A drive unitatea de discheta A, unitatea floppy A
A Programming Language limbajul de programare APL
a.c.-d.c. converter convertor c.a.-c.c.
A/B roll-editing editare A-B roll
a/b switch comutator basculant
A/UX versiune UNIX pentru Macintosh
AAC (Automatic Amplitude Control) reglare automata a amplitudinii
A-B roll editing editare A-B roll
abandon a abandona
abbreviated number numar rotunjit
ABC (Automatic Beam Control) control automat al curentului de fascicul (la camerele video)
ABC (Automatic Brightness Control) control automat al stralucirii
Abelian collection subgrup abelian
Abelian group grup abelian, grup comutativ
Abelian integral integrala abeliana, integrala algebrica
abend sfaqit anormal; incheiere anormala a unui calcul
ABI (Application(s) Binary Interface) interfata binara de aplicatie, interfata pentru aplicatii la nivel de cod
ablation inscriptionare (de CD-R0M)
abnormal end inchidere/terminare anormala
abnormal shutdown inchidere anormala/ incorecta (a calculatorului)
abnormal termination oprire/inchidere anormala
abort a abandona, a opri
abort procedure procedura de anulare, procedura de oprire
abort sequence secventa de abandonare/de oprire
abort statement instructiune de abandonare/de oprire
aborted connection legatura abandonata/anulata
ABP (Actual Block Processor) program de traducere a cererilor adresate calculatorului
abridged multiplication inmultire cu rotunjire/cu precizie impusa
abscissa abscisa
absolute absolut; necifrat
absolute accuracy precizie absoluta
absolute address adresa absoluta (in RAM)
absolute addressing adresare absoluta
absolute binary form format binar absolut
absolute cell reference referinta absoluta de celula
absolute code cod absolut
absolute command comanda absoluta
absolute coordinate coordonata absoluta
absolute error (AE) eroare absoluta
absolute expiration timp absolut de expirare
absolute instruction instructiune absoluta
absolute loader incarcator absolut /binar
absolute position pozitie absoluta
absolute reference referinta absoluta
absolute URL URL absolut, adresa URL absoluta
absolute value valoare absoluta
absolute vector vector absolut
absorbency grad/putere de absorbtie
abstract data type tip de date abstract
abstract machine calculator abstract/complex; sistem de calcul abstract
abstract program program abstract
abstract set multime abstracta
abstract syntax sintaxa abstracta
abusive message mesaj injurios
AC c.a. (curent alternativ)
AC power alimentare de la retea
ACA active configuration area
Acalc utilitar din D0S 7 pentru efectuarea de calcule matematice
ACC (Access Control Center) centru de control al accesului; centru de gestiune/comanda a accesului
ACC (Automatic Color Control) control automat al culorii
accel table tabel de acceleratori; taste rapide
Accelerated Graphics Port (AGP) port grafic accelerat, port pentru placa video
acceleration accelerare
acceleration features functii de accelerare
accelerator accelerator; tasta de accelerare
accelerator board placa de accelerare
accelerator chip cip de accelerare (al adaptorului video)
accelerator key tasta de accelerare, tasta rapida, comanda directa
accelerator table tabel de acceleratori
accent accent
accept acceptare
Acceptable Use Policy (AUP) politica de utilizare acceptabila; reguli de utilizare acceptabile
acceptance rate viteza de reactie a tastaturii
acceptance test test de receptie
acceptance testing testare de receptie (a programelor)
access acces//a accesa, a obtine accesul
access arm brat de acces (al hard-discului)
access category categorie de acces
access charge taxa de acces
access check verificari pentru acces
access code cod de acces
access coding codificare de acces
access control control al accesului (in server)
Citeste si:   Cea mai buna achizitie din vara aceasta
Access Control Entries (ACE) date/intrari pentru controlul accesului
access control field camp de control al accesului
Access Control List (ACL) lista de control al accesului, lista ACL
Access Control Software (ACS) software de comanda a accesului
Access Control System (ACS) sistem de comanda a accesului
access counter contor pentru numarul de accesari, contor al vizitatorilor
access cycle ciclu de acces
access declaration declaratie de acces
access denied acces refuzat
Access Developer’s Toolkit (ADT) set de instrumente de elaborare pentru Access
access device dispozitiv de acces
access gateway portal de acces
Access Gateway Provider furnizor de portal de acces
