/de avarie/de urgentä
emergency files fi iere de interventie, fi iere pentru initializarea in caz de avarie
emergency plan plan de interventie
emergency power supply (EPS) sursä de alimentare in caz de avarii; sursä de alimentare in situatii critice
emergency recovery disk (ERD) dischetä de refacere in caz de avarie
emergency recovery diskettes dischete de recuperare, dischete de urgentä
emergency repair disk dischetä pentru (refacerea dupä) avarii, dischetä de interventie; dischetä de urgentä
EMT (Enhanced Metafile) metafi ier extins

 

EMF spooling derulare prin (fisiere) EMF; salvare in memoria temporara/intermediara, salvare pe disc in fisier EMF
EML file fisier EML
EMM (Expanded Memory Manager) program de gestionare a memoriei expandate
EMM (Extended Memory Manager) program de gestionare a memoriei extinse
EMM386.EXE emulator de memorie expandata
EMMI (Enhanced Multimedia Interface) interfata multimedia extinsa
emoticon emoticon, grup de caractere pentru exprimarea unor stari afective
emphasis accentuare, subliniere; evidentiere
emphasis accent accent de evidentiere
emphasis mark semn de evidentiere/ de accentuare
empirical programming programare empirica/neorganizata
empty gol; vid
empty area zona libera
empty medium suport vid
empty string sir vid
EMS (Expanded Memory Specification) specificatie de memorie expandata
EMS memory memorie EMS, sector de memorie EMS
emulate a emula, a imita
emulated emulat
emulated device profile profil de dispozitiv emulat
emulation emulare, imitare
emulation capabilities functii de emulare
emulation driver driver de emulare
emulation manager manager pentru emulare
emulation mode mod emulare
emulation package pachet de emulare
emulation sensing sesizare a emularii
emulation switching comutare a emularii
emulator stack overflow depa*ire a stivei emulatorului
en semipatripr, cratima medie
EN (End Node) nod terminal (al retelei)
en clair necifrat
en dash semipatripr, cratima medie
en fraction fractie en
en quad spatiu en, semipatrigr, cratima medie
en rule cratima semipatripr/medie
en space spatiu en, semipatrigr, cratima medie
enable a activa
enable authoring option optiune pentru permiterea creatiei
Enable Boot Logging (activare a functiei de) inregistrare in jurnalul de initializare
enabled activat
enabled command comanda activata

 

enabling check box caseta de validare pentru activare
enabling menu items activare a articolelor de meniu
enabling signal semnal de validare; semnal de activare
ENC (encryption) cifrare; dispozitiv de cifrare
encapsulated inglobat
Encapsulated PostScript (EPS) limbaj complex de descriere a paginii
Encapsulated PostScript file filier EPS, fi*ier Encapsulated PostScript
encapsulation incapsulare
encipher a cifra
encipher (E) operatie de cifrare
enciphered data (ENDATA) date cifrate
enciphered facsimile communication (CIFAX) sistem de comunicatie prin facsimile cifrate
encipherment (ECPH) operatie de cifrare
enclosing rectangle dreptunghi de incadrare
enclosure anexa; anexare
encode a codifica
encoded text text codificat
encoder codificator, convertor de cod; codor, convertor de date
encoder configuration configuratie a codorului
encoder controls comenzi pentru codor
encoder matrix matrice de codificare
encoding codificare; cifrare; codare
Encoding button butonul Encoding; buton de codare/codificare
encoding error eroare de codificare
encoding method metoda de codificare, metoda de codare
encountered intalnit; gasit
encrypt a cifra/a codifica
encrypted codificat, criptat
encrypted authentication confirmare codata a autenticitatii, autentificare codificata/criptata
encrypted connection legaturi cifrate/codificate
Encrypted File System (EFS) sistem de cifrare/codificare a fisierelor
encrypted format format cifrat/codificat
encrypted password parola cifrata/codificata
encrypted tunnel tunel cifrat/codificat
encrypted user utilizator cifrat/codificat
encryption cifrare, codificare
encryption algorithm algoritm de codificare, algoritm de codare
encryption policy politica de codificare/codare, directive de codificare/codare
encryption strength nivel de complexitate a cifrarii/codificarii
encryption type tip de codificare, tip de codare
encryption unit unitate de codificare
encryptor program de codare/codificare, program de cifrare
encyclopedia enciclopedie

 

encyclopedia articles articole din enciclopedie
end sfar*it; timp final; timp de sfar*it
end around borrow imprumut circular
end around carry transport circular
end around shift deplasare circulara/in circuit inchis
end date data de sfar*it; data de incheiere
end drive letter ultima litera; litera ultimei unitatii de disc
End key tasta End
end mark reper de sfar*it
end node (EN) nod terminal (al retelei)
end of block (EB) sfar*it de bloc
end of block (E0B) sfar*it de bloc
end of extent (E0E) sfar*it al zonei
end of file (E0F) sfar*it de fisier
end of file label eticheta „sfar*it de fisier”
end of file mark reper/marcaj „sfarit de fisier”
end of file statement instructiune „sfar*it de fisier”
end of job (E0J) sfar*it de rutina
end of line (E0L) sfar*it de rand
end of media sfar*it al mediului (de stocare)
end of medium character caracter „sfar*it al suportului”
end of section sfar*it de sectiune
end of tape sfar*it de banda
end of tape marker marcator/marcaj/reper de sfar*it de banda
end of tape sensor senzor pentru sfar*itul de banda
end of text character caracter de sfar*it al textului
end of transmission sfar*it al transmisiei
end of transmission block sfar*it al blocului de transmisie
end of transmission character caracter de sfar*it al transmisiei
end of volume label eticheta de sfar*it de volum
end of word sfar*it de cuvant
end open system sistem deschis la exterior
end packet pachet final, pachet de sfar*it
end print job incheiere lucrare de tiparit; terminare lucrare de tiparit
end quote ghilimele de inchidere, ghilimele finale
end size marime finala
end style stil final
end user utilizator final
end value valoare finala
en-dash cratima en; semipatripr
ENDATA (Enciphered Data) date cifrate
end-entity unitate finala, entitate finala
endfile statement instructiune „sfar*it de fisier”

 

ending file label etichetä „sfar*it de fisier”
ending IP address adresä IP de sfar*it
ending page number numär al ultimei pagini dintr-o serie
endnote notä de sfar*it, notä plasatä la sfaritul documentului
endnote mark marcaj de notä de sfar*it
endnote number numär al notei de sfar*it
endnote reference marcaj de notä de sfar*it
endnote separator separator pentru note de sfar*it
endnote text text al notei de sfar*it
endorsed cryptographic product list (ECPL) listä de produse criptografice certificate
endpoint punct terminal
endpoint assignment desemnare a punctului terminal; desemnare a punctului de sfar*itide incheiere
endpoint node nod terminal
endpoint properties proprietäti ale punctului terminal
endpoints puncte terminale
energy saving features functii pentru economisirea energiei
enforced referential integrity integritate referentialä impusä
engine list listä de motoare
engine programming programare de motoare
engineer proiectant
engrave a grava
enhance a imbunätäti, a extinde
enhanced imbunätätit, extins
enhanced 101-key keyboard tastaturä cu 101 taste extinsä
Enhanced Access Diversity (EAD) metodä de dirijare
Enhanced ATA standard ATA imbunätätit
Enhanced CD standard de CD audio
Enhanced Expanded Memory Specification (EEMS) specificatie pentru memoria utilizatä de aplicatiile D0S
enhanced features facilitäti extinsetimbunätätite
Enhanced Graphics Adapter (EGA) adaptor grafic imbunätätit
Enhanced Graphics Display (EGD) display grafic imbunätätit
enhanced hyperlinks hiperlegäturi extinse
Enhanced IDE (EIDE) IDE imbunätätit, interfatä cu discul imbunätätitä
Enhanced Integrated Electronics (EIDE) standard IDE imbunätätit, controler de disc imbunätätit
Enhanced ISA (EISA) magistralä ISA imbunätätitä
Enhanced ISA (EISA) expansion bus magistralä de extensie ISA imbunätätitä
enhanced keyboard tastaturä extinsä
enhanced metafile (EMF) metafi*ier extins; metafi*ier imbunätätit
Enhanced Metafile Format (EMF) format de metafisier imbunätätit
enhanced mode mod extins
enhanced multimedia interface (EMMI) interfatä multimedia extinsä
enhanced parallel port (EPP) port paralel imbunätätit
Enhanced Print Troubleshooter (EPTS) program pentru depanarea problemelor de tipärire in retea