access hole orificiu de acces (la discheta)
access ID identificator pentru acces
access identifier (ACID) identificator de acces
access information informatii de acces
access key cheie de acces; tasta de acces
access level nivel de acces (la resursele partajate)
access license licenta de acces
access line linie de acces
access list lista de acces
access log files fiiere de evidenta a accesului
access management gestionare a accesului
access mechanism mecanism de acces(are)
access method metoda de acces(are)
access number numar de acces/ de contactare
access path cale de acces
access path independence independenta de calea de acces
access pattern model de acces
access period perioada de acces
access permission permisiune de acces, autorizare a accesului
access point punct de acces
access privileges privilegii de acces
access protocol protocol de acces
access rights drepturi de acces
access speed viteza de acces/de citire
access time timp de acces
access type tip de acces
access unit (AU) unitate de acces
access validation policy politica de validare a dreptului de acces
access violation incalcare a drepturilor de acces
access-challenge provocare a accesului
accessed deschis, accesat
accessibility accesibilitate; adresabilitate
Accessibility Accesibilitate; elemente/instrumente de accesibilitate, instrumente ajutatoare
Accessibility error eroare la instrumentele de accesibilitate
Accessibility icon pictograma „Accesibilitate”, pictogramd pentru facilitatile destinate utilizatorilor cu handicap
accessibility options optiuni de accesibilitate; optiuni pentru utilizatori cu handicap
Accessibility status stare a elementelor/instrumentelor de accesibilitate/ajutatoare
Accessibility tools instrumente de accesibilitate, instrumente destinate utilizatorilor cu handicap
Accessibility Wizard asistent pentru instrumentele de accesibilitate, wizard pentru instrumentele ajut~toare/de accesibilitate
accessible adresabil; disponibil, abordabil, accesibil
accessor utilizator cu drept de acces, autorizat
accessory program program auxiliar
access-reject interzicere a accesului
access-request solicitare pentru acces
accidental error eroare intamplatoare
account cont
account database key parold pentru baza de date a utilizatorilor
account domain domeniu de conturi
account information informatii despre cont
account lockout blocare a contului
account lockout count numär de incercdri nereu ite (admise inaintea blockii contului)
account management gestionare a conturilor/administrare a conturilor
account operators operatori de cont
account password parold de cont
account policies politici de cont
account type tip de cont
accountability responsabilitate, rdspundere
accounting contabilitate; gestionare a conturilor
accounting application aplicatie de contabilitate
accounting formats formate ale programelor de contabilitate recunoscute
accounting information informatii pentru gestionarea conturilor
accounting ledger registru contabil
accounting machine aparat/calculator/ma ind de facturat i contabilizat
accounting package pachet de programe de contabilitate
accounting request solicitare pentru gestionarea conturilor
accounting-request solicitare pentru gestionarea conturilor
accounting-response rdspuns al administratiei conturilor
accouterment accesorii, echipament
accreditation acreditare
accumulator acumulator, registru pentru efectuarea de calcule in CPU
accuracy acuratete, exactitate, precizie
Citeste si:   Costume de slabit si modelatoare pentru orice femeie
accurately defined system (ADS) system exact definit
ACERLI (Association Française des Centres d’Essais p AsociatiasFrancezdcauCentreloridesCercetare pentru Retele Locale Industriale
acetate folie transparentà (pentru retroproiector)
achievable colors culori realizabile (care pot fi obtinute prin combinki)
achromatic component componentà acromatica
ACIA (Asynchronous Communications Interface) interfata pentru comunicatii asincrone
ACID (Access Identifier) identificator de acces
acknowledge a confirma (receptia)
acknowledge character caracter de confirmare (a primirii unui mesaj)
acknowledgement confirmare (a receptiei)
acknowledgement modes moduri de confirmare a legaturii
ACL (Application Control Language) program de comandä pentru aplicatii
ACL propagation propagare ACL
ACM (Association for Computing Machinery) Asociatia pentru Tehnica de Calcul
ACM Compressed Audio Stream flux audio comprimat tip ACM