 

enhanced serial port (ESP) port serial imbunatatit
Enhanced Small Device Inter-face (ESDI) controler de hard-disc imbunatatit; interfata extinsa pentru dispozitive mici; interfata imbunatatita pentru dispozitive mici
Enhanced System Device Inter-face (ESDI) standard ESDI, controler de hard-disc imbunatatit
enlarged marit
en-quadrat semipatripr
enquiry interogare
enter introducere; tastare//a introduce
Enter key tasta Enter
Enter/Return retur de car, tasta Enter
Enter/Return key tasta Enter-Return, tasta de retur de car
enterprise intreprindere, societate, organizatie
enterprise applications aplicatii la nivel de firma
enterprise document management (EDM) gestiune a documentelor la nivel de retea
enterprise integration integrare la nivel de retea
enterprise server server de intreprindere, server al firmei
enterprisewide license licenta universala, licenta pentru intreaga firma
entertaining recreativ; distractiv
entertainment distractie, recreere
entertainment sites situri recreative
entire picture intreaga imagine
entity entitate, cod din HTML
entity class clasa de entitati
entity identification identificare de entitati
entity integrity integritate a entitatilor
entity occurrence ocurenta/aparitie a entitatii
entity relationship relatie intre entitati
entity type tip de entitate
entity world lume a entitatilor, univers al entitatilor
entropy entropie
entry intrare; inregistrare
entry details detalii despre intrare/inregistrare
entry form formular pentru introducerea datelor
entry line rand pentru introducerea datelor
entry macro macrocomanda de introducere
entry point punct de intrare; punct de introducere
entry screen fereastra de intrare/de introducere a datelor
entry table tabel de inregistrare; tabel de introducere; tabel de intrari
entry table index index al tabelului de intrari
entry-level system sistem minimal/redus
enumerate enumerare//a enumera
enumeration enumerare
envelope plic; conteiner pentru date

 

envelope address adresä inscrisä pe plic
envelope feed alimentare cu plicuri
envelope feeder tavä de alimentare cu plicuri; alimentator pentru plicuri
envelope options optiuni pentru plicuri
envelope printer imprimantä pentru plicuri
envelope printing options optiuni pentru tipärirea pe plicuri
envelope return adresä a expeditorului (inscrisä pe plic)
envelope size format de plic
environment mediu (de lucru); mediu de operare
environment description descriere a mediului
environment information informatii de mediu
environment report raport de mediu
environment size dimensiune a mediului
environment subsystem subsistem de mediu
environment variable variabilä de mediu, variabilä a mediului de lucru
environmental change modificare de mediu
environmental subsystem subsistem de mediu
environmental variable variabilä de mediu
E0 (Electronic 0ffice) birou electronic
E0 (Erasable 0ptical Disk) disc optic cu tergere
E0B (End 0f Block) sfar it de bloc
E0E (End 0f Extent) sfar it al zonei
E0F (End 0f File) sfar it de fi ier
E0J (End 0f Job) sfar it de rutinä
E0L (End 0f Line) sfar it de rand
E0M (Event 0riented Modeling) modelare orientatä pe evenimente
EPA (Environmental Protection Agency) agentie de protectie a mediului din SUA
episode episod
EPL (Effective Privilege Level) nivel efectiv de privilegii
EPMI (European Printer Manufacturers and Importers) Comitetul Producätorilor i Importatorilor Europeni de Imprimante
epoch epocä
EPP (Enhanced Parallel Port) port paralel imbunätätit
EPP/ECP port port EPP/ECP
EPR0M (Erasable Programmable Read-0nly Memory) cip EPR0M, memorie nevolatilä reprogramabilä
EPS (Emergency Power Supply) sursä de alimentare in caz de avarii/in situatii critice
EPS (Encapsulated PostScript) fi ier EPS
Epson firmä producätoare de imprimante
EPTS (Enhanced Print Troubleshooter) program pentru rezolvarea problemelor de tipärire in retea
equal mark semn al egalitätii
equal partner method metoda partenerilor egali
equal sign semnul egal (i); semn de egalitate
equals function functie „egal”
equation ecuatie

 

equation editor editor de ecuatii; editor de formule
equation typesetting editare de ecuatii
equi-join cuplaj intern; asociere de tip echivalent
equivalence operation operatie de echivalentä
equivalent echivalent
equivalent menu choice optiune echivalentà din meniu
erasable memory memorie cu posibilitate de tergere
erasable optical disk drive unitate de disc optic care poate fi ters
erasable programmable read-only memory (EPR0M) memorie nevolatild reprogramabild
erasable storage mediu de stocare reinregistrabil; memorie reinregistrabild
erase a terge
erase head cap (magnetic) de tergere
Erase Protect TSR program TSR de protectie la tergere
erase status stare a tergerii
erase warning atentionare la tergere
eraser radierd; gumä de ters
Eraser tool instrumentul Radierd
erasing head cap de tergere
ERD (Emergency Repair Disk) dischetà de interventie/avarie
ergonomic keyboard tastaturd ergonomics
ergonomics ergonomie
error eroare
error analysis analiza a erorilor
error checking verificare a erorilor; identificare a erorilor
error checking and correction (ECC) verificare i corectare a erorilor
error code cod de eroare
error condition situatie de eroare
error control control al erorilor
error correcting code cod corector de erori, cod autocorector
error correction corectare/corectie a erorilor
error description descriere a erorii
error detecting code cod detector de erori
error detection detectie/detectare a erorilor
error diffusion dispersie a erorilor
error handler rutins de procesare a erorilor
error handling procesare a erorilor
error level nivel/grad de eroare
error message mesaj de eroare
error number numär al erorii; numär de erori
error page paging. de eroare
error range domeniu/plajd de eroare
error rate frecventa/rata a erorilor
error recovery reluare/restabilire/refacere/recuperare in caz de eroare, refacere dupd erori

 

error searching identificare a erorilor; cäutare a mesajelor de eroare
error span interval al erorii
error trapping detectare a erorilor
error value valoare de eroare
error-check cäutare a erorilor/a defectelor
error-checking verificare a erorilor; identificare a erorilor
error-correcting protocol protocol de corectare a erorilor
error-handling code codul de procesare a erorilor
Esc (Escape) key tasta Esc
escape a eluda
escape character caracter Escape; caracter de eludare
escape code cod de evadare, cod de eludare
escape sequence secventä de eludare
escape syntax sintaxä de eludare
ESDI (Enhanced Small Device Interface) interfatä imbunätätitä/extinsä pentru dispozitive mici
ESDI (Enhanced System Device Interface) controler de hard-disc imbunätätit
ESDL (Electronic Software Distribution And Licensing )distribuire i licentiere electronicä de software
ESNET sit FTP
ESP (Encapsulating Security Payload) tehnologie ESP
ESP (Enhanced Serial Port) port serial imbunätätit
establish stabilire//a stabili
establishment of connection stabilire a legäturii
estimated estimat
estimated compression ratio raport de comprimare estimat
etext (electronic text) text electronic
EtherNet standardul EtherNet
Ethernet connection legäturä prin placä Ethernet
EtherTalk standard de retea
ETX/ACK dialog de confirmare ETX/ACK
ETX/ACK handshaking dialog de confirmare ETX/ACK
Euler method metoda lui Euler
Eulerian graph graf Eulerian
European Laboratory for Particle Physics (ELPP) Laboratorul European pentru Fizica Particulelor
evaluation function functie de evaluare
evaluation period perioadä de evaluare
evaluation report raport de evaluare
even par
even page paginä parä; paginä cu numär par
even page footer notä de subsol parä, notä de subsol cu numär par
even page header antet pe paginä parä
even parity paritate parä, numär de biti cu sot
event eveniment; efect, rezultat
event detail detaliu de eveniment