acoustic echo cancellation anulare acustica a ecoului
acoustic signal semnal acustic
acoustic-connect modem modem cu cuplare acustica
ACP (Asynchronous Control Program) program de comandä asincron
ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) interfata avansatä pentru configurarea i controlul alimentarii
ACPI AC Power Source sursä de alimentare ACPI
ACPI Battery baterie ACPI
ACPI Embedded Controller controler ACPI intern/integrat
ACPI Fan ventilator pentru ACPI
ACPI Generic Bus magistrald ACPI generics
ACPI Generic EI0 Bus magistrald ACPI EI0 generics
ACPI IRQ Holder for PCI IRQ Steering gestionar de intreruperi ACPI pentru interfetele PCI
ACPI Lid capac de sursä ACPI
ACPI Power Button intrerupator al sursei ACPI
ACPI Sleep Button buton „Sleep” al sursei ACPI
ACPI System Button buton „System” al sursei ACPI
acquire achizitie, achizitionare, captare (a imaginii)
acquire dialog box caseta de dialog de achizitie
acquire module modul de achizitie
acquisition colectare (de date)
Acrobat program de la Adobe pentru fiiere PDF
acronym acronim, prescurtare
ACS (Access Control Software) software de comandä a accesului
ACS (Access Control System) sistem de comandä a accesului
action actiune
action bar bard de meniuri; bard de actiuni
action chart diagramd functionald
action games jocuri de actiune
Citeste si:   Cum funcționează forajul?
action pane panou/sector cu actiuni
action query interogare de actiune, interogare pentru executarea unei actiuni
activation activare
activation border chenar de activare, indicator al stärii active
activation code cod de activare
activation function functie de activare
activation record inregistrare de activare
active activ
active area zonä activä
active border cadru activ
active cell celulä activä
active cell area zonä cu celule active
active cell marker marcaj al celulei active, chenar specific celulei active
active configuration configuratie activä
active connections legäturi active
active database bazä de date activä
active directory director activ
active directory objects obiecte de director activ
Active Directory Services Interface (ADSI) interfatä ADSI, interfatä pentru serviciile de director activ
Active Directory User 0bject obiect utilizator din Active Directory
active document document
active drive unitate/partitie activä
active drive letter litera unitätii/partitiei active
active fax modem fax-modem activ
active file fiier activ
active handle pointer activ, selector activ
active index index activ
active lease adrese inchiriate active
active matrix matrice activä
active matrix color matrice de culori activä, tehnologie de afipre pentru notebook
active matrix display afik cu matrice activä, display cu matrice activä
active painting tool instrument de desenat activ
active partition partitie activä
active printer imprimantä activä
active project proiect activ
active resources resurse active
active routes rute active
active scripting scriptare activä
active search tool instrument de cäutare activ
active sensing sesizare activä
active session sesiune activä
active setup setup activ, instalare activä
active termination terminare/inchidere activä
active title bar bard de titlu activd; bard de titlu a ferestrei active
active window fereastrd activd
active window border cadru al ferestrei active
active wiretapping branpre clandestind activd
ActiveMovie Control control pentru ActiveMovie
ActiveX control control ActiveX
activity light led de activitate, indicator luminos/led pentru semnalizarea activitdtii
activity tracking inregistrare/monitorizare/urmdrire a activitdtilor
actor actor
actual efectiv; real
actual address adresd efectivd; adresd reald
actual argument argument propriu-zis/efectiv
actual block processor (ABP) program de traducere a cererilor adresate calculatorului
actual data transfer rate vitezd efectivd de transfer de date
actual decimal point virguld zecimald reald
actual image size dimensiunile imaginii originale
actual instruction instructiune reald, instructiune propriu-zisd
actual key adresd reald
actual parameter parametru propriu-zis/efectiv
actual recipient destinatar pro-priu-zis/efectiv
actual size dimensiuni ale originalului
actual transfer rate vitezd de transfer efectivd/reald
actuator dispozitiv de actionare, brat de citire/scriere
acute (accent) ascutit, acut
ACW (Alternating Continuous Wave) undd alternantd continud/neamortizatd

Spune si tu parerea...