 

event flag indicator de eveniment
event handler procesor de eveniment, subrutind de procesare a evenimentelor
event 1D identificator/indicativ de eveniment
event log protocol al evenimentelor, jurnal al evenimentelor
event log file fi§ier de protocol al evenimentelor, fi§ier de jurnal al evenimentelor
event log wrapping continuare a protocolului (de evenimente)
event logging inregistrare a evenimentelor, jurnalizare a evenimentelor
event logging service serviciu de protocolare a evenimentelor, serviciu de jurnalizare a evenimentelor
event management gestiune a evenimentelor
event model model de eveniment
event name nume al evenimentului
event number numär al evenimentului
event object obiect eveniment
event pair pereche de evenimente
event parameter parametru de eveniment
event procedure procedurd de eveniment, procedurd de procesare a evenimentului
event property proprietate de eveniment
event repertoire repertoriu de evenimente
event script script de reactie la evenimente; script activat de un eveniment
event services servicii de eveniment
event signaling semnalizare/marcare a evenimentelor
event sink colector de evenimente
event syntax sintaxa pentru evenimente
event trigger declan§ator de eveniment, triger de eveniment
event viewer afi§or de evenimente
event-based trigger triger asociat unui eveniment
event-driven condus de evenimente
event-driven application aplicatie condusä de evenimente, aplicatie orientate pe evenimente
event-driven environment mediu orientat pe evenimente
event-driven language limbaj orientat pe evenimente
event-driven program program orientat pe evenimente
event-handling code cod pentru procesarea evenimentelor
event-handling subprocedure subprocedurd pentru procesarea evenimentelor
eventlog service serviciu de protocolare a evenimentelor
event-logging service serviciu pentru inregistrarea evenimentelor
event-oriented modeling (E0M) modelare orientate pe evenimente
events schemes scheme de evenimente
exact search cautare exacta
examined examinat, verificat, controlat
exceeded depa§it
except functie de excluziune, functie logica +1-NU
EXCEPT operation excluziune
exception exceptie; eroare exceptionald

 

exception handler rutinä de procesare a exceptiilor
exception handling tratare a exceptiilor
exception return revenire dupä exceptie
exclamation indicatie
excluded exclus
exclusion excluziune
exclusion range domeniu de excludere
exclusive mode mod exclusiv
exclusive 0R (EX0R) SAU exclusiv
EXCLUSIVE 0R element element/circuit SAU EXCLUSIV
EXCLUSIVE 0R gate poartä SAU EXCLUSIV, poartä de disjunctie exclusivä
EXCLUSIVE 0R operation operatie SAU EXCLUSIV
exclusive semaphores semafoare exclusive
EXE extensie a fisierelor executabile
executable program executabil
executable code cod executabil, cod (de) ma*inä
executable file fi*ier executabil, fi§ier de program
executable image imagine executabilä
executable path cale executabilä, cale de program
executable program program executabil
executable statement instructiune executabilä
execute a executa
execute phase fazä de executie
execute statement instructiune de executie
execution executie
execution environment mediu de executie
execution error eroare de executie
execution profile profil de executie
execution sequence ordine de executare
execution speed vitezä de executie
execution time timp de executie; duratä a executiei
executive (program) executiv
executive module modal executiv
exhaustive password attack atac cu parole alese aleatoriu
exist existent; existä
exit ie*ire (din program); instructiune de ie*ire//a ie*i din, a inchide programul
exit code cod de ie*ire
Exit command comanda Exit
exor (exclusive or) operatiune logicä „SAU exclusiv”
expand a deschide (un dosar), a desface (arborele), a extinde, a dezvolta
expandability expansibilitate, capacitate de a fi extins/desfäcut/dezvoltat
expandable branches ramificatii
expandable data string fir de date expansibil

 

expandable nested list lista seriala/imbricata expansibila
expandable outline entry intrare expansibila/cu ramificatii
expanded memory memorie expandata
expanded memory (EMS) memorie expandata
expanded memory board placa de memorie expandata
expanded memory driver driver de memorie expandata
expanded memory emulator emulator de memorie expandata, program pentru simularea memoriei expandate
expanded memory manager (EMM) program de gestionare a memoriei expandate
expanded memory pages pagini de memorie expandata
expanded memory pool grupare de memorie expandata
Expanded Memory Specification (EMS) specificatie de memorie expandata
expanded memory status stare a memoriei expandate
expanded type font extins
expansion extindere
expansion board placa de extensie
expansion bus magistrala de extensie
expansion bus bottleneck strangulare/gatuire in magistrala de extensie
expansion card placa de extensie
expansion slot conector/slot de extensie
expect statement instructiune de a*teptare
expected results rezultate a*teptate, rezultate normale
expedited accelerat
experimental copy exemplar de lucru
expert expert
expert system (ES) sistem expert
expiration date data de expirare, data pentru eliminare
expired article articol expirat
expiry date indication indicare a datei de expirare
explicit dialogue dialog explicit, caseta de dialog explicita
explicit instantiation instantiere explicita
explicit point-to-point trust relationship relatie de incredere explicita post cu post
exploded pie graph diagrama circulara explodata
exponent exponent
exponentiation operator operator de ridicare la putere
export export//a exporta; a converti
export directory director/catalog de export
export file format format de fisier exportat
export file name nume de fisier exportat
export format format de exportare
export key cheie de exportare
export path cale de exportare
export version versiune de/pentru export
expose a etala/a expune, a face disponibil un obiect

 

expression expresie
extended (XMS) memory memorie extinsä
extended attribute (EA) flag fanion de atribut extins
extended attribute (EA) list listä a atributelor extinse
extended attribute (EA) name nume al atributului extins
extended attribute handle indicativ de atribut extins
extended attribute set set/grupä de atribute extinse
extended binary coded decimal interchange code (EBCD IC)cod EBCDIC, cod zecimal codificat binar extins
extended bus interface (EBI) interfatä extinsä a magistralei
extended capabilities port (ECP) port cu facilitäti extinse
extended character set set extins de caractere
extended graphics array (XGA) standard pentru sistemul video; standard de placä video IBM
extended industry standard architecture (EISA) magistralä ISA extinsä, magistralä de extensie pe 32 de biti; magistralä ISA imbunätätitä
extended machine marinä extinsä, sistem de calcul extins
extended memory (XMS) memorie extinsä
extended memory manager (EMM) program de gestionare a memoriei extinse; manager pentru memoria extinsä
eXtended Memory Specification (XMS) specificatie de memorie extinsä
extended partition partitie extinsä
extended VGA standard VGA extins
extended window style stil extins pentru ferestre
extensibility extensibilitate
extensible extensibil
extensible authentication protocol (EAP) protocol EAP, protocol de autentificare extins
extensible language limbaj extensibil
extensible markup language (XML) limbaj de balizare extensibil
extension extensie
extension attribute atribut de extindere
extension parameter parametru de extindere
exterior gateway protocol (EGP) protocol de portal exterior
external extern
external cache cache extern, cache secundar
external cache socket (ECS) soclu pentru conectarea pseudomemoriei externe
external clock ceas extern
external command (XCMD) comandä externä
external data bus magistralä de date externä
external database bazä de date externä
external drive unitate externä
external fragmentation fragmentare externä
external function (XCFN) functie externä
external hard disk hard-disc extern
external hyperlink legäturä externä
external label etichetä externä

 

external level nivel extern
external memory memorie externa/auxiliara
external message allocations alocari pentru mesaje externe
external modem modem extern
external reference referinta externa/la o celula externa
external reference formula formula cu referinta externa
external scheme schema externa
external storage memorie externa
external style sheet foaie de stil externa
external table tabel extern
external tampering modificari externe neautorizate
external transceiver radio-emita-tor extern
extra large-scale integration (ELSI) integrare la scara ultralarga
extra pulse impuls parazit
extract a extrage
extracted file fi*ier extras
extraction extragere, decodificare
extra-high-density floppy disk discheta de foarte mare densitate (2,88 MB)
extremely low frequency (ELF) frecventa extrem de joasa
extremely low-frequency (ELF) emission emisie de frecventa extrem joasa
extrude a extruda
extrusion extruziune
Eyedropper tool instrumentul Pipeta
eyestrain oboseala a ochilor

Spune si tu parerea...